Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 632

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Του Πρακτικού αριθ. 30 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.. Αριθ. Απόφασης 632/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση των Συμβατικών Τευχών Διαγωνισμού  της μελέτης: «Μελέτη αναδασμού αγροκτημάτων Γρατινής – Θρυλορίου – Ανθοχωρίου – Καλλιθέας» ενταγμένη στο «Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας ΑΜΘ έτους 2012 Περιφερειακό Σκέλος 20% με  κωδικό έργου:110000037» Προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης: 159.900€ (με στρογγυλοποίηση & ΑΠ 23%).  Στην Κομοτηνή σήμερα στις 30 Αυγούστου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ.  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1,  Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της  Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5403/24-8-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του   άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος  Χριστοδουλίδης μέλος 5)Σερεφιά Σουλτάνα (αναπληρωματικό) μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8)  Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος.  Απόντες ήταν  : οι κ.κ. 1) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, ο οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.  ΑΠΟΦΑΣΗ 632: Εισηγούμενη  το δεκατοένατο θέμα ημερήσιας διάταξης Δ/νση Πολιτικής Γης της Π.Α.Μ.Θ. με το υπ.αριθμ.03/03/466/10-8-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Έχοντας  υπόψη τις διατάξεις:
1. Του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως αυτός ισχύει.
2. Του Ν. 716/1977 «Περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών» και των εκτελεστικών του διαταγμάτων κατά το μέρος του που εξακολουθεί να ισχύει.
3. Του Π.Δ. 60/2007 «Περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005». 
4. την με αριθμ. Δ12/οικ/3193/19-4-2011 απόφαση Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ «Έγκριση Κανονισμού προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για τις εργασίες Αναδασμών σύμφωνα με το Ν. 674/77  «Περί Αναδασμού Γης και μεγεθύνσεως των Γεωργικών εκμεταλλεύσεων και άλλων τινών διατάξεων» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». 
5. Της απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με αρ. πρωτ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15-7-2005 (ΦΕΚ 1064 Β / 27-7- 2005) «Καθορισμός α) της βαρύτητας των κριτηρίων βαθμολόγησης των τεχνικών  προσφορών β) του ενιαίου τρόπου βαθμολόγησης των οικονομικών προσφορών και γ) του κατώτατου ορίου αμοιβών και του ανώτατου ορίου παραδεκτού των οικονομικών προσφορών που  υποβάλλονται στις διαδικασίες του Ν. 3316/2005».
6. Της Εγκυκλίου 38/2005 του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Οδηγός Εκπόνησης Μελετών Δημόσιων Έργων» (ορθή επανάληψη της 23-11-2005).
7. Της απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με αρ. πρωτ. Δ17γ/06/157/Φ.Ν.439.3/18-10-2006 (ΦΕΚ 1611 Β / 2- 11-2006) «Περιεχόμενο των τεχνικών εκθέσεων της παρ. 3α του άρθρου 6, των  προκαταρκτικών μελετών του άρθρου 6 και των τεχνικών εκθέσεων της παρ. 4α του άρθρου 7 του Ν. 3316/2005».
8. Της απόφασης Υπουργού ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. με αρ. πρωτ.

Διαβάστηκε 562 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012 10:02
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 631 2012 Απόφαση 633 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή