Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 501

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 25 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ..
Αριθ. Απόφασης 501/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση διενέργειας, όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπών
διενέργειας – αξιολόγησης, ενστάσεων του διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη αναφορικά με την
«παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για τη Διαμόρφωση Στρατηγικής Τουρισμού, Συλλογή Δεδομένων και
Αξιολόγησης Δεδομένων» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Joint Tourism Initiative Targeting
Heritage/JTI TARGET» του προγράμματος Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας.

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 4 υπέρ και 2 λευκά )

Εγκρίνει Α) Την διενέργεια καθώς και τους όρους της διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για τη Διαμόρφωση Στρατηγικής Τουρισμού, Συλλογή Δεδομένων και Αξιολόγησης Δεδομένων» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ’’Joint Tourism Initiative Targeting Heritage /JTI TARGET” του προγράμματος Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας .
Β) Τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, αξιολόγησης των προσφορών και Ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ 118/2007 σύμφωνα με το από 09/07/2012 πρακτικό διενέργειας δημόσιας κλήρωσης και σε εφαρμογή:
1. Των διατάξεων του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011)
2. Της αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 Απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» (άρθρο 26 του Ν.4024/2011)
3. Των αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Αποφάσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό των μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή, προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων». Ως εξής:
1. Άγγελος Μουσελεμίδης, Πρόεδρος, υπάλληλος της Δ/νσης Οικονομικού του κλάδου Π.Ε Διοικητικού- Οικονομικού, με βαθμό Ε΄ με αναπληρωτή τον Παναγίωτη Κούσανδα, υπάλληλο της Δ/νσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη, του κλάδου Π.Ε Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Δ’. 2. Γιωργος Σγούρος, μέλος, υπάλληλος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού του κλάδου Π.Ε Πληροφορικής, με βαθμό E’ με αναπληρωτή τον Γιώργο Παναγώπουλο, υπάλληλο της Δ/νσης Ανάπτυξής της Π.Ε. Έβρου, τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού του κλάδου Π.Ε. Καθηγητών /Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Α.Μ.Θ με βαθμό Δ’.
3. Μαρία Νικολαϊδου, μέλος, Προϊσταμένη του τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. του κλάδου Π.Ε Διοικητικού-Οικονομικού, με βαθμό Δ’ με αναπληρωτή τον Χρήστο Ραγιά, υπάλληλο της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του κλάδου Π.Ε. Πληροφορικής, της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με βαθμό Δ΄. H επιτροπή βεβαίωσης εργασιών του έργου JTI TARGET, έχει συγκροτηθεί με την αριθμ. 340/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ..Η δαπάνη ύψους 27.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου, με ΚΑΕ 0072.5343.0005 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Κωνσταντίνος Μιχελής και Χρήστος Τρέλλης μειοψήφησαν ψηφίζοντας Λευκό διότι καταψήφισαν το INTERREG. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 501/2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ,
                                                               ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                  ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 471 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012 09:35
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 500 2012 Απόφαση 502 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή