Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 630

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Του Πρακτικού αριθ. 30 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.. Αριθ. Απόφασης 630/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατάρτιση της 5ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού της  Π.Α.Μ.Θ. Οικονομικού έτους 2012. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 30 Αυγούστου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας  Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής  Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5403/24-8- 2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.  Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)Σερεφιά  Σουλτάνα (αναπληρωματικό) μέλος 6) Αϊχάν  Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος.  Απόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, ο οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε  νόμιμα.  Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.  ΑΠΟΦΑΣΗ 630: Εισηγούμενη το δεκατοέβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης της Δ/νσης Οικονομικού της  Π.Α.Μ.Θ. με το υπ.αριθμ.3996/13-8-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Με  την εισήγησή μας αυτή παρουσιάζουμε προς έγκριση την 5η Τροποποίηση του  Προϋπολογισμού της  Αιρετής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης του Οικονομικού Έτους 2012, η οποία αφορά το σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων.Ειδικότερα, σε αυτή, λαμβάνοντας  υπόψη τα κάτωθι : 
1. το υπ’αρ 2907/10-07-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού της ΠΕ Δράμας
2. το υπ’αρ 65191/ΞΔΔΟ3227/01-08-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού της ΠΕ Ξάνθης
3. το υπ’αρ 03/3421/06-08-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού της ΠΕ Καβάλας
4. το υπ’αρ 3394/02-08-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού της ΠΕ Έβρου
5. το υπ’αρ 164/26-07-2012 αίτημα αποδέσμευσης του Προϋπολογισμού του έργου «(TOURAGE:INTERREG IVC) από το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ροδόπης
6. το υπ’αρ 7029/31-07-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Ροδόπης
7. το υπ’αρ 1607/31-07-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών ΠΕ Ροδόπης
8. το υπ’αρ Γ/ΕΞ 1629/02-08-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της ΠΕ Ροδόπης πραγματοποιούνται τα ακόλουθα :
 Εγγραφή νέων πιστώσεων που αναμένεται να πραγματοποιηθούν
 Ανακατανομή πιστώσεων σε Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων.
 Εγγραφή τόκων Α Εξαμήνου 2012
Μετά την πραγματοποίηση των ανωτέρω, οι κατηγορίες εσόδων που μεταβάλλονται είναι οι ακόλουθες
Α/
Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΠΙΧ/ΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ
Α
ΑΜΘ & ΠΕ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΠΕ
ΔΡΑΜΑΣ
ΠΕ
ΞΑΝΘΗΣ
ΠΕ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΕ ΕΒΡΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ
1 Τόκοι Καταθέσεων
Α Εξαμήνου 2012
225.700,00 21.060,00 173.300,00 228.357,00 136.520,00 784.937,00
2 Εισπράξεις από 1.010,00 1.010,00
ΑΔΑ: Β4ΤΝ7ΛΒ-ΗΙΣ
δικαιώματα λαϊκών
αγορών
3 Επιχ/σεις από
εξωτερικό
-25.000,00 24.389,81 -610,19
4 Επιχ/σεις για λοιπές
δαπάνες (έλεγχος
γεωπόνων-
κτηνιάτρων)
11.200,00 4.000,00 8.720,00 15.000,00 38.920,00
5 Επιχ/σεις από
Κ.Τ.Γ.Κ.Δ
(φυτοπροστασία)
2.130,00 3.680,00 20.000,00 25.810,00
6 Λοιπά έσοδα που
δεν κατονομάζονται
ειδικά (Παράβολα
Ανάπτυξης)
135,00 2.470,00 2.605,00
7 Έσοδα από ΚΑΠ
για λειτουργικές
δαπάνες 20%
45.200,00 45.200,00
8 Έσοδα από
έρανους και
λαχειοφόρους
410,00 410,00
9 Έσοδα από ΚΑΠ
για λειτουργικές
δαπάνες 80%
-3.300,00 -3.300,00 -3.300,00 -3.300,00 -13.200,00
10 Λοιπές επιστροφές
χρημ
0,75 0,75
11 Έσοδα από
αποκατάσταση
ζημιών κλ
1.310,00 1.310,00
12 Εσοδα από
εκμίσθωση λοιπής
κινητής περιουσ
1.820,00 1.820,00
13 Ταμειακό υπόλοιπο
2011
-57.191,14 9,00 -57.182,14
14 Έσοδα από ΚΑΠ
Δακοκτονίας
-32.000,00 -32.000,00
15 Επιχ/ση από
απόδοση
εισπραττόμενων
τελών
10.000,50 10.000,50
16 Επιχ από πρόγρ.
Εφοδιασμού &
ενισχύσεων νησιών
Αιγαίου Πελάγους
1.000,00 1.000,00
17 Επιχ. Από Ν.Π.Δ.Δ,
ειδικούς
λογαριασμούς
30.000,00 30.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 257.075,00 -4.230,58 182.020,00 208.066,00 197.100,50 840.030,92
Αναλυτικά, οι μεταβολές παρουσιάζονται ως εξής :
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
1) Στον Ειδικό Φορέα 0071 της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
α. Στο σκέλος των εσόδων
ΑΔΑ: Β4ΤΝ7ΛΒ-ΗΙΣ
α.1 εγγραφή ποσού 24.400,00 € στον Κωδικό Αριθμό 3511.0001 «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες ΚΑΠ Επενδύσεις 80%» το οποίο αφορά το Α Εξάμηνο 2012
α.2 εγγραφή ποσού 53.200,00 € στον Κωδικό Αριθμό 3511.0002 «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες ΚΑΠ Επενδύσεις 20%» το οποίο αφορά το Α Εξάμηνο 2012
α.3 εγγραφή ποσού 7.150,00 € στον Κωδικό Αριθμό 3511.0003 «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Τέλη Μεταβίβασης) » το οποίο αφορά το Α Εξάμηνο 2012
α.4 εγγραφή ποσού 9.200,00 € στον Κωδικό Αριθμό 3511.0004 «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Πρόστιμα Πολεοδομίας ) » το οποίο αφορά το Α Εξάμηνο 2012
α.5 εγγραφή ποσού 39.500,00 € στον Κωδικό Αριθμό 3511.0006 «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Επιχορηγήσεις Λοιπών Υπουργείων -ΠΔΕ ) » το οποίο αφορά το Α Εξάμηνο 2012
α.6 εγγραφή ποσού 4.150,00 € στον Κωδικό Αριθμό 3511.0005 <Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Πρόστιμα Πολεοδομίας)>
β. Στο σκέλος των εξόδων
β.1 αύξηση ποσού 39.500,00 € στον Κωδικό Αριθμό 9483.0001 «Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων από ΟΣΚ» από τόκους Α Εξαμήνου 2012
β.2 αύξηση ποσού 7.150,00 € στον Κωδικό Αριθμό 9779.0001 «Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται από έσοδα τελών αδείας και μεταβίβασης » από τόκους Α Εξαμήνου 2012
β.3 αύξηση ποσού 24.400,00 € στον Κωδικό Αριθμό 9779.0002 «Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται από έσοδα ΚΑΠ για επενδύσεις ΠΕ Ροδόπης (80%)» από τόκους Α Εξαμήνου 2012
β.4 αύξηση ποσού 53.200,00 € στον Κωδικό Αριθμό 9779.0003 «Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται από έσοδα ΚΑΠ για επενδύσεις Περιφέρειας (20%)» από τόκους Α Εξαμήνου 2012
β.5 αύξηση ποσού 4.150,00 € στον Κωδικό Αριθμό 9779.0004 «Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται από πρόστιμα αυθαιρέτων» από τόκους Α Εξαμήνου 2012
β.6 αύξηση ποσού 9.200,00 € στον Κωδικό Αριθμό 9781.0001 «Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων» από τόκους Α Εξαμήνου 2012
2) Στον Ειδικό Φορέα 0072 της Διεύθυνσης Διοίκησης – Οικονομικού – Εξυπηρέτησης του Πολίτη- Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
α. Στο σκέλος των εσόδων
α.1 αύξηση ποσού 1.010,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0159.0001 «Επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για λοιπές δαπάνες», το οποίο αφορά εισπράξεις δικαιωμάτων λαϊκών αγορών.
α.2 μείωση ποσού 3.300,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1252.0001 «Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες» και μεταφορά του στον ΚΑΕ 1252.0003 για λόγους λογιστικής τακτοποίησης
α.3 αύξηση ποσού 45.200,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1252.0003 «Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες 20%». Τα 3.300,00€ προέρχονται από τον ΚΑΕ 1252.0001 και τα υπόλοιπα από αντίστοιχες μειώσεις εσόδων των άλλων Περιφερειακών Ενοτήτων
α.4 εγγραφή ποσού 55.400,00 € στον Κωδικό Αριθμό 3511.0001 «Τόκοι από καταθέσεις για λειτουργικές δαπάνες » το οποίο αφορά το Α Εξάμηνο 2012
α.5 εγγραφή ποσού 1.350,00 € στον Κωδικό Αριθμό 3511.0002 «Τόκοι από καταθέσεις για δαπάνες μισθοδοσίας » το οποίο αφορά το Α Εξάμηνο 2012
α.6 εγγραφή ποσού 10.600,00 € στον Κωδικό Αριθμό 3511.0003 «Τόκοι από καταθέσεις για λειτουργικές δαπάνες 20% » το οποίο αφορά το Α Εξάμηνο 2012
α.7 εγγραφή ποσού 1.140,00 € στον Κωδικό Αριθμό 3511.0004 «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Learning Skills) » το οποίο αφορά το Α Εξάμηνο 2012
α.8 εγγραφή ποσού 1.365,00 € στον Κωδικό Αριθμό 3511.0005 «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ : JTI TARGET » το οποίο αφορά το Α Εξάμηνο 2012
α.9 εγγραφή ποσού 425,00 € στον Κωδικό Αριθμό 3511.0006 «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες ( ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ : ACCESSNET) » το οποίο αφορά το Α Εξάμηνο 2012
α.10 εγγραφή ποσού 105,00 € στον Κωδικό Αριθμό 3511.0008 «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Interreg III) » το οποίο αφορά το Α Εξάμηνο 2012
α.11 εγγραφή ποσού 10,00 € στον Κωδικό Αριθμό 3511.0009 «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες » το οποίο αφορά το Α Εξάμηνο 2012
α.12 εγγραφή ποσού 10,00 € στον Κωδικό Αριθμό 3511.0010 «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Praxis) » το οποίο αφορά το Α Εξάμηνο 2012
α.13 εγγραφή ποσού 25,00 € στον Κωδικό Αριθμό 3511.0011 «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Ημερήσιο Δικαίωμα Λαϊκών Αγορών » το οποίο αφορά το Α Εξάμηνο 2012 α.14 μείωση ποσού 25.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 6139.0007 «Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό (TOURAGE:INTERREG IVC),καθώς για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ως φορέας υλοποίησης ορίστηκε το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
β. Στο σκέλος των εξόδων
β.1 αύξηση ποσού 10.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0289.0001 «Λοιπές αποζημιώσεις (έξοδα κίνησης, πάγια αποζημίωση ιατρών κτλ»
β.2 αύξηση ποσού 43.250,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0291.0001 «Εισφορές στο ΙΚΑ»
β.3 αύξηση ποσού 12.400,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0711.0001 «Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί-ΙΔΑΧ)»
β.4 αύξηση ποσού 10.600,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0716.0001 «Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό»
β.5 αύξηση ποσού 50.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0844.0001 «Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων»
β.6 μείωση ποσού 35.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1111.0001 «Προμήθεια γραφικής ύλης »
β.7 μείωση ποσού 15.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1725.0001 «Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεορ/κου και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού»
β.8 αύξηση ποσού 2.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0874.0002 «Αμοιβές & Προμήθειες Τραπεζών & Πιστωτικών Ιδρυμάτων (80%)
β.9 αύξηση ποσού 31.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 2616 «Επιχορηγήσεις, εισφορές & συνδρομές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς» για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης στην CPMR για τα έτη 2011 και 2012
β.10 αύξηση ποσού 1.035,00 € στον Κωδικό Αριθμό 3219.0001 «Λοιπές αποδόσεις σε ΟΤΑ Α Βαθμού»
β.11 αύξηση ποσού 105,00 € στον Κωδικό Αριθμό 5343.0001 «Δαπάνες για την απασχόληση & κοινωνική προστασία και δημόσια υγεία (Interreg ΙΙΙ)» από τόκους Α Εξαμήνου 2012
β.12 αύξηση ποσού 10,00 € στον Κωδικό Αριθμό 5343.0002 «Δαπάνες για την απασχόληση & κοινωνική προστασία και δημόσια υγεία (Τουρισμός)» από τόκους Α Εξαμήνου 2012
β.13 αύξηση ποσού 10,00 € στον Κωδικό Αριθμό 5343.0003 «Δαπάνες για την απασχόληση & κοινωνική προστασία και δημόσια υγεία (Praxis)» από τόκους Α Εξαμήνου 2012
β.14 αύξηση ποσού 1.140,00 € στον Κωδικό Αριθμό 5343.0004 «Δαπάνες για την απασχόληση & κοινωνική προστασία και δημόσια υγεία (Learning Skills)» από τόκους Α Εξαμήνου 2012
β.15 αύξηση ποσού 1.365,00 € στον Κωδικό Αριθμό 5343.0005 «Δαπάνες για την απασχόληση & κοινωνική προστασία και δημόσια υγεία (ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ : JIT TARGET)» από τόκους Α Εξαμήνου 2012
β.16 αύξηση ποσού 425,00 € στον Κωδικό Αριθμό 5343.0006 «Δαπάνες για την απασχόληση & κοινωνική προστασία και δημόσια υγεία (ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ : ACCESSNET)» από τόκους Α Εξαμήνου 2012
β.17 μείωση ποσού 25.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 5343.0007 «Δαπάνες για την απασχόληση & κοινωνική προστασία και δημόσια υγεία (TOURAGE: INTERREG IVC)»
3) Στον Ειδικό Φορέα 0151 της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας – Κοινωνικής Μέριμνας – Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ροδόπης
α. Στο σκέλος των εσόδων
α.1 εγγραφή ποσού 4.850,00€ στον Κωδικό Αριθμό 3511.0002 «Τόκοι επιχορηγήσεων από Κρατικό Προϋπολογισμό για επιδόματα Κοινωνικής Πρόνοιας» το οποίο αφορά το Α Εξάμηνο 2012
α.2 εγγραφή ποσού 175,00 € στον Κωδικό Αριθμό 3511.0003 «Τόκοι επιχορηγήσεων από Κρατικό Προϋπολογισμό για δαπάνες λειτουργίας προνοιακών ιδρυμάτων» το οποίο αφορά το Α Εξάμηνο 2012
β. Στο σκέλος των εξόδων
β.1 αύξηση ποσού 175,00 € στον Κωδικό Αριθμό 2551.0001 «Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων» από τόκους Α Εξαμήνου 2012
β.2 αύξηση ποσού 4.850,00 € στον Κωδικό Αριθμό 2713.0001 «Βοηθήματα σε νεφροπαθείς » από τόκους Α Εξαμήνου 2012
4) Στον Ειδικό Φορέα 0192 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ Ροδόπης
α. Στο σκέλος των εσόδων
α.1 εγγραφή ποσού 3.325,00€ στον Κωδικό Αριθμό 3511.0002 «Τόκοι επιχορηγήσεων από Κρατικό Προϋπολογισμό για δαπάνες μεταφοράς μαθητών» το οποίο αφορά το Α Εξάμηνο 2012
β. Στο σκέλος των εξόδων
β.1 αύξηση ποσού 3.325,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0821.0001 «Μεταφορά μαθητών» από τόκους Α Εξαμήνου 2012
5) Στον Ειδικό Φορέα 0291 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας –Πολιτικής Γης – Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (Εκτός Τμήματος Κτηνιατρικής)
α. Στο σκέλος των εσόδων
α.1 εγγραφή ποσού 4.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0159.0104 «Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες (έλεγχοι γεωπόνων –κτηνιάτρων αρθ 14 Ν.3460/06)
α.2 εγγραφή ποσού 2.130,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0211.0201 «Επιχορηγήσεις από Κ.Τ.Γ.Κ.Δ – φυτοπροστασία)
α.3 εγγραφή ποσού 4.570,00€ στον Κωδικό Αριθμό 3511.0001 «Τόκοι Καταθέσεων» για το Α Εξάμηνο του 2012
β. Στο σκέλος των εξόδων
β.1 εγγραφή ποσού 4.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0567.0104 «Αποζημίωση ελεγκτών-γεωπόνων που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ 14-ν3460/2006)
β.2 αύξηση ποσού 4.570,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0711.0001 «Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού), από τόκους Α Εξαμήνου 2012
β.3 αύξηση ποσού 2.130,00 € στον Κωδικό Αριθμό 5329.0004 «Λοιπές γεωργικές δαπάνες - Φυτοπροστασία)
6) Στον Ειδικό Φορέα 0292 της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής & Τμήμα Κτηνιατρικής ΠΕ Ροδόπης
α. Στο σκέλος των εσόδων
α.1 εγγραφή ποσού 7.200,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0159.0102 «Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες (έλεγχοι γεωπόνων –κτηνιάτρων αρθ 14 Ν.3460/06)
α.2 εγγραφή ποσού 1.200,00€ στον Κωδικό Αριθμό 3511.0003 «Τόκοι Καταθέσεων για δαπάνες τεχνητής σπερματέγχυσης»
β. Στο σκέλος των εξόδων
β.1 εγγραφή ποσού 7.200,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0567.0102 «Αποζημίωση ελεγκτών-γεωπόνων που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ 14-ν3460/2006)
β.2 αύξηση ποσού 1.200,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0711.0003 «Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού) 7) Στον Ειδικό Φορέα 0311 της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού, Τεχνικών Έργων & Τεχνικών Έργων ΠΕ Ροδόπης
β. Στο σκέλος των εξόδων
β.1 μείωση ποσού 5.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0823.0001 «Ταχυδρομικά Έξοδα»
β.2 μείωση ποσού 8.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0861.0001 «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων»
β.3 μείωση ποσού 2.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1231.0001 «Προμήθεια ειδών καθαριότητας »
β.4 αύξηση ποσού 15.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1511.0001 «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών»
8) Στον Ειδικό Φορέα 0351 της Διεύθυνσης Βιομηχανίας – Ενέργειας-Δια Βίου Μάθησης & Απασχόλησης – Ανάπτυξης ΠΕ Ροδόπης
α. Στο σκέλος των εσόδων
α.1 εγγραφή ποσού 1.435,00€ στον Κωδικό Αριθμό 3511.0001 «Τόκοι Καταθέσεων από έσοδα παραβόλων» για το Α Εξάμηνο 2012
α.2 εγγραφή ποσού 135,00€ στον Κωδικό Αριθμό 5689 «Λοιπά Έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά» από παράβολα
β. Στο σκέλος των εξόδων
β.1 αύξηση ποσού 1.570,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0511.0001 «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία»
9) Στον Ειδικό Φορέα 0391 της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Ροδόπης
α. Στο σκέλος των εσόδων
α.1 εγγραφή ποσού 15,00€ στον Κωδικό Αριθμό 3511.0001 «Τόκοι Καταθέσεων σε Τράπεζες (Πρόστιμα) » για το Α Εξάμηνο 2012
α.2 εγγραφή ποσού 2.100,00€ στον Κωδικό Αριθμό 3511.0002 «Τόκοι Επιχορηγήσεων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για δαπάνες αποζημιώσεων εξεταστών ιατρών των υποψήφιων οδηγών» για το Α Εξάμηνο 2012
β. Στο σκέλος των εξόδων
β.1 αύξηση ποσού 2.115,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0871.0001 «Αμοιβές φυσικών προσώπων» για τους εξεταστές ιατρούς από τόκους Α Εξαμήνου.
Μετά από τις μεταβολές αυτές της 5ης τροποποίησης, ο ισοσκελισμένος προϋπολογισμός της ΠΕ Ροδόπης ανέρχεται στα έσοδα και στα έξοδα στο ποσό των 31.985.931,13 €
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ
1) Στον Ειδικό Φορέα 1071 της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
α. Στο σκέλος των εσόδων
α.1 αύξηση ποσού 16.400,00 € στον Κωδικό Αριθμό 3511 «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες».
α.2 εγγραφή ποσού 0,75 € στον Κωδικό Αριθμό 5519 «Λοιπές επιστροφές χρημάτων».
α.3 αύξηση ποσού 1.310,00 € στον Κωδικό Αριθμό 5687 «Έσοδα από αποκατάσταση ζημιών, ωφελειών κ.λπ.».
α.4 εγγραφή ποσού 24.389,81 € στον Κωδικό Αριθμό 9917 «Επιχορηγήσεις Ε.Ε. για εκτέλεση και συντήρηση έργων» το οποίο αφορά επιχορήγηση για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση επαρχιακής οδού Κουδουνίων – Μαυρολεύκης».
β. Στο σκέλος των εξόδων
β.1 αύξηση ποσού 6.125,80 € στον Κωδικό Αριθμό 9483.0001 «Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων».
β.2 αύξηση ποσού 4.324,95 € στον Κωδικό Αριθμό 9779.0001 «Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά».
β.3 αύξηση ποσού 7.260,00 € στον Κωδικό Αριθμό 9781.0001 «Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων επαρχιακής οδοποιίας».
β.4 αύξηση ποσού 24.389,81 € στον Κωδικό Αριθμό 9917.0001 «Εκτέλεση και συντήρηση έργων»
2) Στον Ειδικό Φορέα 1072 της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Δράμας
α. Στο σκέλος των εσόδων
α.1 μείωση ποσού 13.300,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1252.0001 «Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες».
α.2 αύξηση ποσού 1.820,00 € στον Κωδικό Αριθμό 3419 «Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής κινητής περιουσίας» το οποίο αφορά έσοδα από ενοικίαση αίθουσας του Διοικητηρίου για διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων.
β. Στο σκέλος των εξόδων
β.1 αύξηση ποσού 76.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0283.0001 «Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλεται η σύμβαση εργασίας», το οποίο αφορά στη καταβολή αποζημίωσης απόλυσης σε υπαλλήλους, με σύμβαση αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου της Π.Ε. Δράμας, που συνταξιοδοτήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 55 του Π.Δ. 410/1988 όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει ( σχετικό έγγραφο 2285/11-6-2012 του Τμήματος Προσωπικού και Μισθοδοσίας της Π.Ε. Δράμας).
β.2 αύξηση ποσού 15.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0291.0001 «Εισφορές στο ΙΚΑ».
β.3 μείωση ποσού 88.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0342.0001 «Αμοιβές εποχικού προσωπικού».
β.4 μείωση ποσού 20.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0352.0001 «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχιακού προσωπικού».
β.5 αύξηση ποσού 614,49 € στον Κωδικό Αριθμό 0711.0001 «Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό».
β.6 μείωση ποσού 614,49 € στον Κωδικό Αριθμό 0711.0200 «ΠΟΕ -Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό».
β.7 μείωση ποσού 4.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0823.0001 «Ταχυδρομικά».
β.8 αύξηση ποσού 5.820,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0841.0001 «Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά».
β.9 αύξηση ποσού 3.700,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0892.0001 «Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων».
3) Στον Ειδικό Φορέα 1151 της Διεύθυνσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Δράμας
α. Στο σκέλος των εσόδων
α.1 αύξηση ποσού 1.370,00 € στον Κωδικό Αριθμό 3511 «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες».
β. Στο σκέλος των εξόδων
β.1 αύξηση ποσού 1.370,00 € στον Κωδικό Αριθμό 2713.0001 «Βοηθήματα σε νεφροπαθείς».
4) Στον Ειδικό Φορέα 1153 της Διεύθυνσης Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων ΠΕ Δράμας
α. Στο σκέλος των εσόδων
α.1 μείωση ποσού 1.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 3511 «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες», σε εκτέλεση της 186/2012 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
α.2 μείωση ποσού 57.191,14 € στον Κωδικό Αριθμό 8999 «Ταμειακό υπόλοιπο προηγούμενου οικ. έτους», σε εκτέλεση της 186/2012 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
β. Στο σκέλος των εξόδων
β.1 μείωση ποσού 24.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0342.0001 «Αμοιβές εποχιακού προσωπικού».
β.2 μείωση ποσού 6.700,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0352.0001 «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχιακού προσωπικού».
β.3 μείωση ποσού 1.500,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0821.0001 «Μεταφορά μαθητών».
β.4 μείωση ποσού 500,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0824.0001 «Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών».
β.5 μείωση ποσού 1.500,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0832.0001 «Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)».
β.6 μείωση ποσού 5.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0899.0001 «Λοιπές ειδικές αμοιβές».
β.7 μείωση ποσού 800,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1111.0001 «Προμήθεια χαρτιού , γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών».
β.8 μείωση ποσού 2.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1231.0001 «Προμήθεια ειδών καθαριότητας».
β.9 μείωση ποσού 11.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1411.0001 «Προμήθεια τροφίμων ποτών και καπνού».
β.10 μείωση ποσού 5.191,14 € στον Κωδικό Αριθμό 1699.0001 «Λοιπές προμήθειες υλικών».
5) Στον Ειδικό Φορέα 1192 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ Δράμας
α. Στο σκέλος των εσόδων
α.1 αύξηση ποσού 2.560,00 € στον Κωδικό Αριθμό 3511 «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες».
β. Στο σκέλος των εξόδων
β.1 αύξηση ποσού 2.560,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0821.0001 «Μεταφορές μαθητών και φοιτητών».
6) Στον Ειδικό Φορέα 1291 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας – Πολιτικής Γης ΠΕ Δράμας
α. Στο σκέλος των εσόδων
α.1 εγγραφή ποσού 4.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0159 «Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες» το οποίο αφορά εγγραφή πιστώσεων για την καταβολή αποζημιώσεων σε γεωπόνους που διενεργούν 
φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ.14-ν.3460/2006).
α.2 εγγραφή ποσού 3.680,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0211 «Επιχορηγήσεις από Ν.Π.Δ.Δ, Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού» το οποίο αφορά επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράμματος «Γεωργικών προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας της χώρας έτους 2012» σύμφωνα με το 2522/24-5-2012 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού της  Π.Α.Μ.Θ.. 
β. Στο σκέλος των εξόδων
β.1 εγγραφή ποσού 4.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0567.0001 «Αποζημίωση ελεγκτών - γεωπόνων που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας καταλληλότητας (αρ.14-ν.3460/2006)».
β.2 αύξηση ποσού 5.875,06 € στον Κωδικό Αριθμό 0711.0001 «Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό».
β.3 μείωση ποσού 5.875,06 € στον Κωδικό Αριθμό 0711.0200 «ΠΟΕ -Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό».
β.4 αύξηση ποσού 557,80 € στον Κωδικό Αριθμό 5243.0001 «Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.».
β.5 μείωση ποσού 557,80 € στον Κωδικό Αριθμό 5243.0200 «ΠΟΕ -Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.».
β.6 αύξηση ποσού 6.494,72 € στον Κωδικό Αριθμό 5244.0001 «Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κ.λπ. που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων».
β.7 μείωση ποσού 2.814,72 € στον Κωδικό Αριθμό 5244.0200 «ΠΟΕ -Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κ.λπ. που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων».
7) Στον Ειδικό Φορέα 1292 της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής ΠΕ Δράμας
α. Στο σκέλος των εσόδων
α.1 αύξηση ποσού 100,00 € στον Κωδικό Αριθμό 3511 «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες».
β. Στο σκέλος των εξόδων
β.1 αύξηση ποσού 7.933,38 € στον Κωδικό Αριθμό 0711.0001 «Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό».
β.2 μείωση ποσού 7.933,38 € στον Κωδικό Αριθμό 0711.0200 «ΠΟΕ -Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό».
β.3 αύξηση ποσού 1.106,15 € στον Κωδικό Αριθμό 5244.0001 «Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κ.λπ. που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων».
β.4 μείωση ποσού 1.006,15 € στον Κωδικό Αριθμό 5244.0200 «ΠΟΕ -Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κ.λπ. που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων».
8) Στον Ειδικό Φορέα 1311 της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Δράμας
α. Στο σκέλος των εσόδων
α.1 αύξηση ποσού 10.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1252 «Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες».
β. Στο σκέλος των εξόδων
β.1 μείωση ποσού 5.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0829.0001 «Λοιπές μεταφορές».
β.2 αύξηση ποσού 2.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0861.0001 «Αμοιβές για συντηρηση και επισκευή μεταφ. μέσων ξηράς γενικά».
β.3 μείωση ποσού 5.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0869.0001 «Αμοιβές για συντηρ. & Επισκευή Λ. εξοπλισμού».
β.4 αύξηση ποσού 18.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1321.0001 «Προμήθεια ειδών συντηρ. & επισκευής μεταφ. μέσων ξηράς».
9) Στον Ειδικό Φορέα 1391 της Διεύθυνσης Μεταφορών – Επικοινωνιών ΠΕ Δράμας
α. Στο σκέλος των εσόδων
α.1 αύξηση ποσού 1.630,00 € στον Κωδικό Αριθμό 3511 «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες».
β. Στο σκέλος των εξόδων
β.1 αύξηση ποσού 1.630,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0711.0001 «Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό».
Μετά από τις μεταβολές αυτές της 5ης τροποποίησης, ο ισοσκελισμένος προϋπολογισμός της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας ανέρχεται στα έσοδα και στα έξοδα στο ποσό των 11.609.734,01 €.
3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ
1) Στον Ειδικό Φορέα Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων Π.Ε Ξάνθης
α. Στο σκέλος των εσόδων
α.1.Αύξηση ποσού 131.000,00€στον Κωδικό αριθμό 3511 «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες» αποτελούν το σύνολο των τόκων από ΚΑΠ Επενδύσεων, Τελών μεταβίβασης ,Τ.Ε.Ο ,Λοιπών Επενδύσεων και Προστίμων οι οποίοι παρακολουθούνται σε χωριστούς τραπεζικούς λογαριασμούς.
β.Στο σκέλος των εξόδων Για την ισοσκέλιση του Προϋπολογισμού γίνεται η ανάπτυξη των τόκων στους αντίστοιχους Κ.Α εξόδων
β.1.Αύξηση ποσού 15.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 9483.0001 «Ανέγερση και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων
β.2.Αύξηση ποσού 104.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 9779.0001 «Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά»
β.3. Αύξηση ποσού 12.000,00€ στον Κωδικό αριθμό 9781.0001 «Συντήρηση Συγκοινωνιακών έργων»
2) Στον Ειδικό Φορέα 2072 της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε Ξάνθης
α.Στο σκέλος των εσόδων
α.1.Αύξηση ποσού 25.500,00€ στον Κωδικό Αριθμό 3511 «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες»οι τόκοι αυτοί αναπτύσσονται στους αντίστοιχους Κωδικούς αριθμούς εξόδων από όπου προέρχονται.
β.Στο σκέλος των εξόδων
β.1.Μείωση ποσού 111.300,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0218.0001 «επιδόματα εορτών, Χριστ. Πάσχα και αδείας»Ενίσχυση των κατωτέρω Κ.Α.Εξόδων
β.2.Αύξηση ποσού 90.500,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0342.0001 «Αμοιβές εποχιακού προσωπικού» Κάλυψη δαπανών προσωπικού14 ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου. (Προτάσεις προσλήψεων για έγκριση από την επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει)
β.3.Αύξηση ποσού 20.800,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0352.0001 «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχιακού προσωπικού»κάλυψη δαπανών εργοδοτικών εισφορών 14 ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου
β.4.Αύξηση ποσού 5.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0619.0001 «Προσωπικές συντάξεις που απονεμήθηκαν με ειδικούς νόμους»
β.5.Αύξηση ποσού 9.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 5151.0001 «Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών»
β.6.Αύξηση ποσού 11.500,00€ στον Κωδικό Αριθμό 5343.0001 «Δαπάνες για την απασχόληση –κοινωνική προστασία και δημόσια υγεία»
3) Στον Ειδικό φορέα 2151 της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Ξάνθης
α.Στο σκέλος των εσόδων
α.1. Αύξηση ποσού 2.600,00€ στον Κωδικό Αριθμό 3511 «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες»αφορά τόκους των τραπεζικών λογαριασμών καταβολής επιδομάτων νεφροπαθών και επιχ/σεων σε προνοιακά ιδρύματα.
β. Στο σκέλος των εξόδων
β.1.Μείωση ποσού 1.000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0519.0001 «Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις»
β.2.Αύξηση ποσού 1,000,00€ στον Κωδικό Αριθμό 2551.0002 «Επιχ/ση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων (Μονάδα φροντίδας Ηλικιωμένων Ξάνθης –Μέγας Βασίλειος )
β.3.Αύξηση ποσού 2.600,00€ στον Κωδικό Αριθμό 2713.0001 «Βοηθήματα σε Νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς ,ήπατος πνευμόνων και μυελού των οστών»
4) Στον Ειδικό Φορέα 2192 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε Ξάνθης
α.Στο σκέλος των εσόδων
α.1.Εγγραφή ποσού 1.500,00€ στον κωδικό Αριθμό 3511 «τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες» αφορά τόκους του τραπεζικού λογ/σμού μεταφοράς μαθητών.
β. Στο σκέλος των εξόδων
β.1. Αύξηση ποσού 1.500,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0821.0001 «Μεταφορά μαθητών»
5) Στον Ειδικό Φορέα 2291 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Ξάνθης
α. Στο σκέλος των εσόδων
α.1 Εγγραφή ποσού 1.100,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0159 «Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες» Καταβολή αποζημίωσης για τους ελέγχους του άρθρου 14 του Ν.3460/2006 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του ν.3698/2008 (σχετική εγκύκλιος του ΥΠΑΑΤ 136/58867/21-5-2012)
α.2 Αύξηση ποσού 3.300,00€ στον Κωδικό Αριθμό 3511 «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες»αφορά τόκους των επιχορηγήσεων από το ΥΠΑΑΤ
β. Στο σκέλος των εξόδων
β.1 Εγγραφή ποσού 1.100,00€ στον κωδικό αριθμό 0567.0001 «Αποζημίωση ελεγκτών-γεωπόνων, κτηνιάτρων κ.λ.π που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας καταλληλότητας αρ.14-ν.3460/2006)»
β.2 Αύξηση ποσού 3.300,00€ στον Κωδικό Αριθμό 1699.0001 «Λοιπές προμήθειες»
3) Στον Ειδικό Φορέα 2292 του Τμήματος Κτηνιατρικής Π.Ε Ξάνθης
α. Στο σκέλος των εσόδων
α.1 Εγγραφή ποσού 7.620,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0159 «Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες» Καταβολή αποζημίωσης για τους ελέγχους του άρθρου 14 του Ν.3460/2006 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του ν.3698/2008 (σχετική εγκύκλιος του ΥΠΑΑΤ 136/58867/21-5-2012)
α.2 Αύξηση ποσού 4.300,00€ στον Κωδικό Αριθμό 3511 «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες»αφορά τόκους των επιχορηγήσεων από το ΥΠΑΑΤ
β. Στο σκέλος των εξόδων
β.1 Εγγραφή ποσού 7.620,00€ στον κωδικό αριθμό 0567.0001 «Αποζημίωση ελεγκτών-γεωπόνων, κτηνιάτρων κ.λ.π που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας καταλληλότητας αρ.14-ν.3460/2006)»
β.2 Αύξηση ποσού 4.300,00€ στον Κωδικό Αριθμό 1214.0001 «προμήθεια κτηνιατρικού υλικού»
4) Στον Ειδικό Φορέα 2351 της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε Ξάνθης
α . Στο σκέλος των εσόδων
α.1 Αύξηση ποσού 5.100,00€ στον Κωδικό Αριθμό 3511 «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες»αφορά τόκους
του τραπεζικού λογαριασμού της Δ/νσης Ανάπτυξης (παράβολα-Πρόστιμα)
β. Στο σκέλος των εξόδων
β.1 Αύξηση ποσού 5.100,00€ στον Κωδικό Αριθμό 1329.0001 «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού» Μετά από τις μεταβολές αυτές της 5ης τροποποίησης, ο ισοσκελισμένος προϋπολογισμός της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης ανέρχεται στα έσοδα και στα έξοδα στο ποσό των 19.510.615,92 € .
4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
1) Στον Ειδικό Φορέα 3071 Π.Δ.Ε. Π.Ε. Καβάλας
α Στο σκέλος των εσόδων
α.1 Αύξηση ποσού 171.436,00 € στον Κωδικό Αριθμό 3511 «Τόκοι»
β. Στο σκέλος των εξόδων
β.1 Αύξηση ποσού 171.436,00 € στον Κωδικό Αριθμό 9779.0002 «ΚΑΠ Επενδύσεις».
2) Στον Ειδικό Φορέα 3072 της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καβάλας
α Στο σκέλος των εσόδων
α.1 Μείωση ποσού 3.300,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1252.0001 «ΚΑΠ Λειτουργικά»
α.2 Αύξηση ποσού 17.241,00 € στον Κωδικό Αριθμό 3511 «Τόκοι»
α.3 Αύξηση ποσού 9,00 € στον Κωδικό Αριθμό 8999 «ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ»
β. Στο σκέλος των εξόδων
β.1 Αύξηση ποσού 20.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0283.0001 «Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλεται η σύμβαση εργασίας» το οποίο αφορά σε καταβολή εφάπαξ υπαλλήλου αορίστου χρόνου.
β.2 Μείωση ποσού 6.059,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0892.0001 «Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων».
β.3 Αύξηση ποσού 9,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1699.0001 «Διάφορα αναλώσιμα υλικά».
3) Στον Ειδικό Φορέα 3151 της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας Π.Ε. Καβάλας
α Στο σκέλος των εσόδων
α.1 Εγγραφή ποσού 6.337,00 € στον Κωδικό Αριθμό 3511 «Τόκοι»
β. Στο σκέλος των εξόδων
β.1 Αύξηση ποσού 6.337,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0711.0001 «Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί -Ι.Δ.Α.Χ.)»
4) Στον Ειδικό Φορέα 3192 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Καβάλας
α Στο σκέλος των εσόδων
α.1 Εγγραφή ποσού 5.356,00 € στον Κωδικό Αριθμό 3511 «Τόκοι»
β. Στο σκέλος των εξόδων
β.1 Αύξηση ποσού 5.356,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0821.0001 «Μεταφορά μαθητών»
β.2 Μείωση ποσού 1.500,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1329.0001 «Προμήθεια ειδών συντήρησης κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού»
β.3 Μείωση ποσού 350,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1712.0001 «Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού»
β.4 Αύξηση ποσού 1.850,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1723.0001 «Προμήθεια Η/Υ, προγραμμάτων κλπ υλικών»
5) Στον Ειδικό Φορέα 3291 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας – Πολιτικής Γης Π.Ε. Καβάλας
α Στο σκέλος των εσόδων
α.1 Εγγραφή ποσού 10.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0159 «Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες»
β. Στο σκέλος των εξόδων
β.1 Μείωση ποσού 2.400,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0511.0200 ΠΟΕ «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία»
β.2 Αύξηση ποσού 2.400,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0511.1000 «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία»
β.3 Εγγραφή ποσού 10.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0567.0001 «Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων, που δημιουργούν φυτουγεινομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας – καταλληλότητας (άρθρο 14- Ν.3460/2006»)
β.4 Αύξηση ποσού 300,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0811.0001 «Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά»
β.5 Μείωση ποσού 300,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1699.0001 «Διάφορα αναλώσιμα υλικά» το οποίο αφορά διάφορα αναλώσιμα υλικά
6) Στον Ειδικό Φορέα 3292 της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας
α Στο σκέλος των εσόδων
α.1 Εγγραφή ποσού 1.529,00 € στον Κωδικό Αριθμό 3511 «Τόκοι»
α.1 Εγγραφή ποσού 5.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0159.0001 «Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες»
β. Στο σκέλος των εξόδων
β.1 Μείωση ποσού 1.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0711.0001 «Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί -Ι.Δ.Α.Χ.)»
β.2 Μείωση ποσού 4.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0711.0200 ΠΟΕ «Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί -Ι.Δ.Α.Χ.)»
β.3 Αύξηση ποσού 5.529,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0711.1000 «Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί -Ι.Δ.Α.Χ.)»
β.4 Αύξηση ποσού 1.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0843.1000 «Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)»
β.5 Αύξηση ποσού 1.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0899.0001 «Λοιπές ειδικές αμοιβές»
β.6 Μείωση ποσού 1.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1699.1000 «Λοιπές προμήθειες υλικών»
β.7 Εγγραφή ποσού 5.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0567.0001 «Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων, που δημιουργούν φυτουγεινομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας – καταλληλότητας (άρθρο 14- Ν.3460/2006»)
7) Στον Ειδικό Φορέα 3295 της Διεύθυνσης Προστασίας Ελαιοπαραγωγής Π.Ε. Καβάλας
α Στο σκέλος των εσόδων
α.1 Μείωση ποσού 32.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1252 «ΚΑΠ Δακοκτονία»
α.2 Εγγραφή ποσού 2.501,00 € στον Κωδικό Αριθμό 3511 «Τόκοι»
β. Στο σκέλος των εξόδων
β.1 Μείωση ποσού 32.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0351.0001 «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού προσωπικού»
β.2 Αύξηση ποσού 15,06 € στον Κωδικό Αριθμό 0511.0001 «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία»
β.3 Μείωση ποσού 15,06 € στον Κωδικό Αριθμό 0511.0200 ΠΟΕ «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία»
β.4 Αύξηση ποσού 59,66 € στον Κωδικό Αριθμό 0512.0001 «Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες»
β.5 Μείωση ποσού 59,66 € στον Κωδικό Αριθμό 0512.0200 ΠΟΕ «Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες»
β.6 Αύξηση ποσού 3001,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0711.0001 «Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί -Ι.Δ.Α.Χ.)»
β.7 Μείωση ποσού 500,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0711.0200 ΠΟΕ «Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί -Ι.Δ.Α.Χ.)»
β.8 Αύξηση ποσού 1.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0841.0001 «Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά»
β.9 Μείωση ποσού 1.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0843.0001 «Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)»
8) Στον Ειδικό Φορέα 3311 της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καβάλας 
β. Στο σκέλος των εξόδων
β.1 Αύξηση ποσού 11.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0711.0001 «Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί -Ι.Δ.Α.Χ.)»
β.2 Μείωση ποσού 1.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0711.1000 «Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί -Ι.Δ.Α.Χ.)»
β.3 Μείωση ποσού 1.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0841.0001 «Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά»
β.4 Μείωση ποσού 5.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0861.0001 «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς»
β.5 Μείωση ποσού 5.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1321.0001 «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς»
β.6 Αύξηση ποσού 1.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1699.1000 «Διάφορα αναλώσιμα υλικά»
9) Στον Ειδικό Φορέα 3351 της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας
α Στο σκέλος των εσόδων
α.1 Εγγραφή ποσού 7.102,00 € στον Κωδικό Αριθμό 3511 «Τόκοι»
β. Στο σκέλος των εξόδων
β.1 Αύξηση ποσού 5.759,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0711.0001 «Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί -Ι.Δ.Α.Χ.)»
β.2 Αύξηση ποσού 1.343,00 € στον Κωδικό Αριθμό 3219.0002 «Λοιπές αποδόσεις σε ΟΤΑ Α΄ Βαθμού»
10) Στον Ειδικό Φορέα 3391 της Διεύθυνσης Μεταφορών - Επικοινωνιών Π.Ε. Καβάλας
α Στο σκέλος των εσόδων
α.1 Εγγραφή ποσού 16.855,00 € στον Κωδικό Αριθμό 3511 «Τόκοι»
β. Στο σκέλος των εξόδων
β.1 Αύξηση ποσού 2.211,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0515.0001 «Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων»
β.2 Αύξηση ποσού 14.644,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0871.0001 «Αμοιβές φυσικών προσώπων» Μετά από τις μεταβολές αυτές της 5ης τροποποίησης, ο ισοσκελισμένος προϋπολογισμός της
Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας ανέρχεται στα έσοδα και στα έξοδα στο ποσό των 26.964.750,54 €
4) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΈΒΡΟΥ
1) Στον Ειδικό Φορέα 4071 της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
α. Στο σκέλος των εσόδων
α.1 Αύξηση ποσού 77.500,00 € στον Κωδικό Αριθμό 3511.0001 «Τόκοι από καταθέσει ςσε τράπεζες (ΚΑΠ Επενδύσεις)», το οποίο αφορά έσοδα από τόκους του λογαριασμού για το Α΄ εξάμηνο 2012.
α.2 Εγγραφή ποσού 5.600,00 € στον Κωδικό Αριθμό 3511.0006 «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (849)», το οποίο αφορά έσοδα από τόκους του λογαριασμού για το Α΄ εξάμηνο 2012.
β. Στο σκέλος των εξόδων
β.1 Αύξηση ποσού 77.500,00 € στον Κωδικό Αριθμό 9779.0001 «Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά – ΚΑΠ –Επενδύσεις» το οποίο αφορά έσοδα από τόκους του λογαριασμού για το Α΄ εξάμηνο 2012.
β.2 Αύξηση ποσού 2.600,00 € στον Κωδικό Αριθμό 9779.0003 Έργα ανάπλασης περιβάλλοντος» το οποίο αφορά έσοδα από τόκους του λογαριασμού για το Α΄ εξάμηνο 2012.
β.3 Εγγραφή ποσού 3.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 3199.0001 για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος προστίμου δικαιούχου που υπάχθηκε στον νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων.
2) Στον Ειδικό Φορέα 4072 της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Έβρου
α. Στο σκέλος των εσόδων
α.2. Μείωση ποσού 3.300,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1252.0001 «Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικά» το οποίο αφορά μείωση 3.300,00 € σύμφωνα με τοΑ.Π. 3620/31-07-12 έγγραφο της Π.Α.Μ.Θ.
α.3. Εγγραφή ποσού 1.810,00 € στον Κωδικό Αριθμό 3511.0002 «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες - Μισθοδοσία», το οποίο αφορά έσοδα από τόκους του λογαριασμού για το Α΄ εξάμηνο 2012.
β. Στο σκέλος των εξόδων
β.1. Αύξηση ποσού 1.810,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0211.0001 «Βασικός Μισθός» το οποίο αφορά εγγραφή τόκων Α΄ εξαμήνου 2012
β.2 Εγγραφή ποσού 10.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0225.0002 «Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας» για την κάλυψη του επιδόματος από τον Μάιο έως το τέλος του έτους προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. στην Π.Ε. Έβρου
β.3 Εγγραφή ποσού 1.500,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0565.0001 «Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέροντα σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών» για την κάλυψη της αποζημίωσης υπαλλήλου που μετατάχθηκε στην Π.Ε. Έβρου
β.4 Εγγραφή ποσού 2.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0712.0001 «Έξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό» για την κάλυψη των εξόδων υπαλλήλου που μετατάχθηκε στην Π.Ε. Έβρου
β.5 Μείωση ποσού 15.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0823.0001 «Ταχυδρομικά» το οποίο αφορά μείωση του Κ.Α. Εσόδου για την ενίσχυση του κωδικού αριθμού προμήθειας καυσίμων κίνησης έως την ολοκλήρωση του διαγωνισμού.
β.6 Μείωση ποσού 8.800,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0829.0001 «Λοιπές μεταφορές» το οποίο αφορά μείωση ποσού 10.000,00 € του Κ.Α. Εσόδου για την ενίσχυση του κωδικού αριθμού προμήθειας καυσίμων κίνησης έως την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και ποσού 3.300,00 € για την κάλυψη εργοδοτικών εισφορών της Π.Α.ΜΘ.
β.7 Αύξηση ποσού 7.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0869.0001 «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού»
3) Στον Ειδικό Φορέα 4151 της Διεύθυνσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Έβρου
α. Στο σκέλος των εσόδων
α.1. Εγγραφή ποσού 410,00 € στον Κωδικό Αριθμό 2519 «Έσοδα από εράνους και λαχειοφόρες αγορές » το οποίο αφορά κατάθεση ποσού από την Μητρόπολη Αλεξ/πολης.
α.2. Εγγραφή ποσού 11.350,00 € στον Κωδικό Αριθμό 3511.0001 «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες» το οποίο αφορά έσοδα από τόκους του λογαριασμού διατροφικού επιδόματος για το Α΄ εξάμηνο 2012.
α.3. Εγγραφή ποσού 165,00 € στον Κωδικό Αριθμό 3511.0002 «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες» το οποίο αφορά έσοδα από τόκους του λογαριασμού επιχ/σεων ιδρυμάτων για το Α΄ εξάμηνο 2012.
β. Στο σκέλος των εξόδων
β.1. Αύξηση ποσού 165,00 € στον Κωδικό Αριθμό 2551.0001 «Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ενηλίκων και ανηλίκων» το οποίο αφορά κατάθεση ποσού από την Μητρόπολη Αλεξ/πολης.
β.2. Αύξηση ποσού 11.050,00 € στον Κωδικό Αριθμό 2713.0001 «Βοηθήματα σε νεφροπαθείς» το οποίο αφορά έσοδα από τόκους του λογαριασμού διατροφικού επιδόματος για το Α΄ εξάμηνο 2012.
β.3. Αύξηση ποσού 410,00 € στον Κωδικό Αριθμό 2799.0001 «Λοιπά γενικά βοηθήματα και επιδόματα» το οποίο αφορά έσοδα από τόκους του λογαριασμού επιχ/σεων ιδρυμάτων για το Α΄ εξάμηνο 2012.
β.4 Εγγραφή ποσού 300,00 € στον Κωδικό Αριθμό 3199.0001 «Λοιπές επιστροφές εσόδων»
4) Στον Ειδικό Φορέα 4191 της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ Έβρου
α. Στο σκέλος των εσόδων
α.1. Εγγραφή ποσού 7.700,00 € στον Κωδικό Αριθμό 3511 «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες» το οποίο αφορά έσοδα από τόκους του λογαριασμού μεταφοράς μαθητών για το Α΄ εξάμηνο 2012.
β. Στο σκέλος των εξόδων
β.1. Αύξηση ποσού 7.700,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0821.0001 «Μεταφορές μαθητών και φοιτητών» το οποίο αφορά έσοδα από τόκους του λογαριασμού μεταφοράς μαθητών για το Α΄ εξάμηνο 2012.
5) Στον Ειδικό Φορεά 4291 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας - Πολιτικής Γης ΠΕ Έβρου
α. Στο σκέλος των εσόδων
α.1. Αύξηση ποσού 0,50 € στον Κωδικό Αριθμό 0159.0004 «Επιχορηγήσεις για καταβολή σε πολιτικούς πρόσφυγες» το οποίο αφορά αύξηση του ποσού που δικαιούται πολιτικός πρόσφυγας σύμφωνα με την με Α.Π. 1469/12 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
α.2. Εγγραφή ποσού 10.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0159.0007 «Επιχορήγηση από απόδοση εισπραττόμενων τελών», το οποίο αφορά επιχορήγηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων για την απόδοση των εισπραττόμενων τελών στους δικαιούχους ελεγκτές γεωπόνους – κτηνιάτρους.
α.3. Αύξηση ποσού 1.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0211.0010 «Επιχορηγήσεις για το πρόγραμμα εφοδιασμού και ενισχύσεων νησιών του Αιγαίου Πελάγους » το οποίο αφορά διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00 για κάλυψη οδοιπορικών και εκτός έδρας κινήσεις, υπαλλήλων που θα εργαστούν στο παραπάνω πρόγραμμα, σύμφωνα με το Α.Π. 2801/66731/11-06-12 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
α.4. Εγγραφή ποσού 2.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 3511 «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες» το οποίο αφορά έσοδα από τόκους του λογαριασμού για το Α΄ εξάμηνο 2012.
β. Στο σκέλος των εξόδων
β.1 Αύξηση ποσού 10.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0567.0001 «Αποζημίωση ελεγκτών – γεωπόνων που διενεργούν φυτουγειονομικούς ελέγχους» το οποίο αφορά επιχορήγηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την απόδοση των εισπραττόμενων τελών στους δικαιούχους ελεγκτές γεωπόνους – κτηνιάτρους.
β.2. Αύξηση ποσού 0,50 € στον Κωδικό Αριθμό 5193.0001 «Καταβολή σε πολιτικούς πρόσφυγες της αξίας των περιουσιών τους που δημεύτηκαν» το οποίο αφορά αύξηση του ποσού που δικαιούται πολιτικός πρόσφυγας σύμφωνα με την με Α.Π. 1469/12 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
β.3 Αύξηση ποσού 800,00 € στον Κωδικό Αριθμό 5329.0006 «Πρόγραμμα γεωργικών εφαρμογών» το οποίο αφορά έσοδα από τόκους του λογαριασμού για το Α΄ εξάμηνο 2012.
β.4 Αύξηση ποσού 800,00 € στον Κωδικό Αριθμό 5329.0007«Πρόγραμμα φυτοπροστασίας» το οποίο αφορά έσοδα από τόκους του λογαριασμού για το Α΄ εξάμηνο 2012.
β.5 Αύξηση ποσού 400,00 € στον Κωδικό Αριθμό 5329.0010«Πρόγραμμα κυκλοφορίας ζωοτροφών» το οποίο αφορά έσοδα από τόκους του λογαριασμού για το Α΄ εξάμηνο 2012.
β.6 Αύξηση ποσού 1.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 5329.0011 «Επιχορηγήσεις για το πρόγραμμα εφοδιασμού και ενισχύσεων νησιών του Αιγαίου Πελάγους » το οποίο αφορά διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00 για κάλυψη οδοιπορικών και εκτός έδρας κινήσεις, υπαλλήλων που θα εργαστούν στο παραπάνω πρόγραμμα, σύμφωνα με το Α.Π. 2801/66731/11-06-12 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6) Στον Ειδικό Φορέα 4292 της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Π.Ε. Έβρου
α. Στο σκέλος των εσόδων
α.1. Αύξηση ποσού 10.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0211.0002 «Επιχορηγήσεις από το ΚΤΓΔ για το πρόγραμμα εξυγίανσης κτηνοτροφικού κεφαλαίου» το οποίο αφορά κατανομή πίστωσης για την  κάλυψη οδοιπορικών και ημερήσιων αποζημιώσεων του προσωπικού που απασχολείτε με το παραπάνω πρόγραμμα, σύμφωνα με το με Α.Π. 8648/07-06-12 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής  Ανάπτυξης και Τροφίμων.
α.2. Εγγραφή ποσού 3.600,00 € στον Κωδικό Αριθμό 3511 «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες» το οποίο αφορά έσοδα από τόκους του λογαριασμού για το Α΄ εξάμηνο 2012
β. Στο σκέλος των εξόδων
β.1. Αύξηση ποσού 1.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 5243.0001 «Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ» το οποίο αφορά έσοδα από τόκους του λογαριασμού για το Α΄ εξάμηνο 2012.
β.2. Αύξηση ποσού 1.100,00 € στον Κωδικό Αριθμό 5329.0001 «Πρόγραμμα τεχνητής σπερμ/σης» το οποίο αφορά έσοδα από τόκους του λογαριασμού για το Α΄ εξάμηνο 2012.
β.3. Αύξηση ποσού 11.500,00 € στον Κωδικό Αριθμό 5329.0002 «Εξυγίανση κτηνοτροφικού κεφαλαίου ενζωτικής λεύκωσης» το οποίο αφορά έσοδα από τόκους του λογαριασμού για το Α΄ εξάμηνο 2012 ποσού 1.500,00 € και κατανομή πίστωσης για την κάλυψη οδοιπορικών και ημερήσιων αποζημιώσεων του προσωπικού που απασχολείτε με το παραπάνω πρόγραμμα, σύμφωνα με το με Α.Π. 8648/07-06-12 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ύψους 10.000,00 €.
5) Στον Ειδικό Φορέα 4295 της Διεύθυνσης Προστασίας Ελαιοπαραγωγής ΠΕ Έβρου
α. Στο σκέλος των εσόδων
α.1. Αύξηση ποσού 30.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0211 «Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς ή ειδικούς λογαριασμούς» το οποίο αφορά επιχορήγηση του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων για το έτος 2012.
β. Στο σκέλος των εξόδων
β.1. Αύξηση ποσού 11.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0341.0001 «Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού» το οποίο αφορά κατανομή επιχορήγησης για το έτος 2012.
β.2. Αύξηση ποσού 4.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0351.0001 «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού προσωπικού» το οποίο αφορά κατανομή επιχορήγησης για το έτος 2012.
β.3. Αύξηση ποσού 5.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0711.0001 «’Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονίμου προσωπικού (τακτικοί – ΙΔΑΧ)» το οποίο αφορά κατανομή επιχορήγησης για το έτος 2012.
β.4. Αύξηση ποσού 1.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0829.0001 «Λοιπές μεταφορές» το οποίο αφορά κατανομή επιχορήγησης για το έτος 2012.
β.5. Αύξηση ποσού 2.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0841.0001 «Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά» το οποίο αφορά κατανομή επιχορήγησης για το έτος 2012.
β.6. Αύξηση ποσού 1.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0869.0001 «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού» το οποίο αφορά κατανομή επιχορήγησης για το έτος 2012.
β.7. Αύξηση ποσού 1.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1111.0001 «Γραφική ύλη» το οποίο αφορά κατανομή επιχορήγησης για το έτος 2012.
β.8. Αύξηση ποσού 5.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1643.0001 «Φυτοπαθολογικό υλικό μη κατονομαζόμενο ειδικώς» το οποίο αφορά κατανομή επιχορήγησης για το έτος 2012.
8) Στον Ειδικό Φορέα 4351 της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Έβρου
α. Στο σκέλος των εσόδων
α.1. Εγγραφή ποσού 610,00 € στον Κωδικό Αριθμό 4229.0001 «Έσοδα από παράβολα για αποζημίωση υπαλλήλων που συμμετέχουν σε ελέγχους» το οποίο αφορά έσοδα από παράβολα της Δ/νσης Ανάπτυξης.
α.2. Εγγραφή ποσού 310,00 € στον Κωδικό Αριθμό 4229.0002 «Έσοδα από παράβολα για αποζημίωση επιτροπής Ν.6422/34» το οποίο αφορά έσοδα από παράβολα της Δ/νσης Ανάπτυξης.
α.3. Εγγραφή ποσού 1.550,00 € στον Κωδικό Αριθμό 4229.0003 «Έσοδα από παράβολα υπέρ Π.Ε.» το οποίο αφορά έσοδα από παράβολα της Δ/νσης Ανάπτυξης.
β. Στο σκέλος των εξόδων
β.1. Αύξηση ποσού 610,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0515.0001 «Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων» το οποίο αφορά έσοδα από παράβολα της Δ/νσης Ανάπτυξης
β.2. Αύξηση ποσού 310,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0515.0002 «Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων» το οποίο αφορά έσοδα από παράβολα της Δ/νσης Ανάπτυξης
β.3. Αύξηση ποσού 1.550,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0515.0003 «Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων» το οποίο αφορά έσοδα από παράβολα υπέρ Π.Ε. της Δ/νσης Ανάπτυξης
β.4. Μείωση ποσού 300,00 € στον Κωδικό Αριθμό 9999.0002 «Ειδικό αποθεματικό» με ταυτόχρονή εγγραφή ποσού 300,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0519.0001 «Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις».
Β.5. Αύξηση ποσού 300,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0519.0001 «Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις»
8) Στον Ειδικό Φορέα 4391 της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Αλεξανδρούπολης
α. Στο σκέλος των εσόδων
α.1. Εγγραφή ποσού 11.910,00 € στον Κωδικό Αριθμό 3511.0001 «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες» το οποίο αφορά έσοδα από τόκους του λογαριασμού για το Α΄ εξάμηνο 2012
β. Στο σκέλος των εξόδων
β.1. Αύξηση ποσού 5.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0851.0001 «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων και λοιπ. μονίμων εγκαταστάσεων» το οποίο αφορά έσοδα από τόκους του λογαριασμού για το Α΄ εξάμηνο 2012
β.2. Αύξηση ποσού 5.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0869.0001 «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού» το οποίο αφορά έσοδα από τόκους του λογαριασμού για το Α΄ εξάμηνο 2012
β.3. Αύξηση ποσού 1.910,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1699.0001 «Διάφορα αναλώσιμα υλικά» το οποίο αφορά έσοδα από τόκους του λογαριασμού για το Α΄ εξάμηνο 2012
7) Στον Ειδικό Φορέα 5291 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας
α. Στο σκέλος των εσόδων
α.1. Εγγραφή ποσού 1.885,00 € στον Κωδικό Αριθμό 3511 «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες» το οποίο αφορά έσοδα από τόκους του λογαριασμού για το Α΄ εξάμηνο 2012
β. Στο σκέλος των εξόδων
β.1. Αύξηση ποσού 100,00 € στον Κωδικό Αριθμό 5243.0001 «Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ» το οποίο αφορά έσοδα από τόκους του λογαριασμού για το Α΄ εξάμηνο 2012.
β.2. Αύξηση ποσού 803,00 € στον Κωδικό Αριθμό 5329.0003 «Δαπάνες προγράμματος φυτοπροστασίας» το οποίο αφορά έσοδα από τόκους του λογαριασμού για το Α΄ εξάμηνο 2012.
β.2. Αύξηση ποσού 982,00 € στον Κωδικό Αριθμό 5329.0004 «Δαπάνες προγράμματος ποιοτικού ελέγχου» το οποίο αφορά έσοδα από τόκους του λογαριασμού για το Α΄ εξάμηνο 2012.
8) Στον Ειδικό Φορέα 5292 της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Ορεστιάδας
α. Στο σκέλος των εσόδων
α.1. Αύξηση ποσού 10.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0211.0002 «Επιχορηγήσεις από το ΚΤΓΔ για το πρόγραμμα εξυγίανσης κτηνοτροφικού κεφαλαίου» το οποίο αφορά κατανομή πίστωσης για την κάλυψη οδοιπορικών και ημερήσιων αποζημιώσεων του προσωπικού που απασχολείτε με το παραπάνω πρόγραμμα, σύμφωνα με το με Α.Π. 8648/07-06-12 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
α.2. Εγγραφή ποσού 3.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 3511 «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες» το οποίο αφορά έσοδα από τόκους του λογαριασμού για το Α΄ εξάμηνο 2012
β. Στο σκέλος των εξόδων
β.1. Αύξηση ποσού 3.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 5329.0001 «Πρόγραμμα τεχνητής σπερμ/σης» το οποίο αφορά έσοδα από τόκους του λογαριασμού για το Α΄ εξάμηνο 2012.
β.2. Αύξηση ποσού 10.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 5329.0002 «Εξυγίανση κτηνοτροφικού κεφαλαίου ενζωτικής λεύκωσης» το οποίο αφορά κατανομή πίστωσης για την κάλυψη οδοιπορικών και  ημερήσιων αποζημιώσεων του προσωπικού που απασχολείτε με το παραπάνω πρόγραμμα, σύμφωνα με το με Α.Π.  8648/07-06-12 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9) Στον Ειδικό Φορέα 5391 της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Ορεστιάδας
α. Στο σκέλος των εσόδων
α.1. Εγγραφή ποσού 10.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 3511.0001 «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες» το οποίο αφορά έσοδα από τόκους του λογαριασμού για το Α΄ εξάμηνο 2012
β. Στο σκέλος των εξόδων
β.1. Αύξηση ποσού 3.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0869.0001 «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού» το οποίο αφορά έσοδα από τόκους του λογαριασμού για το Α΄ εξάμηνο  2012 
β.2. Αύξηση ποσού 2.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1699.0001 «Διάφορα αναλώσιμα υλικά» το οποίο αφορά έσοδα από τόκους του λογαριασμού για το Α΄ εξάμηνο 2012
β.3. Αύξηση ποσού 5.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1729.0001 «Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού» το οποίο αφορά έσοδα από τόκους του λογαριασμού για το Α΄ εξάμηνο  2012 Μετά από τις μεταβολές αυτές της 5ης τροποποίησης, ο ισοσκελισμένος προϋπολογισμός της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου ανέρχεται στα έσοδα και στα έξοδα στο ποσό των 22.880.534,76 €   Κατόπιν των ανωτέρω μεταβολών ανά Περιφερειακή Ενότητα, ο συνολικός προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ανέρχεται στο ποσό των 112.951.566,36 €.   Μετά τα  παραπάνω η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την κατάρτιση της 5ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού της Π.Α.Μ.Θ. Οικονομικού έτους 2012.

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 6 υπέρ και 3 Λευκά )

Καταρτίζει την 5η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού της Π.Α.Μ.Θ. Οικονομικού έτους 2012 όπως παρουσιάζεται στην εισηγητική έκθεση και παραπέμπει το θέμα στο Περιφερειακό συμβούλιο για  ψήφιση , λόγω αρμοδιότητας. Μειοψήφησαν τα μέλη Σταύρος Καβαρατζής, Κων/νος Μιχελής και Χρήστος Τρέλλης, οι οποίοι ψήφισαν Λευκό για λόγους αρχής, διότι δεν ψήφισαν και τον  Προϋπολογισμό. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 630/2012. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 532 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012 12:42
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 629 2012 Απόφαση 631 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή