Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 503

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 25 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ..
Αριθ. Απόφασης 503/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση της μελέτης των τευχών δημοπράτησης και των όρων διακήρυξης
δημοπρασίας του υποέργου 1 «Εξοπλισμός λειτουργίας ΚΔΑΥ» της πράξης (379438) «Προμήθεια
εξοπλισμού προεπεξεργασίας στερεών αποβλήτων και κομποστοποίησης της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης», προϋπολογισμού €7.269.300,00.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει :
Α
1. Την μελέτη των τευχών δημοπράτησης του υποέργου 1 «Εξοπλισμός λειτουργίας ΚΔΑΥ» της πράξης (379438) «Προμήθεια εξοπλισμού προεπεξεργασίας στερεών αποβλήτων και κομποστοποίησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης» προϋπολογισμού 7.269.300,00 € (με Φ.Π.Α) που περιλαμβάνουν τα εξής : α) Τεχνική Έκθεση β) Τεχνικές προδιαγραφές γ) Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων δ) Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ε) Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, όπως συντάχθηκαν από την Δ.Τ.Ε της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ.
2. Την διακήρυξη δημοπρασίας του υποέργου 1 «Εξοπλισμός λειτουργίας ΚΔΑΥ» της πράξης (379438) «Προμήθεια εξοπλισμού προεπεξεργασίας στερεών αποβλήτων και κομποστοποίησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης» προϋπολογισμού 7.269.300,00 € (με Φ.Π.Α), με τα παραρτήματα (Α, Β, Γ, Δ, και Ε).
3. Την δημοπράτηση του έργου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Β Τη συγκρότηση των τριών επιτροπών που απαιτούνται για την υλοποίηση της πράξης του θέματος ύστερα από τη διαδικασία της δημόσιας κλήρωσης του άρθρου 2 της αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ21508/7-11-2011 Υπουργικής απόφασης ως εξής:
4) Επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών από τρία μέλη εκ των οποίων:
i. Ένα μέλος από τη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. όπως θα ορισθεί με απόφαση του Δ.Σ. της Α.Ε.
ii. Ένα μέλος από την Δ.Τ.Ε. της Π.Α.Μ.-Θ. με ειδικότητα Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου ΤΕ
iii. Ένα μέλος με παράλληλα καθήκοντα στην Δ.Τ.Ε. της Π.Α.Μ.-Θ. με ειδικότητα Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου ΠΕ ως πρόεδρος
5) Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών (άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007 και της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν. 2522/1997) αποτελούμενη από τρία μέλη εκ των οποίων: i. Ένα μέλος από την ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Ε. όπως θα ορισθεί με απόφαση του Δ.Σ. της Α.Ε. (διάφορο από αυτό της προηγούμενης επιτροπής) ii. Ένα μέλος από τους υπηρετούντες με παράλληλα καθήκοντα στην Δ.Τ.Ε. της Π.Α.Μ.-Θ. με ειδικότητα ΠΕ Μηχανικών ως πρόεδρος iii. Ένα μέλος της Δ.Τ.Ε. ΠΕ Ροδόπης ή άλλης υπηρεσίας της Π.Α.Μ-Θ. με ειδικότητα ΠΕ Μηχανικών
6) Τριμελή επιτροπή παραλαβής εκ των οποίων i. Ένα μέλος από την ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Ε. όπως θα ορισθεί με απόφαση του Δ.Σ. της Α.Ε. ως πρόεδρος ii. Δύο μέλη με παράλληλα καθήκοντα στην Δ.Τ.Ε. της Π.Α.Μ.-Θ. με ειδικότητα ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικών. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 503/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ,
                                                               ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 481 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012 09:30
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 502 2012 Απόφαση 504 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή