Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 414

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 21 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ..
Αριθ. Απόφασης 414/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση Τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 188/4-4-2012 που αφορά ορισμό υπολόγων του διατροφικού επιδόματος σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους για τους μήνες Μάρτιο – Απρίλιο 2012.

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 188/4-4-2012 απόφασης, όπως παρακάτω:
1. Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης
Τον υπάλληλο κ. Διαμαντίδη Μιχαήλ του Λεωνίδα, του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με αναπληρώτρια την κ. Φελλά Αναστασία Βασιλείου, του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ). Το ποσό ανέρχεται σε 122.368,07 € (εκατόν είκοσι δύο χιλιάδες τριακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και επτά λεπτά) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και τον ειδικό φορέα 1510 ΚΑΕ 2713 οικ. Έτους 2012. Προθεσμία απόδοσης λογαριασμού 30-8-2012.
2. Περιφερειακή Ενότητα Έβρου
Την υπάλληλο κ. Μυλωνά Θεόδωρο του Πασχάλη του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ). Το ποσό ανέρχεται σε 129.689,39 € (εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδες εξακόσια ογδόντα εννέα ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και τον ειδικό φορέα 1510 ΚΑΕ 2713 οικ. Έτους 2012. Προθεσμία απόδοσης λογαριασμού 30-8-2012.
3. Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης
Την υπάλληλο κ. Νεραντζίδου Ευφροσύνη του Αθανασίου κλάδου ΤΕ Νοσηλευτριών με αναπληρώτρια την κ. Δημοπούλου Μαρία του Κων/νου κλάδου ΤΕ Νοσηλευτριών για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ). Το ποσό ανέρχεται σε 76.737,00 € (εβδομήντα έξι χιλιάδες επτακόσια τριάντα επτά ευρώ) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης και τον ειδικό φορέα 1510 ΚΑΕ 2713 οικ. Έτους 2012.
Προθεσμία απόδοσης λογαριασμού 30-8-2012.
4. Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας
Τον υπάλληλο κ. Παπαβαρύτη Ευάγγελο του Σωτηρίου κλάδου ΤΕ Διοικητικού -Λογιστικού για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ). Το ποσό ανέρχεται σε 146.885,59 € (εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα πέντε ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και τον ειδικό φορέα 1510 ΚΑΕ 2713 οικ. Έτους 2012. Προθεσμία απόδοσης λογαριασμού 30-8-2012.
5. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας
Το ποσό ανέρχεται σε 109.000,00 € (εκατόν εννέα χιλιάδες ευρώ) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας και τον ειδικό φορέα 1510 ΚΑΕ 2713 οικ. Έτους 2012. Η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας έπειτα από συνεννόηση με τον Προϊστάμενο Οικονομικού θα πληρώσει με τακτικό ένταλμα πληρωμής. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 414/2012.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                               ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                              ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 376 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012 09:14
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 413 2012 Απόφαση 415 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή