Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 210

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 11 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 210 / 2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση εξόφλησης της 2ης και τελικής εντολής πληρωμής της εργολαβίας «Επείγουσες εργασίες αντικαταστάσεως των εγκαταστάσεων υγραερίου με πετρέλαιο στα λεβητοστάσια της Σχολής Αστυφυλάκων Κομοτηνής». Στην Κομοτηνή σήμερα στις 9 Απριλίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2444/5-4-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5)Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 8)Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 210: Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Οικονομικού της Π.Α.Μ.Θ.
με το από 4/4/2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Σας γνωρίζουμε ότι την 15η Σεπτεμβρίου 2003 υπογράφηκε μεταξύ του κ. Χρήστου Κοτζαμάνη, Πολιτικού Μηχανικού με Α΄ β. Δ/ντή της ΔΕΚΕ Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης, εκπροσωπώντας με την ιδιότητα του αυτή, το Ελληνικό Δημόσιο και τον Παπαδόπουλο Πασχάλη Ε.Δ.Ε., Εργολαβικό Συμφωνητικό ποσού 62.262,16€ για την εκτέλεση του έργου :¨ Σχολή Αστυφυλάκων Κομοτηνής¨, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ¨ Επείγουσες εργασίες αντικατάστασης των εγκαταστάσεων υγραερίου με πετρέλαιο στα λεβητοστάσια της Σχολής Αστυφυλακών Κομοτηνής¨ (Αρ. Έργου : 1995ΣΕ03100001 της ΣΑΕ 031). Η 1η Εντολή Πληρωμής (Σύμφωνα με Ε125/87 ΥΠΕΧΩΔΕ-ΕΔ2/γ), ποσού 49.442,00€ (εκ των οποίων 41.900,00€ αφορούσε την δαπάνη εργασιών και 7.542,00€ την δαπάνη Φ.Π.Α.), της παραπάνω εργολαβίας καταβλήθηκαν στον Ανάδοχο, κ. Παπαδόπουλο Πασχάλη στις 22/7/2004. Η 2η και Τελική Εντολή Πληρωμής (Σύμφωνα με Ε125/87 ΥΠΕΧΩΔΕ-ΕΔ2/γ), ποσού 24.427,01€ (εκ των οποίων 19.859,36€ αφορά την δαπάνη εργασιών και 4.567,65€ την δαπάνη Φ.Π.Α.), της παραπάνω εργολαβίας οφείλονται στον Ανάδοχο, κ. Παπαδόπουλο Πασχάλη. Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010), με την αριθμ. 51/29-2-2012 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας-Θράκης με την οποία εγγράφηκε και εγκρίθηκε η Πίστωση του ΚΑΕ 9479 ποσού 130.921,07€ εκ των οποίων τα 24.500,00€ αφορούν την εκτέλεση των εργασιών της εν λόγω εργολαβίας. Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την λήψη απόφασης για την εξόφληση της 2ης και τελικής εντολής πληρωμής της εργολαβίας «Επείγουσες εργασίες αντικαταστάσεως των εγκαταστάσεων υγραερίου με πετρέλαιο στα λεβητοστάσια της Σχολής Αστυφυλάκων Κομοτηνής», ποσού 24.427,01€, Ανάδοχου κ. Παπαδόπουλου Πασχάλη Ε.Δ.Ε. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α

Εγκρίνει την εξόφληση της 2ης και τελικής εντολής πληρωμής της εργολαβίας «Επείγουσες εργασίες αντικαταστάσεως των εγκαταστάσεων υγραερίου με πετρέλαιο στα λεβητοστάσια της Σχολής Αστυφυλάκων Κομοτηνής», ποσού 24.427,01€, Ανάδοχου κ. Παπαδόπουλου Πασχάλη Ε.Δ.Ε. ΑΔΑ: Β4ΩΧ7ΛΒ-ΧΡ5 Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 210 / 2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

 

 

Διαβάστηκε 314 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012 11:57
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 209 2012 Απόφαση 211 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή