Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 636

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 30 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.. Αριθ. Απόφασης 636/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για τον ορισμό δικηγόρου για την παράσταση του και  εκπροσώπηση της Περιφέρειας ΑΜΘ ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής που αφορά αίτηση ακυρώσεως της κοινοπραξίας  «Παπαδάκης Π. Ανδρής Ι». Στην Κομοτηνή σήμερα στις 30  Αυγούστου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1,  Κομοτηνή, συνήλθε σε  δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5403/24-8-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής,  που επιδόθηκε  σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος  Χαϊτίδης  Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)Σερεφιά Σουλτάνα (αναπληρωματικό) μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος  Μιχελής μέλος , 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, ο οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.  Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της  Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή. ΑΠΟΦΑΣΗ 636: Εισηγούμενη το εικοστοτρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διοίκησης της Π.Α.Μ.Θ. με  το υπ΄αριθμ.5223 /13-8-2012 έγγραφό της έθεσε  υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Συζητείται κατά την δικάσιμο της 23 Οκτωβρίου 2012 η από 29-1-2008 αίτηση ακυρώσεως της κοινοπραξίας  «Παπαδάκης Π.Ανδρής Ι» που εδρεύει στην  Αττική κατά των 1. Υπουργού ΠΕΚΑ 2. Υπουργού  Εσωτερικών 3.Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης για την ακύρωση της απόφασης της Β΄Επιτροπής του άρθρου 18  ν.2218/1994της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας Θράκης που περιέχεται στο υπ’αριθ.5/2007 πρακτικό της (1η απόφαση) .Εχοντας υπόψη α) τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου   283 του Ν. 3852 «Νέα  αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ αρ.φυλ.87/7-6-2010 τ.α’) το οποίο ορίζει ότι οι εκκρεμείς δίκες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων  συνεχίζονται αυτοδικαίως από τις ιδρυόμενες περιφέρειες, Και β) τις διατάξεις των παρ. ε,στ,ζ,η του άρθρου 176 (αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής ) του Ν.3852/2010  

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 Τον ορισμό δικηγόρου που θα εκπροσωπήσει την Π.Α.Μ.Θ (ως καθολικού διαδόχου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις) στην εκδίκαση  της αίτησης ακύρωσης της κοινοπραξίας που προαναφέραμε κατά την δικάσιμο της 23-10-2012 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής καθώς και σε κάθε μετ΄αναβολή ή κατ’έφεση δίκη. Η  Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 και 184 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το  άρθρο 5 του Ν.4071/2012 : 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Να παρασχεθεί η εντολή στις δικηγόρους της Νομικής Υπηρεσίας της ΠΑΜΘ/ΠΕ Έβρου, Ελένη Αναγνώστου και Στάμω Πατσουρίδου - Τσιακαρούδη, όπως, από κοινού ή χωριστά, να παραστούν και να   εκπροσωπήσουν την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής που αφορά αίτηση ακυρώσεως της κοινοπραξίας «Παπαδάκης Π. Ανδρής Ι» κατά την  δικάσιμο της 23-10-2012 καθώς και σε κάθε μετ΄αναβολή ή κατ’έφεση δίκη. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 636/2012. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 461 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012 09:43
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 635 2012 Απόφαση 637 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή