Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 504

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 25 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ..
Αριθ. Απόφασης 504/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας και τον ορισμό επιτροπής
διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή και ασφαλτόστρωση οδού Νέδας – Κίζαρι» ,
προϋπολογισμού:1.330.000€ .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει : α) τους όρους διακήρυξης δημοπρασίας και τον ορισμό επιτροπής διαγωνισμού του έργου:
«Κατασκευή και ασφαλτόστρωση οδού Νέδας – Κίζαρι» , προϋπολογισμού:1.330.000€, σύμφωνα με τις
κάτωθι παρατηρήσεις επί της Διακήρυξης:
 Διακηρύττει η Οικονομική Επιτροπή.
 Διόρθωση αρ. 4.1 στ σύμφωνα με το αρ.13.2
β)Τον ορισμό της Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3669/2008. και
με το από 4-7-2012 πρακτικό Επιτροπής Δημόσιων Κληρώσεων ως εξής:
1. Τζεμίντιμπη Απόστολο, Πολιτικό Μηχανικό στη Δ.Τ.Ε ΠΕ Ροδόπης ως Πρόεδρο
2. Παπαθεοδώρου Ευάγγελο, Πολιτικό Μηχανικό στη Δ.Τ.Ε Π.Ε Ροδόπης ως μέλος
3. Γκιγκίλα Αργυρώ, Διοικητικό στη Δ.Τ.Ε Π.Ε Ροδόπης, ως μέλος, η οποία θα εκτελεί και χρέη γραμματέα
Αναπληρωτές των ανωτέρω προτείνουμε τους:
1. Τσιλιγγίρη Χρύσα, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό στη Δ.Τ.Ε ΠΕ Ροδόπης
2. Δημόπουλο Νικόλαο, Εργοδηγό στη Δ.Τ.Ε Π.Ε Ροδόπης
3. Γλερίδου Χριστίνα, Διοικητικό στη Δ.Τ.Ε Π.Ε Ροδόπης
Τα ως άνω αναπληρωματικά μέλη (σύμφωνα με την παρ.4, του άρθρου 21 του Ν.3669/2008)
αναπληρώνουν κατά τη σειρά που διορίζονται οποιαδήποτε από τα τακτικά μέλη που τυχόν λείπουν,
απουσιάζουν ή κωλύονται.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 504/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ,
                                                               ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 508 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012 09:28
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 503 2012 Απόφαση 505 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή