Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 117

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Του Πρακτικού αριθ. 6 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 117/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:. Εισήγηση για την εκπροσώπηση της ΠΑΜΘ ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας για την αριθ. 22/12/2004 προσφυγής που υπέβαλλε η «STALCO Α.Β.Ε.Τ.Ε.» κατά της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Α.Μ.Θ. / Π.Ε. Καβάλας και των με αριθμ. 0201/06-12- 2004 κ 194/06-12-2004 καταλογιστικών πράξεων για παράβαση της ΚΥΑ Γ5/29840/2304/2001 δια των οποίων επεβλήθη πρόστιμο 1.206,98 ευρώ και αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας για δύο μήνες του υπ’ αρίθμ. ΡΜΚ 5893 ΦΙΧ αυτοκινήτου ιδιοκτησίας της ανωτέρω εταιρείας και με την οποία προσφυγή
ζητεί την ακύρωση των δύο καταλογιστικών πράξεων, την επιστροφή των καταβληθέντων χρημάτων και της άδειας κυκλοφορίας.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 29 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1551 /24-2-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος,6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

ΑΠΟΦΑΣΗ 117:Εισηγούμενη το δωδέκατο θέμα ημερήσιας ο Προϊστάμενος Σ.Καγκαϊδης της Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού της Περ. Ενότητας Καβάλας με έγγραφο της Υπηρεσίας με. αριθμ.πρωτ: 03/ 805/ 22-2-2012 έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Στο τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας θα συζητηθεί η από 22/12/2004 προσφυγή της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «STALCO Α.Β.Ε.Τ.Ε.» που εδρεύει στην Δράμα κατά της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Α.Μ.Θ. / Π.Ε. Καβάλας και των με αριθμ. 0201/06-12-2004 κ 194/06-12-2004 καταλογιστικών πράξεων για παράβαση της ΚΥΑ Γ5/29840/2304/2001 δια των οποίων επεβλήθη πρόστιμο 1.206,98 ευρώ και αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας για δύο μήνες του υπ’ αρίθμ. ΡΜΚ 5893 ΦΙΧ αυτοκινήτου ιδιοκτησίας της ανωτέρω εταιρείας και με την οποία προσφυγή ζητεί την ακύρωση των δύο καταλογιστικών πράξεων, την επιστροφή των καταβληθέντων χρημάτων και της άδειας κυκλοφορίας.
Κατόπιν των παραπάνω η Υπηρεσία 

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης και κάθε δικαστική ή εξωδικαστική ενέργεια.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αναθέτει στις νομικούς συμβούλους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Αναγνώστου Ελένη ή Πατσουρίδου Στάμω να παραστούν και να εκπροσωπήσουν την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ενώπιον του τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας κατά τη συζήτηση της από 22/12/2004 προσφυγής της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «STALCO Α.Β.Ε.Τ.Ε.» που εδρεύει στην Δράμα κατά της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Α.Μ.Θ. / Π.Ε. Καβάλας και των με αριθμ. 0201/06-12-2004 κ 194/06-12-2004 καταλογιστικών πράξεων για παράβαση της ΚΥΑ Γ5/29840/2304/2001 κατά τη δικάσιμο της 13-03-2012 ή σε κάθε άλλη μετά από αναβολή δικάσιμο.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 117/2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 486 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012 09:07
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 116 2012 Απόφαση 118 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή