Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 122

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 6 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 122/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συμμετοχής της ΠΑΜΘ στην μεικτή τουριστική έκθεση
«I.T.B.», στις 7-11 Μαρτίου 2012 στο Βερολίνο της Γερμανίας.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 29 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1551 /24-2-2012 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος,6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

ΑΠΟΦΑΣΗ 122: Εισηγούμενη το δεκατοέβδομο θέμα ημερήσιας η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περ. Ενότητας Καβάλας με έγγραφο της Υπηρεσίας με. αριθμ.πρωτ: 05/ 738/ 21-2-2012 έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: ΣΚΟΠΟΣ
1Η έγκριση της δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Α.Μ.-Θ. στην διεθνή μεικτή τουριστική έκθεση «I.T.B.» στο Βερολίνο της Γερμανίας. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
2.Η Επιτροπή Πολιτισμού – Τουρισμού στην 9η συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Σουφλί στις 25 Νοεμβρίου 2011 αποφάσισε ότι η Π.Α.Μ.-Θ. (πρακτικό 9/ 25-11-2011) σε μια προσπάθεια να συνεχίσει την τουριστική προβολή για την προσέλκυση τουριστών, αλλά και να συμβάλει στην δημιουργία συνεργασιών με επιχειρηματίες του τουρισμού στο εξωτερικό, θα συμμετάσχει στην συγκεκριμένη έκθεση.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
3.Η διεθνής μεικτή τουριστική έκθεση «Ι.Τ.Β.» στο Βερολίνο είναι μια από τις σημαντικότερες επαγγελματικές τουριστικές εκθέσεις της Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας αγοράς, στην οποία συγκεντρώνονται πλήθος επαγγελματιών του τουρισμού, προμηθευτές και αγοραστές τουριστικών υπηρεσιών απ’ όλο τον κόσμο. Η έκθεση είναι επίσης ανοιχτή για το κοινό τις δυο τελευταίες μέρες. Παράλληλα με την έκθεση πραγματοποιείται ένα συνέδριο με κύριο αντικείμενο τον «Βιώσιμο Τουρισμό». Εκεί θα συζητηθούν προτεινόμενες στρατηγικές από ειδικούς στον τομέα του τουρισμού, ενώ θα παρουσιαστούν καλύτερες πρακτικές και οικονομικές δυνατότητες του βιώσιμου τουρισμού. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ / ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ
4.Σύμφωνα με τα ανωτέρω οι προοπτικές προβολής του τουριστικού προϊόντος της Π.Α.Μ.-Θ. στο πλαίσιο της αναπτυξιακής δυναμικής ικανοποιούν τους στρατηγικούς στόχους της περιφέρειας, η οποία εκφράζεται μέσα από τα συλλογικά της όργανα, αλλά και τους αρμόδιους φορείς. Επίσης, για να μπορέσουν να δοθούν αρχεία σε ηλεκτρονική μορφή στους επαγγελματίες του τουρισμού, που θα ενδιαφέρονται για την ευρύτερη περιοχή, κρίθηκε σκόπιμη η αγορά usb (φλασάκια). ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
5.Την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης θα εκπροσωπήσουν, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καβάλας, ο κ. Γρανάς Αρχέλαος από τις 8 έως τις 12 Μαρτίου 2012 και η μόνιμη υπάλληλος με ειδικότητα Τουριστικών Επιχειρήσεων του τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Καβάλας, η κ. Δαλάκα Μαρία από τις 6 έως τις 12 Μαρτίου 2012. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
6.Τα κατωτέρω οικονομικά στοιχεία, τα οποία εξήχθησαν με την μέγιστη εκτίμηση, δεν περιλαμβάνουν ακόμα ειδικευμένο προμηθευτή μεταφορικής εταιρείας και τουριστικού γραφείου, που θα καλύψει την διαμονή και την μετακίνηση αυτής της αποστολής, καθώς αναμένονται προσφορές, οι οποίες δεν θα ξεπερνούν τον προϋπολογιζόμενο κόστος. α Πίνακας κατανομής κόστους

ΕΚΘΕΣΗ I.T.B.
7- 11/03/2012

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
ΕΝΟΙΚΙΟ 7 τ.μ.

3.500 €
(με ΦΠΑ)

Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού,
Τράπεζα της Ελλάδος. Ελ. Βενιζέλου 21, ΤΚ. 10250 Αθήνα,
Account number: 261800
IBAN: GR1401000240000000000261800
SWIFT: BNGRGRAA

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
(Δυο ατόμων)

800 € Imperial Travel, Α.Φ.Μ. 099473688, Α’ Δ.Ο.Υ. Καβάλας

ΔΙΑΜΟΝΗ
(Δύο ατομων)

1.100 € Imperial Travel, Α.Φ.Μ. 099473688, Α’ Δ.Ο.Υ. Καβάλας
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 2.000€ IDP Express, ΑΦΜ. 099356632, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης
ΦΛΑΣΑΚΙΑ (70 τμχ. ) 500 € Τσιγιάνης Χρήστος, ΑΦΜ.042665177, Δ.Ο.Υ. Α’ Καβάλας

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ)

1.350,00€

Οδοιπορικά Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας - Υπαλλήλου
του τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης
Ανάπτυξης
της Π.Ε. Καβάλας, η Δαλάκα Μαρίας.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.250 €

β Ανάλυση δαπανών
(1) Ενοίκιο 7 τμ. στο περίπτερο του Ε.Ο.Τ.
(2) Εισιτήρια αεροπορικώς για δυο άτομα μετ’ επιστροφής από την Καβάλα προς το Βερολίνο της
 Γερμανίας.
(3) Διαμονή δυο ατόμων. Η Δαλάκα Μαρία από 6 έως 12 Μαρτίου 2012, διανυκτερεύσεις έξι (6) και
ο Αντιπεριφερειάρχης, Αρχέλαος Γρανάς από 8 έως 12 Μαρτίου 2012, διανυκτερεύσεις τέσσερις (4).
(4) Μεταφορά τουριστικού υλικού
(5) Usb (Φλασάκια)
(6) ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ)
Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας - Υπαλλήλου του τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης
Ανάπτυξης της Π.Ε. Καβάλας, η κ. Δαλάκα Μαρία

 
 ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Βάση των ανωτέρω εισηγούμαστε την συμμετοχή της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. επί του συνολικού προϋπολογισμού της παραπάνω έκθεσης με το ποσό των εννιά χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (9.250,00 €) από τον ειδικό φορέα 3351 Κ.Α.Ε. 0844 του 2012 από την Π.Ε. Καβάλας.

 

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(με ψήφους 6 υπέρ και 2 κατά 1 λευκό )

Εγκρίνει την συμμετοχή της ΠΑΜΘ στην μεικτή τουριστική έκθεση «I.T.B.», στις 7-11 Μαρτίου 2012 στο Βερολίνο της Γερμανίας, επί του συνολικού προϋπολογισμού της παραπάνω έκθεσης με το ποσό των εννιά χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (9.250,00 €) από τον ειδικό φορέα 3351 Κ.Α.Ε. 0844 του 2012 από την Π.Ε. Καβάλας.
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Σταύρος Καβαρατζής, Κωνσταντίνος Μιχελής, μειοψήφησαν ψηφίζοντας κατά και το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χρήστος Τρέλλης μειοψήφησε ψηφίζοντας λευκό για τους λόγους που αναφέρθηκαν και καταχωρήθηκαν στα μαγνητοφωνημένα Πρακτικά.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 122/2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 411 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012 09:24
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 121 2012 Απόφαση 123 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή