Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 631

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Του Πρακτικού αριθ. 30 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.. Αριθ. Απόφασης 631/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση διενέργειας, όρων διακήρυξης και  ορισμού επιτροπών τακτικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια κλειστού αυτοκινούμενου φορτηγού οχήματας κατάλληλα διαμορφωμένου που θα αποτελέσει το κινητό κέντρο επιχειρήσεων  Πολιτικής Προστασίας του Σ.Ο.Π.Π.». Στην Κομοτηνή σήμερα στις 30 Αυγούστου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας  Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5403/24-8- 2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)Σερεφιά Σουλτάνα (αναπληρωματικό) μέλος 6) Αϊχάν  Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος.  Απόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, ο οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε  νόμιμα.  Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή. ΑΠΟΦΑΣΗ 631: Εισηγούμενη το δεκατοόγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης της Δ/νση Πολιτικής Προστασίας   της Π.Ε. Έβρου με το υπ.αριθμ.736/25-7-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα  εξής: Σας γνωρίζουμε ότι, η υπηρεσία μας σύμφωνα με το Ν. 3013/02 (άρθρο: 12) ‘’Περί  Οργάνωσης Πολιτικής Προστασίας’’, είναι αρμόδια για το σχεδιασμό και την οργάνωση σε θέματα πρόληψης -  ενημέρωσης και αντιμετώπισης των καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης  καθώς και για το συντονισμό όλων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Εβρου καθώς και του δημόσιου, ιδιωτικού  δυναμικού και μέσων, για την εξασφάλιση της ετοιμότητας, την αντιμετώπιση  καταστροφών και την αποκατάσταση των ζημιών. Για την υλοποίηση των παραπάνω απαιτείται η άριστη οργάνωση του  ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ με τον απαιτούμενο  σύγχρονο και πρακτικό  εξοπλισμό.Με την εμπειρία ετών η οποία προέκυψε από τη διαχείριση κρίσεων αντιμετώπισης θεμάτων Πολιτικής Προστασίας (πλημμύρες - πυρκαγιές - χιονοπτώσεις κ.λ.π.)  διαπιστώθηκε η ανάγκη, επιτακτικής μορφής, ενός αυτοκινήτου ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ με σκοπό τη διαχείριση κρίσεων των μελών του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής – Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π)  στον τόπο διεξαγωγής του συμβάντος. Κατόπιν  αυτού, 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 

Την προμήθεια ενός αυτοκινούμενου τροχόσπιτου με δυνατότητα τετρακίνησης κατάλληλα διαμορφωμένο με σκοπό τη διαχείριση κρίσεων των μελών του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής –  Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π) στον τόπο διεξαγωγής του συμβάντος.Το εκτιμώμενο κόστος ανέρχεται στις 100.000€ όπου  συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ. Η αποπληρωμή θα γίνει από το έργο «Προμήθεια  κλειστού αυτοκινούμενου φορτηγού οχήματος κατάλληλα διαμορφωμένου που θα αποτελέσει το κινητό κέντρο επιχειρήσεων  Πολιτικής Προστασίας του Σ.Ο.Π.Π.» από πιστώσεις της ΚΑΠ 2012,  σύμφωνα με την 105/2012 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου 1η Τροποποίηση.  Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας  υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου 176 και 184 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του  Ν.4071/2012 :

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Την παραπομπή του θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 631/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 355 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012 12:14
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 630 2012 Απόφαση 632 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή