Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 371

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 19 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 371/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του τρόπου επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης, των όρων της διακήρυξης δημόσιου διαγωνισμού και της συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Ασφαλτοστρώσεις επαρχιακού οδικού δικτύου Ξάνθης», προϋπολογισμού €800.000,00 με ΦΠΑ.

 

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 6 υπέρ και 2 λευκά)

Εγκρίνει για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις επαρχιακού οδικού δικτύου Ξάνθης» ως τρόπο επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης την ανοικτή δημοπρασία, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3669/2008, την διακήρυξη της δημοπρασίας με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, κατά το άρθρο 6 του N. 3669/2008 σε  συνδυασμό με το σύστημα μειοδοσίας στο ποσοστό οφέλους απολογιστικών εργασιών, του άρθρου 9  του Ν. 3669/08 και την περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού και συγκροτεί επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού, σύμφωνα με το από 28-05-2012 πρακτικό κλήρωσης, αποτελούμενη από τους: 1.  Σαγιόγλου Λεονώρα, Πολιτικό μηχανικό με Β΄βαθμό στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης ως πρόεδρος. 2. Κολώνια Άγγελο, Αρχιτέκτων Μηχανικό με Β΄ βαθμό στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης, ως αναπληρωτή προέδρου .  3. Πούλκο  Κων/νο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Τ.Ε. με Δ΄ βαθμό στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης. Και αναπληρωματικά μέλη, τους: 1. Καραχρήστου Γρηγορία , Πολιτικό μηχανικό με Β΄ βαθμό στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης.  2. Μαύρου  Αναστασία, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με Δ΄ βαθμό στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης. 3. Χατζηαβραμίδου Μαρία, Αρχιτέκτων μηχανικό με ΣΤ΄ βαθμό στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης.  Γραμματέας της Επιτροπής Διεξαγωγής  Διαγωνισμού, ορίζεται η Αθηνά Παπαδοπούλου, Εργοδηγός και αναπληρώτρια η Βασιλική Ρόιδου, Πολιτικός Μηχ. Τ.Ε.  Μειοψήφησαν τα μέλη Σταύρος Καβαρατζής και Κωνσταντίνος Μιχελής οι οποίοι ψήφισαν  Λευκό διότι δεν έχουν λάβει γνώση για την ανάληψη δαπάνης. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 371/2012.  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 412 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012 09:46
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 370 2012 Απόφαση 372 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή