Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 116

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 6 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 116/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την άσκηση ένδικου μέσου ανακοπής κατά της με αριθμ.82/2012 διαταγής πληρωμής Ειρηνοδικείου Καβάλας μετά από την 30/1/2012 αίτησης της «Ραδιοτηλεοπτικής Καβάλας Α.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο «ENA CHANNEL» κατά της Π.Α.Μ.Θ.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 29 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1551 /24-2-2012 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος,6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

ΑΠΟΦΑΣΗ 116:Εισηγούμενος το ενδέκατο θέμα ημερήσιας ο Προϊστάμενος Σ.Καγκαϊδης της Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού της Περ. Ενότητας Καβάλας με έγγραφο της Υπηρεσίας με αριθμ.πρωτ.:03/706/22-2-2012 έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Η «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ» Α.Ε. με διακριτικό τίτλο «ENA CHANNEL» που εδρεύει στην Καβάλα με την από 30/01/2012 αίτησή της προς το Ειρηνοδικείο Καβάλας ζητεί να εκδοθεί διαταγή πληρωμής σε βάρος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για παρασχεθείσες υπηρεσίες.Το Ειρηνοδικείο με την υπ’ αρίθμ. 82/2012 διαταγή πληρωμής μας διατάσσει να καταβάλλουμε στην παραπάνω εταιρεία 7.500,00 ευρώ με τους νόμιμους τόκους ήτοι: 2.500,00 ευρώ από 16/08/2010 (αριθμ. τιμ. 2258/16-06-2010) και 5.000,00 ευρώ από 20/02/2011 (αριθμ. τιμ. 2346/20-12-2010 καθώς και 75,00 ευρώ δικαστικά έξοδα.Η υπηρεσία μας διαβίβασε στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου τα δικαιολογητικά δαπάνης η οποία μας τα επέστρεψε διότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2946/2001 τα κοινωνικά μηνύματα προβάλλονται δωρεάν – μήνυμα για αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων – (σχετ. 2/89959/0026/24-05-2010 έγγραφο της Δ.26) και επίσης οι προβολές των τηλεοπτικών μηνυμάτων για αποφυγή καύσης των υπολειμμάτων από τις καλλιέργειες καλαμποκιού σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ 1782/2003 ΦΕΚ 1921/24-02-04 τεύχος Β) στα πλαίσια της «ενιαίας ενίσχυσης» των αγροτών και της τήρησης των υποχρεώσεων της «πολλαπλής συμμόρφωσης» οι αγρότες δηλώνουν εγγράφως στην αρχή κάθε έτους το είδος της καλλιέργειας και αποδέχονται τους όρους για την προστασία του περιβάλλοντος και για αυτό τον λόγο δεν ήτο δυνατόν να εκκαθαριστούν και να ενταλματοποιηθούν οι ανωτέρω δαπάνες.
Κατόπιν των παραπάνω η Υπηρεσία 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

την άσκηση ένδικου μέσου ανακοπής κατά της με αριθμ.82/2012 διαταγής πληρωμής Ειρηνοδικείου Καβάλας μετά από την 30/1/2012 αίτησης της «Ραδιοτηλεοπτικής Καβάλας Α.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο «ENA CHANNEL» κατά της Π.Α.Μ.Θ.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αναθέτει στον νομικό σύμβουλο της Περιφιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Κυριάκο Αποστολίδη την άσκηση ένδικου μέσου ανακοπής κατά της με αριθμ.82/2012 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καβάλας μετά από την 30/1/2012 αίτησης της «Ραδιοτηλεοπτικής Καβάλας Α.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο «ENA CHANNEL» κατά της Π.Α.Μ.Θ.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 116/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 402 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012 09:04
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 115 2012 Απόφαση 117 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή