Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 599

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Του Πρακτικού αριθ. 29 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 599/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Δράμας με τον Μουσικοδραματικό Σύλλογο Χωριστής της Εκδήλωσης «ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΕΓΧΟΡΔΩΝ 2012» στις 23 Αυγούστου 2012, στη Χωριστή Δράμας. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 20 Αυγούστου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5250/16-8-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος. Απόντες ήταν : οι κ. 1)Σταύρος Καβαρατζής μέλος και 2) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. Στη συνέχεια ομοφωνούντων των μελών της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε η συζήτηση του τέταρτου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος. ΑΠΟΦΑΣΗ 599: Εισηγούμενη το τέταρτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Δράμας με το υπ’ αριθμ. 3658/20-8-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών, τα εξής: Ο Μουσικοδραματικός Σύλλογος Χωριστής «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», ιδρύθηκε το 1906 με σκοπό την τόνωση του εθνικού ενθουσιασμού ενόψει του Μακεδονικού Αγώνα στην περιοχή της Δράμας. Φάρος του πολιτισμού στην περιοχή λειτουργεί μέχρι και σήμερα και λαμβάνει μέρος σε πολιτιστικές εκδηλώσεις της χώρας μας αλλά και του εξωτερικού και είναι πρέσβης των πολιτιστικών δρώμενων της περιοχής της Μακεδονίας. Για φέτος έχει προγραμματίσει σειρά εκδηλώσεων. Μία από τις εξέχουσες εκδηλώσεις είναι και η ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΕΓΧΟΡΔΩΝ 2012 , για την οποία αιτείται της συνδιοργάνωσης με την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 23 Αυγούστου 2012, στη Χωριστή Δράμας. Συμβάλλοντας έτσι και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης στην προσπάθεια αυτή, η οποία αποσκοπεί στην τόνωση της οικονομικής, πολιτιστικής και τουριστικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιφέρειας, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την κάλυψη μέρους δαπανών του προϋπολογισμού της διοργάνωσης για ηχητική κάλυψη, ύψους 800 € με το Φ.Π.Α., σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας του Ειδικού Φορέα 1072 ΚΑΕ 0844. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

Α Π Ο Φ ΑΣ Ι Ζ Ε Ι   Κ ΑΤ Α   Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α
(Με ψήφους 6 υπέρ, 1 κατά)

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Δράμας με τον Μουσικοδραματικό Σύλλογο Χωριστής της Εκδήλωσης «ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΕΓΧΟΡΔΩΝ 2012» στις 23 Αυγούστου 2012, στη Χωριστή Δράμας, και την κάλυψη μέρους δαπανών του προϋπολογισμού της διοργάνωσης για ηχητική κάλυψη, ύψους 800€ με το Φ.Π.Α., σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας του Ειδικού Φορέα 1072 ΚΑΕ 0844. Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Κωνσταντίνος Μιχελής μειοψήφησε ψηφίζοντας Κατά, διότι όπως υποστήριξε έχει δοθεί και άλλο μεγαλύτερο ποσό για την Χωριστή Δράμας. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 599/2012. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                                                                               

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.


ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 358 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 13:05
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 598 2012 Απόφαση 600 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή