Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 179

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 9 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 179/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση των όρων διακήρυξης και  συγκρότηση επιτροπών διεξαγωγής , αξιολόγησης και ενστάσεων του δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων της ΠΑΜΘ, Ν.Π.Δ.Δ. και Ιδρυμάτων τους. Στην Κομοτηνή  σήμερα στις 26 Μαρτίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή,  συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2099/22-3-2012 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Κωνσταντίνος  Μιχελής μέλος, 8)Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: ο κ. 1) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της  Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 179: Εισηγούμενη το τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Οικονομικού της ΠΑΜΘ με το υπ’ αριθμ. 1267/21-03-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη  των μελών της επιτροπής, τα εξής: Σας διαβιβάζουμε τα πρακτικά, κατόπιν κλήρωσης, των επιτροπών διεξαγωγής αξιολόγησης και ενστάσεων του διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων της  Π.ΑΜ.Θ. (πλην της Π.Ε. Δράμας), Ν.Π.Δ.Δ. και Ιδρυμάτων τους , καθώς και τους όρους της διακήρυξης και παρακαλούμε για την έγκριση τους. Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία:  

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 Α) Την έγκριση των όρων της διακήρυξης δημόσιου διεθνή τακτικού ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων περιόδου 2012-2013 για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ., Ν.Π.Δ.Δ. και Ιδρυμάτων τους (εκτός της Π.Ε. Δράμας) Προϋπολογισμού:1.255.737,00€. Β) Σύμφωνα με το από 2-3-2012 πρακτικό διενέργειας δημόσιας κλήρωσης , τη συγκρότηση των επιτροπών Διενέργειας του διαγωνισμού, αξιολόγησης των προσφορών και Ενστάσεων του άρθρου 15  του Π.Δ. 118/2007, ως εξής: 1) Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών, αποτελούμενη από  τους παρακάτω υπαλλήλους: i. Παντελή Δελίδη, Πρόεδρο, Προϊστάμενο Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε Ροδόπης του κλάδου Π.Ε Μηχανικών, με βαθμό Γ’. ii. Αθανάσιο Βλάχο, μέλος, Προϊστάμενο στο  τμήμα Τεχνικών Εφαρμογών της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., του κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών, με βαθμό Β’. iii. Λουκά Γεωργίου, Προϊστάμενο Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.  του κλάδου ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ με βαθμό Α’ . (Π.Ε ‘Εβρου) Αναπληρωματικά μέλη i. Χρυσούλα Μπάτζιου, αναπληρώτρια Προϊσταμένη του τμήματος Προϋπολογισμού & Ταμειακής  Διαχείρισης της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. του κλάδου Π.Ε Διοικητικού- Οικονομικού, με βαθμό Δ’. ii. Φωτεινή Δολαπτσόγλου, υπάλληλο του τμήματος Προϋπολογισμού &  Ταμειακής Διαχείρισης της Δ/νσης Οικονομικού, του κλάδου Π.Ε Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Ε’. iii. Κωνσταντίνο Μπαλτίδη, Προϊστάμενο στο Τεχνικό Τμήμα της Δ/νσης Μεταφορών και Επικ/ νιών της Περιφέρειας Α.Μ.Θ, του κλάδου Δ.Ε Τεχνικών, με βαθμό Γ’. 2) Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 του ν.118/2007, αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους:i.  Λάμπρο Τσούργιαννη, Προϊστάμενο του τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης Διοικητικού- Οικονομικού της Π.Ε Ξάνθης, με βαθμό Γ ’, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού –Οικονομικού ii. Αθανάσιο  Παπασάββα, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ροδόπης, του κλάδου ΤΕ Μηχανικών/Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων, με βαθμό Β’. iii. Χρυσή Τσιλιγγίρη, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών  ΄Εργων Π.Ε Ροδόπης, του κλάδου Π.Ε Ηλεκτρολόγων Μηχανικών με βαθμό Δ’. Αναπληρωματικά μέλη i. Οδυσσέα Μπογιατζή, υπάλληλο στο Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης  Ανάπτυξης, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε Ξάνθης, με βαθμό Ε ’. ii. Αικατερίνη Νικολαίδου, Προϊσταμένη του τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης, του κλάδου ΠΕ  Διοικητικού-Οικονομικού, με Βαθμό Γ’. iii. Παναγιώτη Κούσανδα, Προϊστάμενο στο Τμήμα Συντονισμού της Δ/νσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη του κλάδου Π.Ε Διοικητικού-Οικονομικού, με βαθμό Δ’. Η συγκρότηση των παραπάνω επιτροπών που αφορούν το διαγωνισμό προμήθειας υγρών καυσίμων της ΠΑΜΘ, Ν.Π.Δ.Δ. και Ιδρυμάτων τους (εκτός ΠΕ Δράμας) να ισχύσει μέχρι την ολοκλήρωση  του διαγωνισμού και για όλες τις τυχόν επαναληπτικές διαδικασίες. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του  άρθρου176 του Ν. 3852/2010 :

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης δημόσιου διεθνή τακτικού ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων για περίοδο 1 έτους για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ., Ν.Π.Δ.Δ.  και Ιδρυμάτων τους (εκτός της Π.Ε. Δράμας) Προϋπολογισμού:1.255.737,00€. και συγκροτεί, σύμφωνα με  το από 2-3-2012 πρακτικό διενέργειας δημόσιας κλήρωσης, επιτροπές Διενέργειας του  διαγωνισμού, αξιολόγησης των προσφορών και Ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ 118/2007, ως εξής: 1) Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών, αποτελούμενη από τους παρακάτω  υπαλλήλους: i. Παντελή Δελίδη, Πρόεδρο, Προϊστάμενο Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε Ροδόπης του κλάδου Π.Ε Μηχανικών, με βαθμό Γ’. ii. Αθανάσιο Βλάχο, μέλος, Προϊστάμενο στο τμήμα Τεχνικών  Εφαρμογών της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ, του κλάδου Τ.Ε Μηχανικών, με βαθμό Β’. iii. Λουκά Γεωργίου, Προϊστάμενο Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Α.Μ.Θ του κλάδου ΠΕ  Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ με βαθμό Α’ . (Π.Ε ‘Εβρου) Αναπληρωματικά μέλη i. Χρυσούλα Μπάτζιου, αναπληρώτρια Προϊσταμένη του τμήματος Προϋπολογισμού & Ταμειακής Διαχείρισης της Δ/ νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. του κλάδου Π.Ε Διοικητικού- Οικονομικού, με βαθμό Δ’.  ii. Φωτεινή Δολαπτσόγλου, υπάλληλο του τμήματος Προϋπολογισμού & Ταμειακής Διαχείρισης  της Δ/νσης Οικονομικού, του κλάδου Π.Ε Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Ε’.  iii. Κωνσταντίνο Μπαλτίδη, Προϊστάμενο στο Τεχνικό Τμήμα της Δ/νσης Μεταφορών και Επικ/νιών της Περιφέρειας  Α.Μ.Θ, του κλάδου Δ.Ε Τεχνικών, με βαθμό Γ’. 2) Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 του ν.118/2007, αποτελούμενη από τους  παρακάτω υπαλλήλους: i. Λάμπρο Τσούργιαννη,  Προϊστάμενο του τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης Διοικητικού- Οικονομικού της Π.Ε Ξάνθης, με βαθμό Γ ’, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού –Οικονομικού  ii. Αθανάσιο Παπασάββα, υπάλληλο της Δ/ νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ροδόπης, του κλάδου ΤΕ Μηχανικών/Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων, με βαθμό Β’. iii. Χρυσή Τσιλιγγίρη, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών ΄Εργων Π.Ε Ροδόπης, του  κλάδου Π.Ε  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών με βαθμό Δ’.  Αναπληρωματικά μέλη i. Οδυσσέα Μπογιατζή, υπάλληλο στο Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης,  του κλάδου ΠΕ    Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε Ξάνθης, με βαθμό Ε ’. ii. Αικατερίνη Νικολαίδου, Προϊσταμένη του τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με Βαθμό   Γ’. iii. Παναγιώτη Κούσανδα, Προϊστάμενο στο Τμήμα Συντονισμού της Δ/νσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη του κλάδου Π.Ε Διοικητικού-Οικονομικού, με βαθμό Δ’. Η συγκρότηση των παραπάνω  επιτροπών που αφορούν το διαγωνισμό προμήθειας υγρών καυσίμων της ΠΑΜΘ, Ν.Π.Δ.Δ. και Ιδρυμάτων τους (εκτός ΠΕ Δράμας) ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και για όλες τις  τυχόν επαναληπτικές διαδικασίες. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 179/2012.  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 347 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012 09:37
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 178 2012 Απόφαση 180 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή