Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 604

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 29 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 604/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού της επιτροπής εξέτασης των ενστάσεων του διαγωνισμού 04/2012 της ΠΑΜΘ για το έργο: «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ)1069/2009 σχετικά με την περισυλλογή, διαχείριση και απόρριψη των νεκρών βοοειδών, αιγών και προβάτων, που περιέχουν υλικά ειδικού κινδύνου». Στην Κομοτηνή σήμερα στις 20 Αυγούστου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5250/16-8-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος. Απόντες ήταν : οι κ. 1)Σταύρος Καβαρατζής μέλος και 2) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 604: Εισηγούμενος το πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Αχιλλέας Σαχπατζίδης Προϊστάμενος της Δ/νσης Κτηνιατρικής της ΠΑΜΘ , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. 03/02/837/16-8-2012 έγγραφο της Δ/νσης, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το Πρακτικό Νο 1, της Επιτροπής Εξέτασης των ενστάσεων για το Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό, που προκηρύχθηκε με την με αριθμό 04/2012(Αριθμ. Πρωτ. 03.02.668/02-07-2012) Διακήρυξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για το έργο: «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ)1069/2009 σχετικά με την περισυλλογή, διαχείριση και απόρριψη των νεκρών βοοειδών, αιγών και προβάτων, που περιέχουν υλικά ειδικού κινδύνου». Η ένσταση υποβλήθηκε νομίμως από την Ανώνυμη Εταιρεία “ANTIPOLLUTION ANE”, που εδρεύει στον Πειραιά, Ακτή Μιαούλη 51(η οποία αν και εγκαίρως και νομίμως εκλήθη, δεν παρουσιάστηκε και δεν παρευρέθη κατά την συζήτηση της ένστασης) κατά της Νομιμότητας της με αριθμό 04/2012(Αριθμ. Πρωτ. 03.02.668/02-07-2012) Διακήρυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η Επιτροπή Ενστάσεων συνεδρίασε στις 10/08/2012. Σύμφωνα με το άρθρο 15 . παραγρ. 2, περίπτωση α) και του άρθρου 8, παραγρ. 1) περίπτωση α της Διακήρυξης, η καταληκτική ημερομηνία για την έκδοση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής είναι η 23/08/2012. Στην ένστασή της η εταιρεία “ANTIPOLLUTION ANE” κατά της νομιμότητα της υπ’ αριθμ. 04/2012 διακήρυξης αναφέρει ως λόγους ένστασης τους εξής: 1. Ελλιπής η προσβαλλόμενη διακήρυξη αναφορικά με την υποχρέωση της αναθέτουσας αρχής να συμπεριλάβει στην διακήρυξη ημερομηνία αποστολής προκήρυξης (περίληψης της διακήρυξης) στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δημοσίευση, όπου τούτο απαιτείται, καθώς και την ημερομηνία δημοσίευσης στο τεύχος διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων και στον Ελληνικό Τύπο. 2. Αόριστο και μη σύννομο των όρων της Διακήρυξης σχετικά με τον προσδιορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου (τεχνική περιγραφή) καθώς και του προϋπολογισμού του έργου σε σχέση με την εκτέλεση αυτού.
3. Παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής να συμπεριλάβει ως κριτήριο συμμετοχής και αξιολόγησης των υποψηφίων αναδόχων την ύπαρξη σχετικής προηγούμενης εμπειρίας στην ανάληψη και εκτέλεση έργων του ίδιου αντικειμένου. 4. Ελλείψεις αναφορικά με την απαίτηση επιπλέον δικαιολογητικών που πιστοποιούν την δυνατότητα των υποψηφίων αναδόχων για την σύννομη και ορθή εκτέλεση του δημοπρατούμενου έργου. Για όλους τους παραπάνω λόγους, η εταιρεία αιτείται : Να γίνει δεκτή η ένστασή της, να ακυρωθεί η διακήρυξη του έργου, να αναμορφωθούν τα προσβαλλόμενα σημεία της διακήρυξης, να επαναπροκηρυχθεί ο διαγωνισμό με νέους όρους και να επιστραφεί η δαπάνη που προκαταβλήθηκε για την έκδοση παράβολου, ήτοι ποσό 1.000€, εφόσον γίνει δεκτή η ένσταση. Στο από 10-8-2012 συνημμένο Πρακτικό εξέτασης των ενστάσεων του Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού 04/2012 της ΠΑΜΘ αναφέρονται τα εξής: Η Επιτροπή έπειτα από διεξοδική συζήτηση και ενδελεχή εξέταση των ισχυρισμών της ενιστάμενης Ανώνυμης Εταιρείας, τα προβλεπόμενα στην Διακήρυξη και την ισχύουσα κατά περίπτωση Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία αποφάσισε τα παρακάτω: 1. Νομιμότητα της ένστασης(δυνάμει των διατάξεων του στοιχείου (1), της υποπαραγράφου α), της παραγράφου 2, του άρθρου 15, του Π.Δ 118/6-7-2007(ΦΕΚ150/τ.Α΄/10-7-2007): Δεδομένου του χρόνου ΑΔΑ: Β4ΓΜ7ΛΒ-ΘΗΚ της Δημοσίευσης της Διακήρυξης(19/7/2012) και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών(27/08/2012), των δύο ημερομηνιών συμπεριλαμβανομένων και με ημερομηνία υποβολής της ένστασης την 1/8/2012, συνοδευόμενη από το με αριθμό 3604444, σειρά Ζ υποβληθέν παράβολο, με το οποίο καταβλήθηκε το ποσό των 1.000,00€, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 , παραγρ. 5 της Διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται νομότυπα και εμπρόθεσμα και η επιτροπή αρμοδίως εξετάζει την ουσία των ισχυρισμών της ένστασης. 2. Σημείο Πρώτο(1) της ένστασης : «Ελλιπής η προσβαλλόμενη Προκήρυξη αναφορικά με την υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής να συμπεριλάβει στην διακήρυξη ημερομηνία αποστολής προκήρυξης(περίληψης της διακήρυξης) στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δημοσίευση, καθώς και την ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος Διακήρυξης των Δημόσιων Συμβάσεων και στον Ελληνικό Τύπο» Η ένσταση ως προς το σημείο αυτό είναι βάσιμη, καθώς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 , παράγραφος 2, περίπτωση ε του Π.Δ 118/6-7-2007(ΦΕΚ150/τ.Α΄/10-7-2007, οι ως άνω περιγραφόμενες ημερομηνίες πρέπει να αναφέρονται στην Διακήρυξη. Οι ημερομηνίες αυτές αποτελούν ουσιαστικά στοιχεία για τον έλεγχο από μέρους των υποψηφίων, των τεθέντων χρονικών διαστημάτων της δημοσίευσης και διενέργειας του διαγωνισμού καθώς και την εμπρόθεσμη άσκηση των δικαιωμάτων τους, την άσκηση δηλαδή των διοικητικών προσφυγών του άρθρου 8 της Διακήρυξης όπως και του άρθρου 15 του Π.Δ 118/6-7-2007(ΦΕΚ150/τ.Α΄/10-7-2007. 3. Σημείο Δεύτερο(2) της ένστασης: «Αόριστο και μη σύννομο των όρων της Διακήρυξης σχετικά με τον προσδιορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου (Τεχνική Περιγραφή) καθώς και του Προϋπολογισμού του έργου σε σχέση με την εκτέλεση αυτού» Η ένσταση σ’ αυτό το σημείο, είναι αβάσιμη διότι: i. Οι επιλέξιμες δαπάνες, ο τρόπος πληρωμής ανά κιλό νεκρού ζώου, η μέγιστη τιμή ανά κιλό (0,60 €) και η κατανομή των πιστώσεων , καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 της ΚΥΑ 202841/22-12-2011(ΦΕΚ3223/τ.Β΄/30-12-2011) και επομένως η αναθέτουσα αρχή είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει τα διαλαμβανόμενα στην ως άνω αναφερόμενη ΚΥΑ. ii. Το προκηρυσσόμενο έργο είναι πιλοτικό(εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε τέτοια κλίμακα και οργάνωση) και έχει διττό χαρακτήρα. Αφ’ ενός μεν στοχεύει στην περισυλλογή των νεκρών ζώων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και την Προστασία του Περιβάλλοντος και από την άλλη στοχεύει στην λήψη δείγματος εγκεφαλικού ιστού από κάθε νεκρό ζώο που θα περισυλλεχθεί και την εξέτασή του για τις Μεταδοτικές Σπογγώδεις Εγκεφαλοπάθειες(ΜΣΕ). Επειδή δε ο αριθμός των δειγμάτων που λαμβάνονται από τα νεκρά ζώα , συμβάλλει αποφασιστικά στην διατήρηση του υγειονομικού καθεστώτος της χώρας ως προς τις ΜΣΕ, γίνεται κατανοητή η αναγκαιότητα να περισυλλεγούν και να ληφθούν δείγματα από όλα τα νεκρά ζώα που προβλέπονται από τις διατάξεις της Διακήρυξης. iii. Τα στοιχεία που επικαλείται η ενιστάμενη εταιρεία, για ασάφεια της Διακήρυξης στα Τεχνικά και Οικονομικά δεδομένα και αδυναμία επομένως των ενδιαφερομένων να καταρτίσουν και να υποβάλλουν μία έγκυρη προσφορά, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Πιο συγκεκριμένα: α) Στο άρθρο 16, παράγραφος Β.2, στοιχείο 1, της Διακήρυξης αναφέρεται πως η περισυλλογή αφορά αιγοπρόβατα άνω των 18 μηνών και βοοειδή άνω των 24 ή 48 μηνών, δηλαδή καθορίζει σαφώς πως πρόκειται για ενήλικα άτομα και όχι αμνοερίφια ή νεαρούς μόσχους. Το βάρος δε των νεκρών αιγοπροβάτων και βοοειδών που θα περισυλλεχθούν (ανά άτομο) κυμαίνεται από 40 έως 80 κιλά για τα αιγοπρόβατα και από 400 έως 600 κιλά για τα βοοειδή και όχι βέβαια τα 8 ή τριάντα πέντε κιλά που επικαλείται η ενιστάμενη. β) Η ενδεικτική και ταυτοχρόνως ανώτερη τιμή 0,60€ ανά κιλό ζώου που προβλέπεται από την Διακήρυξη(άρθρο 16, Παραγρ. Α1) περιλαμβάνει την περισυλλογή, διαχείριση και αποτέφρωσή των νεκρών ζώων. Η μοναδική άλλωστε πρακτική στην μεταφορά και επεξεργασία των ζωικών υποπροϊόντων(συμπεριλαμβανομένων και των νεκρών ζώων) αυτή τη στιγμή στη χώρα είναι η πληρωμή με το κιλό. γ) Η πρόταση αντί της τιμής ανά κιλό να καθοριστεί στη Διακήρυξη ένα ποσό κατ’ αποκοπή ανά τεμάχιο και είδος ζώου, εκτός του ότι αντιβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 7 της ΚΥΑ 202841/22-12- 2011(ΦΕΚ3223/τ.Β΄/30-12-2011) όπου ρητά καθορίζεται τιμή ανά κιλό νεκρού ζώου, αντιστρατεύεται και τη λογική της οικονομίας του έργου αλλά και το ίδιο το συμφέρον του αναδόχου, καθώς ακόμα και στην περίπτωση που θα καθοριζόταν ποσό ανά τεμάχιο και ανά είδος ζώου, το βάρος των νεκρών ζώων διαφέρει σημαντικά από ζώο σε ζώο. Είναι επομένως παράλογο να πληρώνεις το ίδιο ποσό για ένα ζώο που θα ζυγίζει 40 ή 70 κιλά ( αιγοπρόβατα) και 400 ή 600 κιλά(βοοειδή). iv. Προς βοήθεια άλλωστε των ενδιαφερομένων, αλλά και για την πληρότητα της Διακήρυξης, η αναθέτουσα αρχή επιμέρισε το συνολικό προϋπολογισμό, σε ενδεικτικό κατά Περιφερειακή Ενότητα προϋπολογισμό(άρθρο 3, Παράγραφος 2, στοιχείο β) της Διακήρυξης, παίρνοντας υπόψη της τον αριθμό των υπαρχόντων ζώντων ζώων(1.300.000 αιγοπρόβατα περίπου και 110.000 βοοειδή) και την κατανομή τους στην Περιφέρεια, τα ποσοστά απωλειών και την ενδεικτική ανά κιλό νεκρού βάρους(0,60€/κιλό) των ζώων που θα περισυλλεχθούν. ΑΔΑ: Β4ΓΜ7ΛΒ-ΘΗΚ 4. Σημείο Τρίτο(3) της ένστασης: «Παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής να συμπεριλάβει ως κριτήριο συμμετοχής και αξιολόγησης των υποψηφίων Αναδόχων την ύπαρξη σχετικής προηγούμενης εμπειρίας στην ανάληψη και εκτέλεση έργων του ιδίου αντικειμένου» Η ένσταση επί του συγκεκριμένου σημείου στο οποίο επικαλείται ότι η αναθέτουσα αρχή (… ουδέν στοιχείο απαιτεί από όπου να προκύπτει η ύπαρξη σχετικής εμπειρίας….) δεν είναι βάσιμη, καθόσον:  Η αναθέτουσα αρχή σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 5 παραγρ.1 και 2 της ΚΥΑ 202841/22-12-2011(ΦΕΚ3223/τ.Β΄/30-12-2011), έθεσε στο άρθρο 16 , παρ. Β.1, στοιχεία 1 και 2 της διακήρυξης, όχι ως κριτήριο αξιολόγησης αλλά ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή κάποιου υποψήφιου αναδόχου, ως φορέα εκτέλεσης του έργου, όχι απλά να έχει σχετική εμπειρία αλλά να είναι κάτοχος εγκεκριμένης μονάδας επεξεργασίας και διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων και να διαθέτει επιπλέον επαρκή αριθμό ειδικών οχημάτων μεταφοράς.  Απαιτεί επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 3.1, υποπαράγραφος 3.1.1, περίπτωση 11 της Διακήρυξης, την προσκόμιση των ισολογισμών των 3 τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων και
στην περίπτωση 12 απαιτεί από τον διαγωνιζόμενο να υποβάλλει «Υπεύθυνη δήλωση», ότι είναι κάτοχος εγκεκριμένων οχημάτων μεταφοράς και μονάδας επεξεργασίας ζωικών υποπροϊόντων(στα οποία ανήκουν και τα νεκρά ζώα. ).  Η επιτροπή πιστεύει πως όλα τα παραπάνω αποτελούν την ορθότερη επιβεβαίωση της ύπαρξης εμπειρίας κάποιου για τη σωστή εκτέλεση του έργου. Εμπειρία δηλαδή στη περισυλλογή, διαχείριση, δειγματοληψία, αποτέφρωση και απόρριψη των νεκρών ζώων, που άλλωστε είναι και το αντικείμενο του δημοπρατούμενου έργου και όχι μόνο εμπειρία στη μεταφορά αποβλήτων. 5. Σημείο τέταρτο(4) της Έντασης: «Ελλείψεις αναφορικά με την απαίτηση επιπλέον δικαιολογητικών που πιστοποιούν την δυνατότητα υποψηφίων αναδόχων για σύνομμη και ορθή εκτέλεση του δημοπρατούμενου έργου»: Η ένσταση ως προς αυτό το σημείο είναι αβάσιμη , καθώς για διευκρίνηση όλων αυτών των ζητημάτων, το Γραφείο Διαχείρισης Ζωικών Υποπροϊόντων της Γενικής Δνσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ, εξέδωσε το υπ’ αριθμ. 159397/19-4-2011 έγγραφο. Πιο συγκεκριμένα: i. Σύμφωνα με τα σημεία β και γ της παραγράφου 2 του Άρθρου 2 της Οδηγίας 2008/98/(ΕΕ)
καθώς και του άρθρου 10, παραγρ. 2, στοιχεία β και γ του ν.4042(ΦΕΚ 24/τ. Α΄ / 13-2-2012), εναρμόνιση της ως άνω αναφερόμενης οδηγίας στο Εθνικό δίκαιο για την Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος, εξαιρούνται ρητά από το πεδίο εφαρμογής των προαναφερθέντων νομοθετικών διατάξεων, τα ζωικά υποπροϊόντα καθώς και «τα πτώματα ζώων τα οποία αποθνήσκουν εκτός σφαγείων, συμπεριλαμβανομένων ζώων που θανατώνονται για την εξάλειψη επιζωοτιών και διατίθενται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1069/2009». ii. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος VIII του Καν. (ΕΚ) 142/2011 και το Π.Δ.211/2006 για τα οχήματα μεταφοράς Ζωικών Υποπροϊόντων (ΖΥΠ) ισχύουν τα παρακάτω: α) Τα νεκρά ζώα είναι ζωικά υποπροϊόντα που περιέχουν υλικά κατηγορίας 1 κατά την στιγμή της απόρριψης τους και ως εκ τούτου θα πρέπει να διαχειρίζονται ως υλικά της κατηγορίας 1 β) Τα οχήματα και τα εμπορευματοκιβώτια που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά ΖΥΠ πρέπει να είναι εγκεκριμένα από την αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καν. 1069/2009/ΕΚ «Περί
των υγειονομικών κανόνων … από τον άνθρωπο», του Καν.142/2011/ΕΕ «για την εφαρμογή του Κανονισμού 1069/2009/ΕΚ» και του Π.Δ 211/2006 «Συμπληρωματικά μέτρα …από τον άνθρωπο» γ)Τα οχήματα πρέπει να είναι καλυμμένα και στεγανά χωρίς να είναι απαραίτητο να διαθέτουν όλα σύστημα ρύθμισης θερμοκρασίας. Μόνο στην περίπτωση μεταφοράς ΖΥΠ που προορίζονται για την παραγωγή πρώτων υλών ζωοτροφών ή πρώτων υλών τροφών ζώων συντροφιάς η μεταφορά πρέπει να πραγματοποιείται σε κατάλληλη θερμοκρασία και σε περίπτωση ΖΥΠ από κρέας και προϊόντα κρέατος να μεταφέρονται υπό ψύξη (max 7ο C) (Παράρτημα VIII, Τμήμα 2, παραγρ.1, του Καν.(ΕΚ)142/2011). Είναι σαφές πως στην περίπτωση του προκηρυσσόμενου έργου τα νεκρά ζώα , διαχειρίζονται ως υλικά κατηγορίας 1 και οδηγούνται σε αποτέφρωση ή μεταποίηση και απόρριψη σύμφωνα με τις ως άνω περιγραφείσες νομοθετικές διατάξεις και τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16, (παραγρ. Β2, περίπτωση 8 και παραγρ. Β4) της Διακήρυξης. Περισυλλέγονται δηλαδή εντός 24 ωρών ή σε εξαιρετικά δύσκολες περιπτώσεις εντός 48 ωρών και οδηγούνται απ’ ευθείας στην εγκατάσταση επεξεργασίας ΖΥΠ για μεταποίηση ή αποτέφρωση. iii. Σχετικά με την ΚΥΑ 13588/725/2006 ισχύουν ασφαλώς τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 στοιχείο i) της παρούσης, καθώς τα νεκρά ζώα και τα υπόλοιπα ΖΥΠ διαχειρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΑΝ (ΕΚ) 1069/2009. iv. Συμπεραίνεται λοιπόν από τα παραπάνω πως τα οχήματα μεταφοράς ζωικών υποπροϊόντων και νεκρών ζώων αδειοδοτούνται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της
παραγράφου 5 περίπτωση ii) του παρόντος πρακτικού και δεν απαιτείται καμία επιπλέον άδεια ή άδεια κατά ADR. Δεν απαιτείται επίσης σύστημα ρύθμισης της Θερμοκρασίας. Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η επιτροπή , ομόφωνα αποφάσισε 1. Να κάνει ΔΕΚΤΗ την ένσταση κατά το πρώτο σημείο, που αφορά την μη καταχώρηση των ημερομηνιών δημοσίευσης στην Διακήρυξη και ΑΔΑ: Β4ΓΜ7ΛΒ-ΘΗΚ 2. να ΑΠΟΡΡΙΨΕΙ τις υπόλοιπες αιτιάσεις της ένστασης, καθώς δεν στοιχειοθετούνται από τις διατάξεις της ισχύουσας Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας και τα προβλεπόμενα στην Διακήρυξη. 3. Να εισηγηθεί στην Αναθέτουσα Αρχή την ακύρωση του παρόντος διαγωνισμού και την επαναπροκήρυξη του ως Επαναληπτικού, συμπεριλαμβάνοντας στην Διακήρυξη την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης(περίληψης της διακήρυξης) στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δημοσίευση, καθώς και την ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος Διακήρυξης των Δημόσιων Συμβάσεων και στον Ελληνικό Τύπο». Κατόπιν των ανωτέρω , η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του Πρακτικού 1 της επιτροπής εξέτασης των ενστάσεων του διαγωνισμού κατά της διακήρυξης 04/2012 της ΠΑΜΘ για το έργο: «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ)1069/2009 σχετικά με την περισυλλογή, διαχείριση και απόρριψη των νεκρών βοοειδών, αιγών και προβάτων, που περιέχουν υλικά ειδικού κινδύνου» σύμφωνα με το οποίο προτείνεται : 1. Να κάνει ΔΕΚΤΗ την ένσταση κατά το πρώτο σημείο, που αφορά την μη καταχώρηση των ημερομηνιών δημοσίευσης στην Διακήρυξη και 2. Να ΑΠΟΡΡΙΨΕΙ τις υπόλοιπες αιτιάσεις της ένστασης, καθώς δεν στοιχειοθετούνται από τις διατάξεις της ισχύουσας Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας και τα προβλεπόμενα στην Διακήρυξη. 3. Να εισηγηθεί στην Αναθέτουσα Αρχή την ακύρωση του παρόντος διαγωνισμού και την επαναπροκήρυξη του ως Επαναληπτικού, συμπεριλαμβάνοντας στην Διακήρυξη την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης(περίληψης της διακήρυξης) στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δημοσίευση, καθώς και την ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος Διακήρυξης των Δημόσιων Συμβάσεων και στον Ελληνικό Τύπο». Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι  Κ Α Τ Α   Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 6 υπέρ, 1 κατά)


1. Εγκρίνει το Πρακτικό 1 της επιτροπής εξέτασης των ενστάσεων του διαγωνισμού κατά της διακήρυξης 04/2012 της ΠΑΜΘ για το έργο: «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ)1069/2009 σχετικά με την περισυλλογή, διαχείριση και απόρριψη των νεκρών βοοειδών, αιγών και προβάτων, που περιέχουν υλικά ειδικού κινδύνου». 2. Αποδέχεται την ένσταση της Ανώνυμης Εταιρείας “ANTIPOLLUTION ANE”, κατά το πρώτο σημείο, που αφορά την μη καταχώρηση των ημερομηνιών δημοσίευσης στην Διακήρυξη. 3. Απορρίπτει τις υπόλοιπες αιτιάσεις της ένστασης της Ανώνυμης Εταιρείας “ANTIPOLLUTION ANE”, καθώς δεν στοιχειοθετούνται από τις διατάξεις της ισχύουσας Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας και τα προβλεπόμενα στην Διακήρυξη. 4. Την ακύρωση του παρόντος διαγωνισμού και την επαναπροκήρυξη του ως Επαναληπτικού, συμπεριλαμβάνοντας στην Διακήρυξη την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης (περίληψης της διακήρυξης) στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δημοσίευση, καθώς και την ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος Διακήρυξης των Δημόσιων Συμβάσεων και στον Ελληνικό Τύπο». Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Κωνσταντίνος Μιχελής μειοψήφησε ψηφίζοντας Κατά, σύμφωνα με έγγραφο που κατέθεσε κατά την συνεδρίαση στην Οικονομική Επιτροπή και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της απόφασης. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 604/2012. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                                                                               

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.


ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 785 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012 08:22
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 603 2012 Απόφαση 605 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή