Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 112

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 6 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 112/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της Διακήρυξης 01/2012 Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου «για τον καθαρισμό των χώρων του Διοικητηρίου, του Οργανισμού Καπνού, του Γ.Γ.Α. Θάσου και Χρυσούπολης και του Αγροτικού Κτηνιατρείου Καβάλας, Χρυσούπολης και Θάσου, και του ΚΤΕΟ Καβάλας» με χρονική διάρκεια του έργου από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα έτος και με προϋπολογισμό: 187.200,00€, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 29 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1551 /24-2-2012 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος,6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.
ΑΠΟΦΑΣΗ 112:Εισηγούμενος το έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Προϊστάμενος Σ.Καγκαϊδης της Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού της Περ. Ενότητας Καβάλας με έγγραφο της Υπηρεσίας με αριθμ.πρωτ.:03/ οικ.715 / 21/-2-2012 έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ.3 του Ν.3852 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για: «Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της περιφέρειας ή δημόσιους υπαλλήλους». Σύμφωνα με τα παραπάνω, σας αποστέλλουμε το σχέδιο τροποποίησης της Διακήρυξης 01/2012 για Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά την ανάδειξη αναδόχου «για τον καθαρισμό των χώρων του Διοικητηρίου, του Οργανισμού Καπνού, του Γ .Γ. Α. Θάσου και Χρυσούπολης και του Αγροτικού Κτηνιατρείου Καβάλας, Χρυσούπολης και Θάσου, και του ΚΤΕΟ Καβάλας» με χρονική διάρκεια του έργου από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα έτος και με προϋπολογισμό 187.200 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (μηνιαία δαπάνη 15.600,00). Η παραπάνω τροποποίηση αφορά την μείωση του ποσού του προϋπολογισμού της εν λόγω διακήρυξης διότι μετά την τρίμηνη παράταση (δέσμευση ποσού 55.960,14 με ΦΠΑ) που δόθηκε νόμιμα σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης με αριθμό πρωτ.03/οικ.4676/3-11-2011 έως την ολοκλήρωση του διαγωνισμού του 2012, μειώθηκε το ποσό του προϋπολογισμού του κωδικού 3072.0875 κι έτσι κρίνετε απαραίτητη η τροποποίηση της διακήρυξης 01/2012 που αφορά « τον καθαρισμό των χώρων του Διοικητηρίου, του Οργανισμού Καπνού, του Γ .Γ. Α. Θάσου και Χρυσούπολης και του Αγροτικού Κτηνιατρείου Καβάλας, Χρυσούπολης και Θάσου, και του ΚΤΕΟ Καβάλας».Ο αρχικός προϋπολογισμός της διακήρυξης 01/2012 ανερχόταν στο ποσό 187.200,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε βάρος του ΚΑΕ 072.0875 προϋπολογισμού οικ. Έτους 2012 και με χρονική διάρκεια του έργου από 1-1-2012 έως 31-12-2012 ενώ με την τροποποίηση ανέρχεται στο ποσό των 187.200,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (230.256,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) αλλά με δέσμευση ποσού 134.316,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑΕ 072.0875 προϋπολογισμού οικ. Έτους 2012 και το υπόλοιπο ποσό των 95.940,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑΕ 072.0875 προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013 (το ποσό θα δεσμευτεί μόλις καταρτισθεί ο προϋπολογισμός του οικ. Έτους 2013).

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση τροποποίησης της Διακήρυξης 01/2012 Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου «για τον καθαρισμό των χώρων του Διοικητηρίου, του Οργανισμού Καπνού, του Γ.Γ.Α. Θάσου και Χρυσούπολης και του Αγροτικού Κτηνιατρείου Καβάλας, Χρυσούπολης και Θάσου, και του ΚΤΕΟ Καβάλας» με χρονική διάρκεια του έργου από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα έτος και με προϋπολογισμό: 187.200,00€, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(με ψήφους 8 υπέρ και 1 κατά )

Εγκρίνει την τροποποίηση της Διακήρυξης 01/2012 Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου «για τον καθαρισμό των χώρων του Διοικητηρίου, του Οργανισμού Καπνού, του Γ.Γ.Α. Θάσου και Χρυσούπολης και του Αγροτικού Κτηνιατρείου Καβάλας, Χρυσούπολης και Θάσου, και του ΚΤΕΟ Καβάλας» με χρονική διάρκεια του έργου από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα έτος με προϋπολογισμό: 187.200,00€, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χρήστος Τρελλης μειοψήφησε ψηφίζοντας λευκό για τους λόγους που αναφέρθηκαν και καταχωρήθηκαν στα μαγνητοφωνημένα Πρακτικά.

 Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 112/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 388 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012 08:48
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 111 2012 Απόφαση 113 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή