Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 646

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Του Πρακτικού αριθ. 30 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.. Αριθ. Απόφασης 646/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση: α) τρόπου επιλογής εργοληπτικής  επιχείρησης με ανοιχτή δημοπρασία β) διακήρυξης διαγωνισμού και περίληψη αυτής γ) συγκρότησης επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού, του έργου: «Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων οδικού  δικτύου Π.Ε. Ξάνθης έτους 2012» προϋπολογισμού: 300.000,00€ με ΦΠΑ. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 30 Αυγούστου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα  συνεδριάσεων του  Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής  Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5403/24-8-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής,  που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν.  3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης  μέλος 5)Σερεφιά Σουλτάνα (αναπληρωματικό) μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8)  Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος.  Απόντες ήταν : οι κ.κ. 1)  Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, ο οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.  ΑΠΟΦΑΣΗ 646: Εισηγούμενη το  τριακοστοτρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ξάνθης με το υπ’ αριθμ.69817/Ξ-ΔΤΕ΄- 4033/14-8-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής.  Έχοντας υπόψη : 1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –  Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά τις  αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.  2. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων  Έργων»  3. To N. 4070/2012  4. Την αρ. πρωτ.  65949/Ξ-ΔΤΕ-3793/2-8-2012 απόφαση της Δ.Τ.Ε Π.Ε. Ξάνθης με την οποία εγκρίνεται η μελέτη του παραπάνω έργου, που αφορά την συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων του  Οδικού Δικτύου  του οποίου την αρμοδιότητα συντήρησης έχει η ΔΤΕ Π.Ε. Ξάνθης. Συγκεκριμένα λόγω βλαβών η κλοπών στα δίκτυα φωτισμού κόμβων, απαιτείται περιοδικά ηαντικατάσταση διαφόρων  ηλεκτρομηχανολογικών εξαρτημάτων όπως λάμπες Νατρίου, καλώδια, ασφάλειες και διακόπτες,   σιδηροϊστοί, μεταλλικοί βραχίονες κλπ, για την καλή και ασφαλή λειτουργία του οδικού δικτύου. 5.  Το σχέδιο Διακήρυξης Ανοιχτής Δημοπρασίας, όπως συντάχθηκε από την Δ.Τ.Ε Π.Ε. Ξάνθης 6. Το με α. πρωτ. 680641/Ξ-ΔΤΕ-3931/8-8-2012 πρακτικό κλήρωσης των μελών διενέργειας   τουδιαγωνισμού  από το οποίο προκύπτει ως επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού η κάτωθι :  Α. Σαγιόγλου Λεωνόρα Πολιτικός ΜηχανικόςΠ.Ε με Β΄βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης ως Πρόεδρος της  επιτροπής  Β. Ροϊδου Βασιλική Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε με Β΄βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης ως μέλος Γ. Πούλκος Κων/νος Ηλ/γος Μηχανικός Τ.Ε με Δ΄ βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης ως μέλος  και  αναπληρωματικά μέλη:Α. Καραχρήστου Γρηγορία Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε με Β΄βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης Β. Τσιμιρήκα Μαρία Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε με Δ΄βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ  Γ.  Χατζηαβρμίδου Μαρία Αρχιτέκτων Μηχανικός με ΣΤ’ βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ ΑΔΑ:  Εκπρόσωπο, με αναπληρωτή του, των εργοληπτικών οργανώσεων, ο οποίος παρίσταται και γραμματέα της  επιτροπής διαγωνισμού την κ. Παπαδοπούλου Αθηνά Εργοδηγό Δ.Ε στην Δ.Τ.Ε. της Π.Ε Ξάνθης με αναπληρώτρια την κ Τάσου Μαρία διοικητικό υπάλληλο της Δ.Τ.Ε  

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 

α) Την έγκριση του τρόπου επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης με ανοιχτή δημοπρασία βάσει του άρθρου 3 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων.
β) Την έγκριση διακήρυξης της δημοπρασίας με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, βάσει του άρθρου 5 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων.
γ) Την σύσταση επιτροπής διαγωνισμού.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 και 184 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του
Ν.4071/2012 :

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει : α) Τον τρόπο επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης με ανοιχτή δημοπρασία βάσει του άρθρου 3 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων  έργων β) Την διακήρυξη της δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων οδικού δικτύου Π.Ε. Ξάνθης έτους 2012» προϋπολογισμού: 300.000,00€ με ΦΠΑ. με ενιαίο ποσοστό  έκπτωσης, βάσει του άρθρου 5 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων γ) Την  σύσταση επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με το  πρακτικό κλήρωσης ως κάτωθι: Α. Σαγιόγλου Λεωνόρα Πολιτικός ΜηχανικόςΠ.Ε με Β΄βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης ως Πρόεδρος της επιτροπής  Β. Ροϊδου Βασιλική Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε με  Β΄βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης ως μέλος Γ. Πούλκος Κων/νος Ηλ/γος Μηχανικός Τ.Ε με Δ΄ βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης ως μέλο και αναπληρωματικά μέλη  Α. Καραχρήστου Γρηγορία Πολιτικός  Μηχανικός Π.Ε με Β΄βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης Β. Τσιμιρήκα Μαρία Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε με Δ΄βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Γ. Χατζηαβρμίδου Μαρία Αρχιτέκτων Μηχανικός με ΣΤ’ βαθμό – στην  ΔΤΕ ΠΕ Εκπρόσωπο, με αναπληρωτή του, των εργοληπτικών οργανώσεων, ο οποίος παρίσταται και γραμματέα  της επιτροπής διαγωνισμού την κ. Παπαδοπούλου Αθηνά Εργοδηγό Δ.Ε στην Δ.Τ.Ε.  της Π.Ε Ξάνθης με αναπληρώτρια την κ Τάσου Μαρία διοικητικό υπάλληλο της Δ.Τ.Ε Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 646/2012.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 419 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 13:52
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 645 2012 Απόφαση 647 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή