Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 645

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 30 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.. Αριθ. Απόφασης 645/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού της επιτροπής  διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Επαρχιακού οδικού δικτύου Ξάνθης» Προϋπολογισμού:800.000,00€. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 30 Αυγούστου 2012 ημέρα  Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση  η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5403/24-8-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3)  Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)Σερεφιά Σουλτάνα (αναπληρωματικό) μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος ,  9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, ο οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ  Φωτεινή Νταντή. ΑΠΟΦΑΣΗ 645: Εισηγούμενη το τριακοστοδεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ξάνθης με το υπ’ αριθμ.68602/Ξ-ΔΤΕ- 3954/9-8-2012 έγγραφό  της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής. Έχοντας υπόψη :
1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά τις αρμοδιότητες της  Οικονομικής Επιτροπής.
2. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής των Δημοσίων Έργων» και την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του έργου του θέματος.
3. Τον Ν.4070/12 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
4. Την μελέτη του έργου «Ασφαλτοστρώσεις επαρχιακού οδικού δικτύου Ξάνθης», προϋπολογισμού 800.000,00 €, που εγκρίθηκαν με την αρ. απόφαση την αριθ. 41960 /Ξ-ΔΤΕ- 2440/24-05  -2012 απόφαση της Δ.Τ.Ε Π.Ε. Ξάνθης.
5. Την αριθ. 19 /15-02-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ., με την οποία εντάχθηκε το έργο: «Ασφαλτοστρώσεις επαρχιακού Οδικού δικτύου Ξάνθης», στο Τεχνικό Πρόγραμμα Π.Α.Μ. ‘ετους 2012 Π.Ε. Ξάνθης ΚΑΠ (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) και με Κ.Ε. 123602003
6. Τη Διακήρυξη Δημοπρασίας με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο 6 του N. 3669/2008 σε συνδυασμό με το σύστημα μειοδοσίας στο ποσοστό οφέλους απολογιστικών εργασιών, του  άρθρου 9 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), όπως συντάχθηκε από την Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης.
7. Την αριθ. 371 /2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π. Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίνεται η αριθ. πρωτ. 54148/Ξ-ΔΤΕ-3035/28-06-2012 Διακήρυξη Δημοπρασίας του έργου του θέματος και  τα μέλη της Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού του ανωτέρω έργου.
8. Το από 06-08-2012 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, συνοδευόμενο με τον πίνακα συμμετεχόντων στο διαγωνισμό και τον έλεγχο ομαλότητας των προσφορών που κατατέθηκαν στην  δημοπρασία του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο 1ος μειοδότης, αναδεικνύεται η εργοληπτική επιχείρηση ΜΑΚΡΙΔΗΣ Α.T.Ε., με προσφορά ολικής δαπάνης εργασιών με Φ.Π.Α.:  Πεντακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες τριακόσια πενήντα επτά ευρώ και μηδέν λεπτά (525.357,00 € ) και χωρίς Φ.Π.Α τετρακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες εκατόν δέκα εννέα ευρώ και πενήντα ένα λεπτά  (427.119,51 €) και με μέση έκπτωση σαράντα έξι τοις εκατό (46%). Και επειδή όπως προκύπτει και από το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού 
1. Η εργοληπτική επιχείρηση ΜΑΚΡΙΔΗΣ Α.T.Ε., καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό.
2. Σύμφωνα με την παραγ. 1 του άρθρου 26του Ν. 3669/2008, η ανάθεση κατασκευής δημοσίων έργων γίνεται στην εργοληπτική επιχείρηση ή κοινοπραξία που προσέφερε την χαμηλότερη τιμή.
3. Η προσφερθείσα έκπτωση σαράντα έξι τοις εκατό (46%) είναι ιδιαίτερα οικονομικά συμφέρουσα για το δημόσιο καθόσον υπερβαίνει κατά πολύ το όριο ποσοστού έκπτωσης (12%) (άρθρο 17 παραγ. 2 της οικείας διακήρυξης). 
4. Κατά του κύρους Διαγωνισμού δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις.

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 

Την έγκριση του από 06-08-2012 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού με μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση ΜΑΚΡΙΔΗΣ Α.T.Ε., με προσφορά ολικής δαπάνης εργασιών με Φ.Π.Α.: Πεντακόσιες  είκοσι πέντε χιλιάδες τριακόσια πενήντα επτά ευρώ και μηδέν λεπτά (525.357,00 € ) και χωρίς Φ.Π.Α τετρακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες εκατόν δέκα εννέα ευρώ και πενήντα ένα λεπτά (427.119,51 €)  και με μέση έκπτωση σαράντα έξι τοις εκατό (46%). Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας  υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 και  184 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει το Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Επαρχιακού οδικού δικτύου Ξάνθης» Προϋπολογισμού:800.000,00€ και την ανάδειξη ως αναδόχου την  εργοληπτική επιχείρηση ΜΑΚΡΙΔΗΣ Α.T.Ε., με προσφορά ολικής δαπάνης εργασιών με Φ.Π.Α.: Πεντακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες τριακόσια πενήντα επτά ευρώ και μηδέν λεπτά (525.357,00 € ) και  χωρίς Φ.Π.Α τετρακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες εκατόν δέκα εννέα ευρώ και πενήντα ένα λεπτά (427.119,51 €) και με μέση έκπτωση σαράντα έξι τοις εκατό (46%).  Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 645/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 348 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 13:57
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 644 2012 Απόφαση 646 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή