Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 492

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 25 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ..
Αριθ. Απόφασης 492/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση των όρων , τευχών δημοπράτησης και ορισμός επιτροπής
διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή Φράγματος Καρακόπετρας Πετρωτών» προϋπολογισμού: 61.000,00€
με ΦΠΑ, χρηματοδοτούμενο από ΚΑΠ 2012 ΠΑΜΘ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει: α) τους όρους και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΡΑΚΟΠΕΤΡΑΣ ΠΕΤΡΩΤΩΝ» προϋπολογισμού 61.000,00€ με Φ.Π.Α χρηματοδοτούμενο από ΚΑΠ 2012 Π.Α.Μ.Θ με ΚΕ : 121002002 με πρόχειρο δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό κατά το άρθρο 29 του Ν.3669/2008 με δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, με το σύστημα υποβολής “Με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών” του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 με τις κάτωθι παρατηρήσεις επί της διακήρυξης:
 Αρ.4.1 στ να διορθωθεί σύμφωνα με το αρ.13.2 το σύστημα υποβολής προσφοράς.
β)Τον ορισμό της επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με το από 18-06-2012 πρακτικό κλήρωσης αποτελούμενη από τους κάτωθι:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΣΑΡΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΤΙΑ ΤΕ Πολιτικών Μηχ/κών με Β’β ως πρόεδρος
2. ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών με Δ’β ως μέλος
3. ΜΟΣΧΟΥ ΑΝΝΑ ΤΕ Πολιτικών Μηχ/κών με Δ’β ως μέλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ :
1. ΑΓΓΕΛΩΝΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ Γεωλόγων με Δ’β
2. ΚΑΛΕΝΤΖΙΔΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών με Β΄β
3. ΤΑΜΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕ Μηχανολόγων Μηχ/κων με Δ’β
Χρέη γραμματέα θα εκτελέσει η ΠΟΥΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με Γ’β με αναπληρώτρια την ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΤΕ0 Εργοδηγός με Β’β Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 492/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ,
                                                               ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
      ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                         ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 516 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012 10:02
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 491 2012 Απόφαση 493 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή