Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 185

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Του Πρακτικού αριθ. 9 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 185/2012  ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας  περαίωσης του έργου: «Βελτίωση κτιρίου Γυμνασίου Λυκείου Παρανεστίου». Στην Κομοτηνή σήμερα στις 26 Μαρτίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής  Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2099/22-3-2012 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177  του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος  Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 8)Χρήστος Τρέλλης μέλος.  Απόντες ήταν: ο κ. 1) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, ο  οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 185: Εισηγούμενη το ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Δράμας με το αριθμ. 1153/20-3-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: Πρόγραμμα χρηματοδότησης του έργου είναι το ΕΣΠΑ- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ– ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013» με κωδικό έργου MIS 2010ΕΠ03180019, ο Προϋπολογισμός Μελέτης είναι 437.107,44 Ευρώ (με Φ.Π.Α.), η δημοπρασία έγινε στις  21-12-2010 με Ανάδοχο την Ε.Δ.Ε. «Αθανάσιος Λ. Ζαχαριάδης» με έκπτωση: 51,90 % και συμβατική προθεσμία 300 μέρες δηλαδή μέχρι 25-03-2012. Με την από 23-2-2012 αίτηση του  αναδόχου ζητείται παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου κατά 90 μέρες λόγω των καθυστερήσεων που προκλήθηκαν στην εκτέλεση των εργασιών από τις δυσμενείς καιρικές  συνθήκες, (χιονοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες), που επικρατούσαν στην περιοχή του έργου αλλά και από την φύση των εργασιών ( ασφαλτοστρώσεις στον αύλειο χώρο). Η γνώμη της Υπηρεσίας  είναι υπέρ της χορήγησης της ζητούμενης παράτασης για τον λόγο και τον χρόνο που ζητείται, δηλαδή κατά 90 μέρες έως 23-06-2012, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, και για τον  επιπλέον λόγο ότι για την ολοκλήρωση του έργου είναι απαραίτητη η έγκριση του 1ου ΑΠΕ για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνουν βελτιώσεις των τουαλετών του κτιρίου. Η αξία των  εκτελεσμένων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 143.506,14 ευρώ με Φ.Π.Α. (3η Πιστοποίηση). Το ανεκτέλεστο μέρος των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 67.558,44 € με ΦΠΑ. Σημειώνεται ότι  η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή με το υπ’ αριθμ. 1468/16-03-2012 έγγραφό της, συμφωνεί με την χορήγηση παράτασης. Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία:  

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση κτιρίου Γυμνασίου Λυκείου Παρανεστίου», μέχρι 23-06-2012. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας –  Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου176 του Ν. 3852/2010 :

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση κτιρίου Γυμνασίου Λυκείου Παρανεστίου», μέχρι 23-06-2012. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 185/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 372 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012 13:06
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 184 2012 Απόφαση 186 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή