Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 620

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 30 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ..Αριθ. Απόφασης 620/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη  αναδόχου του έργου: «Αποκατάσταση βλάβης φωτισμού γέφυρας Κήπων Έβρου» Προϋπολογισμού:13.000,00€ με ΦΠΑ. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 30 Αυγούστου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα  12.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5403/24-8-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής,  που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος  4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)Σερεφιά Σουλτάνα (αναπληρωματικό) μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8)  Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος.  Απόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, ο οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή. ΑΠΟΦΑΣΗ 620:  Εισηγούμενη το έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Έβρου με έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Ο κ. Ψαρράς Απόστολος, Αν.  Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Έβρου, έχοντας υπόψη:  1. Το από 24/7/2012 Πρακτικό Δημοπρασίας του ανωτέρω έργου που εκτός των άλλων ανέφερε ότι η  Επιτροπή παρέλαβε  δύο οικονομικές προσφορές κατά τη σειρά μειοδοσίας ως εξής : Α/α Ε ρ γ ο λ η π τ η ς Έκπτωση 
1 Κ/Ξ «ΜΕΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ» (ΚΑΡΑΜΠΕΑΖΗΣ Γ. –ΤΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. & ΣΙΑ Ε.Ε.) –
ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΑΘ. 5,00 %
2 Κ/Ξ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗΣ Ν.-ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ Π.
2,00 %
1. Στη συνέχεια η Επιτροπή έκανε πλήρη έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζομένων κατά σειρά ( όπως στον ανωτέρω πίνακα κατάταξης) και διαπίστωσε τα εξής:Στα δικαιολογητικά  συμμετοχής του διαγωνιζόμενου Μαυρανεζούλης Νικόλαος διαπιστώθηκαν τα εξής: Σύμφωνα με το άρθρο 23.2.3 της διακήρυξης το οποίο αναφέρει ότι «Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναφέρει επί  ποινή απαράδεκτου ένα προς ένα τα δικαιολογητικά των οποίων βεβαιώνεται η ακρίβεια» το μέλος της κοινοπραξίας ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗΣ Ν.-ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ Π. Μαυρανεζούλης Νικολαος στην υπεύθυνη  δήλωση αναφέρει ότι έχει προσκομιστεί φωτοαντίγραφο του δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του ενώ αυτή δεν  υπήρχε στον φάκελο δικαιολογητικών που υποβλήθηκε. 2. Μετά τα ανωτέρω και  αφού βεβαιώθηκε η γνησιότητα όλων των εγγυητικών επιστολών (μετά την λήψη γραπτών βεβαιώσεων γνησιότητας από όλους τους φορείς που εξέδωσαν εγγυητικές επιστολές), η  Επιτροπή έκρινε ως  παραδεκτές τις προσφορές των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και κατάρτισε τον  ακόλουθο πίνακα με τους διαγωνιζόμενους, που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές, κατά σειρά μειοδοσίας :
Α/α Ε ρ γ ο λ η π τ η ς Έκπτωση
ΑΔΑ: Β4Θ07ΛΒ-ΔΤ7
1 Κ/Ξ «ΜΕΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ» (ΚΑΡΑΜΠΕΑΖΗΣ Γ. –ΤΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. & ΣΙΑ Ε.Ε.) –
ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΑΘ. 5,00 %
Η επιτροπή διαγωνισμού έχοντας υπόψη τα παραπάνω ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη των πρώτο κατά
σειρά έκπτωσης μειοδότη με την επωνυμία Κ/Ξ «ΜΕΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ» (ΚΑΡΑΜΠΕΑΖΗΣ Γ. –ΤΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν.
& ΣΙΑ Ε.Ε.) –ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΑΘ. με προσφερόμενη έκπτωση 5,00%
2. Το από 02/8/2012 Πρακτικό Ολοκλήρωσης Διαγωνισμού του ανωτέρω έργου σύμφωνα με το οποίο δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
3. Τις διατάξεις της παρ. 10, του άρθρου 22, του Ν. 3669/2008, «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων».
4. Το άρθρο 4, παρ. 4.1.ι, της Διακήρυξης Ανοιχτής Δημοπρασίας του ανωτέρω έργου.
5. Το γεγονός ότι πήραν τεύχη του δημοπρατούμενου έργου, 7 εργοληπτικές επιχειρήσεις, άρα υπήρξε ενδιαφέρον.
6. Το γεγονός ότι συμμετείχαν στο διαγωνισμό, 2 εργοληπτικές επιχειρήσεις και επομένως υπήρξε επαρκής συναγωνισμός.
7. Την οικονομική προσφορά (έκπτωση 5%) του τελικού μειοδότη.

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 Την έγκριση του Πρακτικού Δημοπρασίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΗΠΩΝ ΕΒΡΟΥ» και την κατακύρωση του έργου στον τελικό μειοδότη ήτοι την Κ/Ξ  «ΜΕΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ» (ΚΑΡΑΜΠΕΑΖΗΣ Γ. –ΤΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. & ΣΙΑ Ε.Ε.) –ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΑΘ. με έκπτωση 5%, η οποία κρίνεται ικανοποιητική λόγω της φύσης του έργου πρόκειται για αποκατάσταση του  φωτισμού της Γέφυρας του Τελωνείου των Κήπων , όπου οι εργασίες θα εκτελούνται ταυτόχρονα με την διέλευση των οχημάτων από την συγκεκριμένη γέφυρα), αλλά και του μικρού του  προϋπολογισμού. Ενδεχόμενο μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, δεν θα επιφέρει σημαντική μείωση στο κόστος του έργου, αλλά αντιθέτως θα επιφέρει καθυστέρηση στην εκτέλεσή του.  Η Οικονομική  Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του  Ν.4071/2012 :

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει το Πρακτικό Δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση βλάβης φωτισμού γέφυρας κήπων Έβρου» Προϋπολογισμού:13.000,00€ με ΦΠΑ. και την κατακύρωση του έργου στον τελικό  μειοδότη ήτοι την Κ/Ξ «ΜΕΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ» (ΚΑΡΑΜΠΕΑΖΗΣ Γ. –ΤΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. & ΣΙΑ Ε.Ε.) –ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΑΘ.» με έκπτωση 5%.  Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 620/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 505 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012 13:37
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 619 2012 Απόφαση 621 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή