Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 500

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 25 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ..
Αριθ. Απόφασης 500/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση διενέργειας, όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπών διενέργειας – αξιολόγησης, ενστάσεων του διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη αναφορικά με την «παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για τη Διαχείριση /project management» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Joint Tourism Initiative Targeting Heritage/JTI TARGET» του προγράμματος Διασυνοριακής
 Εδαφικής Συνεργασίας.

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 4 υπέρ και 2 λευκά )

 

Εγκρίνει : Α) Την έγκριση διενέργειας καθώς και των όρων της διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για τη Διαχείριση /Project Management» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ’’Joint Tourism Initiative Targeting Heritage /JTI TARGET” του προγράμματος Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας .
Β) Τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, αξιολόγησης των προσφορών και Ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ 118/2007 σύμφωνα με το από 09/07/2012 πρακτικό διενέργειας δημόσιας κλήρωσης και σε εφαρμογή:
1. Των διατάξεων του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» του Ν. 4024/2011
(ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011)
2. Της αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 Απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» (άρθρο 26 του Ν.4024/2011)
3. Των αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Αποφάσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό των μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή, προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
Ως εξής:
1. Χάρη Αρμεντζίδη, Πρόεδρος, υπάλληλος της Δ/νσης Οικονομικού του κλάδου Τ.Ε. Διοικητικού- Οικονομικού, με βαθμό Γ΄ με αναπληρωτή τον Σοφοκλή Γεμενετζή , υπάλληλο της Δ/νσης Οικονομικού, του κλάδου Π.Ε Διοικητικού-Οικονομικού, με βαθμό Γ’.
2. Φωτεινή Δολαπτσόγλου, μέλος, υπάλληλος του τμήματος Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικού του κλάδου Π.Ε Διοικητικού-Οικονομικού, με βαθμό Ε’ με αναπληρωτή τον Χουβαρδά Κωνσταντίνο Δ/ντη της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρεις Α.Μ.Θ. του κλάδου Π.Ε. Μηχανικών, με βαθμό Α’.
3. Βουλτσιάδου Ελένη μέλος, υπάλληλος του τμήματος Προϋπολογισμού & Ταμειακής Διαχείρισης της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. του κλάδου Π.Ε Διοικητικού-Οικονομικού, με βαθμό Ε’ με αναπληρωτή τον Δημήτριο Τσολάκή, υπάλληλο της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του κλάδου Τ.Ε. Πληροφορικής , της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με βαθμό Γ’. H επιτροπή βεβαίωσης εργασιών του έργου JTI TARGET, έχει συγκροτηθεί με την αριθμ. 340/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ..Η δαπάνη ύψους 39.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου, με ΚΑΕ 0072.5343.0005. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Κωνσταντίνος Μιχελής και Χρήστος Τρέλλης μειοψήφησαν ψηφίζοντας Λευκό διότι καταψήφισαν το INTERREG. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 500/2012.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ,
                                                               ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                  ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 543 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012 09:38
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 499 2012 Απόφαση 501 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή