Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 600

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 29 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 600/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Δράμας με τον Αθλητικό Σύλλογο ΑΜΑΖΟΝΕΣ Δράμας για τις Πολιτιστικές εκδηλώσεις « 4ες Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Παρανεστίου», που θα πραγματοποιηθούν στην Αδριανή Δράμας στις 26-27-28-29 Αυγούστου 2012. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 20 Αυγούστου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5250/16-8-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος. Απόντες ήταν : οι κ. 1)Σταύρος Καβαρατζής μέλος και 2) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. Στη συνέχεια ομοφωνούντων των μελών της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε η συζήτηση του πέμπτου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος. ΑΠΟΦΑΣΗ 600: Εισηγούμενη το πέμπτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Δράμας με το υπ’ αριθμ. 3635/17-8-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών , τα εξής: Ο Αθλητικός Σύλλογος ΑΜΑΖΟΝΕΣ Δράμας ιδρύθηκε το 2008 και έχει ως σκοπό να συμβάλει στην ανάπτυξη και διάδοση του αθλητισμού και της φυσικής αγωγής, στην ανάπτυξη και εξύψωση του αθλητικού και αγωνιστικού πνεύματος, στην ανάπτυξη και εξύψωση της σωματικής και πνευματικής καλλιέργειας και γενικότερα στην αθλητική, κοινωνική και πολιτιστική αναβάθμιση του τόπου μας. Για την επίτευξη των στόχων του, πραγματοποιεί αθλητικούς αγώνες και καλλιτεχνικές μουσικοχορευτικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, οργανώνει διαλέξεις, εκδρομές και συμμετέχει σε πολιτιστικές εκδηλώσεις άλλων φορέων. Φέτος θα πραγματοποιηθούν οι 4ες Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Παρανεστίου στην Αδριανή Δράμας στις 26-27-28-29 Αυγούστου 2012, οι οποίες είναι ενταγμένες στις δράσεις που υλοποιεί ο Σύλλογος και μπορούν να χαρακτηριστούν ιδιαίτερα πλούσιες.
Το συνολικό προϋπολογιστικό κόστος της εκδήλωσης του Αθλητικού Συλλόγου ΑΜΑΖΟΝΕΣ Δράμας είναι 2.000,00 ευρώ. Η Π. Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Δράμας αναλαμβάνει να καλύψει μέρος των εξόδων των εκδηλώσεων, δηλαδή το ποσό των 800,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), για την κάλυψη δαπάνης, που αφορά ηχητική κάλυψη και έντυπο υλικό. Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την κάλυψη μέρους της δαπάνης του συνολικού προϋπολογισμού της συνδιοργάνωσης των εκδηλώσεων του Αθλητικού Συλλόγου ΑΜΑΖΟΝΕΣ Δράμας με την Π. Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Δράμας, ύψους 800,00 ευρώ για την κάλυψη δαπάνης, που αφορά ηχητική κάλυψη και έντυπο υλικό, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας του Ειδικού Φορέα 1072 του ΚΑΕ 0844, οικονομικού έτους 2012, προκειμένου να δαπανηθούν για τη συγκεκριμένη πολιτιστική εκδήλωση. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 : ΑΔΑ: Β4ΓΜ7ΛΒ-3Η3

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Δράμας με τον Αθλητικό Σύλλογο ΑΜΑΖΟΝΕΣ Δράμας για τις Πολιτιστικές εκδηλώσεις « 4ες Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Παρανεστίου», που θα πραγματοποιηθούν στην Αδριανή Δράμας στις 26-27-28-29 Αυγούστου 2012 και την κάλυψη μέρους της δαπάνης του συνολικού προϋπολογισμού της συνδιοργάνωσης, ύψους 800,00 ευρώ , που αφορά ηχητική κάλυψη και έντυπο υλικό, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας του Ειδικού Φορέα 1072 του ΚΑΕ 0844, οικονομικού έτους 2012, προκειμένου να δαπανηθούν για τη συγκεκριμένη πολιτιστική εκδήλωση. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 600/2012. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                                                                               

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.


ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 324 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 14:30
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 599 2012 Απόφαση 601 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή