Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 209

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 11 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 209/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Ανάπτυξη ποιοτικών δικτύων πρόσβασης για τη δημιουργία κοινού μέλλοντος» υποέργο «Βορειοανατολική Παράκαμψη Νευροκοπίου» προϋπολογισμού: 8.400.000€.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 9 Απριλίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2444/5-4-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5)Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 8)Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 209: Εισηγούμενη το πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Α.Μ.Θ. με το υπ’ αριθμ. 1180 /3 -4 -2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Σύμφωνα με: 1. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων». 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚτης Επιτροπής και την Οδηγία 2005/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 . 3. Τις διατάξεις της παρ. ΙΙΙ του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235 Α’) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης», σύμφωνα με τις οποίες οι Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, Δημοσίων Έργων, Ελέγχου Συντήρησης Έργων και Ελέγχου Κατασκευής Έργων που έχουν συσταθεί με το Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α’), εξακολουθούν να λειτουργούν μέχρι και την 30η Ιουνίου 2011 και από 1-7-2011 εντάσσονται στις αντίστοιχες Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις της παρ. 2 του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010». 5. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 για τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010. 6. Τη με αριθ. 71/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με την οποία εγκρίθηκαν η μελέτη των τευχών δημοπράτησης και οι ότοι διακήρυξης δημοπρασίας του υποέργου του θέματος. 7. Η από 1-3-2012 αποστολή και με αριθμ. ΕΕ/S S43/2-3-2012 δημοσίευση της προκήρυξης διαγωνισμού στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 8.Τη με αριθμ. πρωτ. οικ.1096/28-3-2012 περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας του υποέργου του θέματος που δημοσιεύθηκε όπως ορίζει ο νόμος. 9. Τα με αριθμ. πρωτ. οικ. 420/7-2-2012 προς την ΠΕΣΕΔΕ & ΚΕΔΕ και οικ. 1155/2-4-2012 προς το ΤΕΕ έγγραφά μας, για ορισμό εκπροσώπων τους στις Επιτροπές διεξαγωγής διαγωνισμών. 10. Το αριθμ. 161/9-2-2012 έγγραφο της ΠΕΣΕΔΕ, με το οποίο ορίσθηκε τακτικό μέλος με τον αναπληρωτή του . 11. Το από 3-4-2012 πρακτικό διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού του ανωτέρω υποέργου, η υπηρεσία: 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού, αποτελούμενη από τους: 1. Ιωάννη Δρίνη, Τοπ/φο Μηχ/κό με Δ΄β στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., ως πρόεδρο, 2. Σοφία Πίτατζη, Πολ/κό Μηχ/κό με Δ΄β στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 3. Κυριακούλα Στεφανίδου, Ηλ/γο Μηχ/κό ΤΕ με Β’β στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 4. Ζωή Τοπουζλή, Μηχ/γο Μηχ/κό ΤΕ με Β’β στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 5. Κων/νο Ξενοδοχίδη,Πολ/κό Μηχ/κό Ε.Δ.Ε. , εκπρόσωπο της ΠΕΣΕΔΕ.
ΑΔΑ: Β4ΩΧ7ΛΒ-1Μ8 6. Όπως θα ορισθεί από την ΚΕΔΕ και 7. Όπως θα ορισθεί από το ΤΕΕ, ως μέλη Με αναπληρωματικά μέλη τους: 1. Άννα Λασκαρέλη, Ηλ/γο Μηχ/κό με Δ΄β στη Δ/νση Τεχνικών Έργων - Π.Ε. Ροδόπης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 2. Ιωάννα Φωτιάδου, Πολ/κό Μηχ/κό με Δ΄β, στη Δ/νση Τεχνικών Έργων - Π.Ε. Ροδόπης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 3. Γεώργιο Πελτέκη, Μηχ/γο Μηχ/κό ΤΕ με Γ΄β, στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 4. Περικλή Παλιάτσο, Τεχνικό Δομικών Έργων με Γ΄β, στη Δ/νση Τεχνικών ΄΅Εργων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 5. Αικατερίνη Πουρνάρα-Παξινού, Πολ/κό Μηχ/κό Ε.Δ.Ε., εκπρόσωπο της ΠΕΣΕΔΕ 6. Όπως θα ορισθεί από την ΚΕΔΕ και 7. Όπως θα ορισθεί από το ΤΕΕ. οι οποίοι θα αντικαταστήσουν κατά σειρά ορισμού όσα από τα παραπάνω μέλη απουσιάζουν ή κωλύονται. Χρέη γραμματέως της Επιτροπής ανατίθενται στην Μαρία Θεολόγου, Τεχνικό ΔΕ με Ε'β, στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ. , με αναπληρώτρια την Συρματένια Πανδρεμένου, Εργοδηγό ΤΕ με Β'β στη Δ/νση Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Η παραπάνω επιτροπή θα διενεργήσει το διαγωνισμό στις 24 Απριλίου 2012 , ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών), καθώς και τυχόν επαναλήψεις του, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν και τους όρους της διακήρυξης δημοπρασίας. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί Επιτροπή Διαγωνισμού, σύμφωνα με το από 3-4-2012 συνημμένο Πρακτικό κλήρωσης, αποτελούμενη από τους: 1. Ιωάννη Δρίνη, Τοπ/φο Μηχ/κό με Δ΄β στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., ως πρόεδρο, 2. Σοφία Πίτατζη, Πολ/κό Μηχ/κό με Δ΄β στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 3. Κυριακούλα Στεφανίδου, Ηλ/γο Μηχ/κό ΤΕ με Β’β στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 4. Ζωή Τοπουζλή, Μηχ/γο Μηχ/κό ΤΕ με Β’β στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 5. Κων/νο Ξενοδοχίδη,Πολ/κό Μηχ/κό Ε.Δ.Ε. , εκπρόσωπο της ΠΕΣΕΔΕ. 6. Όπως θα ορισθεί από την ΚΕΔΕ και 7. Όπως θα ορισθεί από το ΤΕΕ, ως μέλη Με αναπληρωματικά μέλη τους: 1. Άννα Λασκαρέλη, Ηλ/γο Μηχ/κό με Δ΄β στη Δ/νση Τεχνικών Έργων - Π.Ε. Ροδόπης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 2. Ιωάννα Φωτιάδου, Πολ/κό Μηχ/κό με Δ΄β, στη Δ/νση Τεχνικών Έργων - Π.Ε. Ροδόπης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 3. Γεώργιο Πελτέκη, Μηχ/γο Μηχ/κό ΤΕ με Γ΄β, στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 4. Περικλή Παλιάτσο, Τεχνικό Δομικών Έργων με Γ΄β, στη Δ/νση Τεχνικών ΄΅Εργων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 5. Αικατερίνη Πουρνάρα-Παξινού, Πολ/κό Μηχ/κό Ε.Δ.Ε., εκπρόσωπο της ΠΕΣΕΔΕ 6. Όπως θα ορισθεί από την ΚΕΔΕ και 7. Όπως θα ορισθεί από το ΤΕΕ. οι οποίοι θα αντικαταστήσουν κατά σειρά ορισμού όσα από τα παραπάνω μέλη απουσιάζουν ή κωλύονται. Χρέη γραμματέως της Επιτροπής ανατίθενται στην Μαρία Θεολόγου, Τεχνικό ΔΕ με Ε'β, στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ., με αναπληρώτρια την Συρματένια Πανδρεμένου, Εργοδηγό ΤΕ με Β'β στη Δ/νση Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Η παραπάνω επιτροπή θα διενεργήσει το διαγωνισμό στις 24 Απριλίου 2012 , ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών), καθώς και τυχόν επαναλήψεις του, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν και τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού. ΑΔΑ: Β4ΩΧ7ΛΒ-1Μ8 Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 209/2012. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

 

 

Διαβάστηκε 343 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012 11:48
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 208 2012 Απόφαση 210 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή