Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 634

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Του Πρακτικού αριθ. 30 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.. Αριθ. Απόφασης 634/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού άγονου διαγωνισμού του  έργου: «Εκσυγχρονισμός παλαιών χώρων Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών και μετεγκατάσταση υπηρεσιών ΠΕ Ροδόπης» προϋπολογισμού:100.000,00€. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 30 Αυγούστου  2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5403/24-8-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής,  που επιδόθηκε σε κάθε μέλος  χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος  Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3)  Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)Σερεφιά Σουλτάνα (αναπληρωματικό) μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9)  Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, ο οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.  Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή  Νταντή. ΑΠΟΦΑΣΗ 634: Εισηγούμενη το εικοστοπρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών έργων της Π.Ε  Ροδόπης με το υπ.αριθμ.Δ.Τ.Ε. 1684/8-8-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των  μελών της επιτροπής το από7-8-2012 Πρακτικό αγόνου Διαγωνισμού που ανέφερε τα εξής: Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚτης Επιτροπής και την Οδηγία  2005/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 .
3. Τις διατάξεις της παρ. ΙΙΙ του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 για τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010.
5. Τη με αριθμ. 431/2012 (πρακτ. 22/27-06-2012) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη των τευχών δημοπράτησης, η διακήρυξη δημοπρασίας και ορίσθηκε η  Επιτροπή διαγωνισμού του έργου του θέματος .
6. Τη με αριθμ.πρωτ. ΔΤΕ 1380/16-07-2012 περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας του έργου του θέματος, που δημοσιεύθηκε στις Ελληνικές εφημερίδες και στο ΦΕΚ , όπως ορίζει ο νόμος.
7. Το γεγονός ότι δεν διεξήχθη ο διαγωνισμός την 7-8-2012 , διότι δεν προσήλθε καμία εργοληπτική επιχείρηση να καταθέσει προσφορά .
8. Το άρθρο 18 της διακήρυξης δημοπρασίας σύμφωνα με το οποίο αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με φαξ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα  ημερομηνία, σε όσουςέλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
9.Το από 7-8-2012 πρακτικό αγόνου δημοπρασίας.

 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 Την έγκριση του από 7-8-2012 Πρακτικού αγόνου δημοπρασίας του έργου «Εκσυγχρονισμός παλαιών χώρων Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών και μετεγκατάσταση Υπηρεσιών ΠΕ Ροδόπης» Προύπολογισμού 100.000,00 €.και τη διενέργεια του διαγωνισμού την 27-08-2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών την 10.00 π.μ. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής  Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 και 184 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει το από 7-8-2012 Πρακτικού αγόνου δημοπρασίας του έργου «Εκσυγχρονισμός παλαιών χώρων Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών και μετεγκατάσταση Υπηρεσιών ΠΕ Ροδόπης»  Προύπολογισμού 100.000,00 €.και τη διενέργεια εκ νέου του διαγωνισμού. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 634/2012.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 420 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012 09:51
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 633 2012 Απόφαση 635 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή