Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 625

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Του Πρακτικού αριθ. 30 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.. Αριθ. Απόφασης 625/2012  ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση πρότασης για την αγορά  νοσηλευτικού υλικού στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΣΠΑ 2007 – 2013 στην ΠΑΜΘ – ΠΕ Έβρου. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 30 Αυγούστου  2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5403/24-8-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος  χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος  Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3)  Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)Σερεφιά Σουλτάνα (αναπληρωματικό) μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8)  Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9)  Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, ο οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.  Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή  Νταντή. ΑΠΟΦΑΣΗ 625: Εισηγούμενη το δωδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και  Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε.Έβρου με το υπ.αριθμ.οικ.5050/8-8-2012 έγγραφό της έθεσε  υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης Ανθρωπίνου  Δυναμικού ΕΣΠΑ 2007-2013, «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο,  μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας στην ΠΑΜΘ-Π.Ε. Έβρου» του Κοινωνικού Τομέα λειτουργούν οι Πράξεις 1, 2, 3 και 5 οι οποίες αναφέρονται στα εξής αντικείμενα:
 Πράξη 1: Δράσεις Οικογενειακού Προγραμματισμού σε στοχευμένες ομάδες πληθυσμού του Ν. Έβρου»: Α. Μουσουλμανικός πληθυσμός, Β. Λύκεια του Νομού.
 Πράξη 2: Ψυχοκοινωνική στήριξη & Μεταπαρακολούθηση ασθενών που εξέρχονται από το νοσοκομείο και ψυχοκοινωνική στήριξη ατόμων με προβλήματα υγείας που δεν είναι δικαιούχοι άλλων, ήδη
εφαρμοζόμενων προγραμμάτων».
 Πράξη 3: Δημιουργία και λειτουργία τράπεζας ενδυμάτων, παπουτσιών, τροφίμων, παιχνιδιών και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης στο Δήμο Ορεστιάδας/ Κοινωνικό Παντοπωλείο Ορεστιάδας.
 Πράξη 5: Ανάδοχη φροντίδα και υιοθεσία.
Το προσωπικό που απασχολείται στις παραπάνω Πράξεις ανέρχεται στα 31 άτομα και οι ειδικότητές τους είναι κατά βάση παραϊατρικές (νοσηλευτής, φυσικοθεραπευτής, εργοθεραπευτής, κοινωνικός  λειτουργός, ψυχολόγος), ενώ υπάρχουν και οικιακοί βοηθοί και διοικητικοί υπάλληλοι που εξυπηρετούν ειδικές ομάδες  πληθυσμού (π.χ. ασθενείς). Για την εξυπηρέτηση των στόχων των παραπάνω  Πράξεων κρίνεται αναγκαία η αγορά νοσηλευτικού και φυσικοθεραπευτικού υλικού, το οποίο θα συνδράμει στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των  χιλίων πέντε ευρώ και σαράντα τριών λεπτών #1005,43# € και θα καλύψει τα έξοδα για τα εξής υλικά:
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Χ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ =
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
1 5 ΣΑΚΧΑΡΟΜΕΤΡΑ ISO CHEK
ΓΕΡΑΜΙΑΣ
ΔΩΡΕΑΝ
2 5 ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΚΑΡΠΟΥ 5Χ47,97=239,85
ΑΔΑ: Β4Θ07ΛΒ-6ΘΨ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ OMRON
3 4 ΚΟΥΤΙΑ ΒΕΛΟΝΕΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ
27G (1 ΚΟΥΤΙ=100 ΒΕΛΟΝΕΣ)
4Χ3,69=14,76
4
19 ΚΟΥΤΙΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
(SMALL-MEDIUM-LARGE) LATEX
ΕΛ.ΠΟΥΔΡΑΡΙΣΜΕΝΑ
19Χ4,55=86,45
5 10 ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ
ΜΠΛΕ ΤΩΝ 430ml
10Χ1,29=12,9
6 5 ΚΟΥΤΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙ ΤΟΥ 1kg 5Χ6,78=33,9
7 14 ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ
ΧΕΡΙΩΝ 500ml MANORAPIT GEL
ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
14Χ6,78=94,92
8 5 ΚΟΥΤΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ ISO CHEK
ΓΕΡΑΜΙΑΣ ΤΩΝ 50 ΤΜΧ ΓΙΑ ΤΟ
ΣΑΚΧΑΡΟΜΕΤΡΟ
5Χ27,12=135,6
9 1 ΚΟΥΤΙ=100 ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΤΩΝ 5ml
1 ΚΟΥΤΙ=100 ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΤΩΝ 2.5ml
(3ml KESSLER)
100X0,148=14,8
100Χ0,089=8,9
10 1 ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
ΚΙΤ 3
1Χ40=40
11 1 ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟ:
ΑΝΩ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ (3860)
1Χ37=37
12 1 ΚΟΥΤΙ ΒΕΛΟΝΕΣ ACUPUNCTURE
30/30cm (συσκ.1000 ΤΜΧ)
1Χ55,35=55,35
13 KINESIOTAPING ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ
(ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΑΥΡΟ-ΡΟΖ-ΜΠΛΕ 32μ)
3Χ67,80=203,4
14 1 L ΠΑΡΑΦΙΝΗ ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ 1X2,10=2,10
15 1 ΤΡΟΧΑΛΙΑΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΩΜΟΥ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ (3200)
1Χ15=15
16
3 ΛΑΣΤΙΧΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ (ΤΥΠΟΥ
ΣΩΛΗΝΑ) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΕ
ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΚΩΔ.3289 , 3292 , 3290
3Χ3,50=10,5
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου του Ειδικού Φορέα 4071, ΚΑΕ 9779.0001 Κωδ. Έργου: 111002071 και τίτλο έργου: «Συμμετοχή της Π.Ε.  Έβρου σε προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα». Μετά τα παραπάνω,  

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 Την έγκριση πρότασης για την για την αγορά νοσηλευτικού υλικού στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΣΠΑ 2007 – 2013 στην ΠΑΜΘ – ΠΕ Έβρου.  Η  Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 : 

 

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 8 υπέρ και 1 λευκό )

Εγκρίνει την πρόταση για την για την αγορά νοσηλευτικού υλικού στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΣΠΑ 2007 – 2013 στην ΠΑΜΘ – ΠΕ Έβρου. Η  δαπάνη  ανέρχεται στο συνολικό ποσό των χιλίων πέντε ευρώ και σαράντα τριών λεπτών #1005,43# €. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου του  Ειδικού Φορέα 4071, ΚΑΕ 9779.0001 Κωδ. Έργου: 111002071 και τίτλο έργου: «Συμμετοχή της Π.Ε. Έβρου σε προγράμματα  Κοινωφελούς Χαρακτήρα». Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής  Χρήστος Τρέλλης, μειοψήφησε ψηφίζοντας Λευκό λόγω του ότι καταψήφισε γενικώς το πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 625/2012

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 463 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012 13:12
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 624 2012 Απόφαση 626 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή