Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 633

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Του Πρακτικού αριθ. 30 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.. Αριθ. Απόφασης 633/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού διαγωνισμού και ανάδειξη  αναδόχου του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κτιρίων Περιφέρειας Α.Μ.Θ.» προϋπολογισμού:150.000,00€. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 30 Αυγούστου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30  μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5403/24-8-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος  Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4)  Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)Σερεφιά Σουλτάνα (αναπληρωματικό) μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος.  Απόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, ο οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.  Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή. ΑΠΟΦΑΣΗ 633:  Εισηγούμενη το εικοστό θέμα ημερήσιας διάταξης Δ/νση Τεχνικών έργων της Π.Ε Ροδόπης με το υπ.αριθμ.Δ.Τ.Ε. 1678/7-8-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το από 31-7-2012  Πρακτικό Διαγωνισμού που ανέφερε τα εξής: Η Επιτροπή Διαγωνισμού παρέλαβε τρεις προσφορές . Οι φάκελοι αριθμήθηκαν και καταχωρήθηκαν στο συνημμένο πίνακα αφού μονογράφηκαν από τα  μελή της Επιτροπής.Κατόπιν ή επιτροπή άνοιξε τις οικονομικές προσφορές και βρέθηκαν αυτές ως παρακάτω:
1.Κ/ΞΙΑ ΤΣΕΛΕΚΙΔΗΣ Π. -ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ Κ. 111.196,19 10%
2.Κ/ΞΙΑ ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ Χ. - ΜΑΓΓΙΝΑΣ Ν. 115.043,92 6,42%
3.Κ/ΞΙΑ ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΒΛ. - ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΣΤ. 116.574,12 5%
Εν συνεχεία η Επιτροπή έλεξε τα δικαιολογητικά και έκρινε ότι οι διαγωνιζόμενοι πληρούσαν τις τυπικές προυποθέσεις και ανακοίνωσε σ’αυτούς ότι προσωρινός μειοδότης είναι ή Κ/ξια ΤΣΕΛΕΚΙΔΗΣ Π. –  ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ Κ. με έκπτωση 10% στις εκατό και ποσο 111.196,19 Ευρω.  

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 

Την έγκριση Πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κτιρίων Περιφέρειας Α.Μ.Θ.» προϋπολογισμού:150.000,00€. και ανάδειξη αναδόχου την Κ/ξια ΤΣΕΛΕΚΙΔΗΣ Π. –  ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ Κ. με έκπτωση 10% στις εκατό και ποσο 111.196,19 Ευρω. Το ποσοστό έκπτωσης 10% κρίνεται ικανοποιητικό, λόγω της φύσης του έργου (συντηρήσεις, διαμόρφωση περιβάλλοντος  χώρου, διάφορες μικροεργασίες κλπ). Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 και 184 του Ν.  3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει το Πρακτικό διαγωνισμού του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κτιρίων Περιφέρειας Α.Μ.Θ.» προϋπολογισμού:150.000,00€ και την ανάδειξη ως αναδόχου της Κ/ξιας ΤΣΕΛΕΚΙΔΗΣ  Π. –  ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ Κ. με έκπτωση 10% και ποσο 111.196,19€.Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 633/2012.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 398 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012 09:55
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 632 2012 Απόφαση 634 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή