Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 111

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Του Πρακτικού αριθ. 6 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 111/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση πρόσκλησης με διαπραγμάτευση, για την εκπόνηση της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΣΚΑΛΩΤΗΣ – ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (Από Χ.Θ. 11,50 έως Δασικό χωριό)».
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 29 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1551 /24-2-2012 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος,6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

ΑΠΟΦΑΣΗ 111:Εισηγούμενη το έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περ. Ενότητας Δράμας με έγγραφο της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: με βάση την εισήγηση του προϊσταμένου του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας Τ.Ε.Π.Ε. Δράμας και
Έχοντας υπόψη:
1. To Ν.3316/2005 Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μέχρι σήμερα και ιδιαίτερα το άρθρο 10 παρ. 2στ.
2. To Ν.3481/2006 άρθρο 5 παρ 4 που τροποποιεί το άρθρο 10 παρ. 2στ. του Ν.3316/2005.
3. To N.3852/07.06.2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
4. Το Π.Δ.144/27.12.2010 Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
5. Την εγκύκλιο 6 (αριθμός πρωτ. 2067)/14.01.2011 Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, παράγραφο 1.Β.ι, εδάφιο δεύτερο, σύμφωνα με την οποία για τις μελέτες και τις υπηρεσίες του πεδίου εφαρμογής του Ν.3316/2005 των καταργημένων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των λοιπών φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Κ.Υ.Α. αρ. 40701/27-7-2006 (ΦΕΚ 1196 Β), εξακολουθεί να ισχύει η εν λόγω Κ.Υ.Α..
6. Την αρ. 14/2011 απόφαση του Περιφερειακού συμβουλίου Α.Μ.Θ. σύμφωνα με την οποία μεταβιβάστηκε η αρμοδιότητα της Προϊσταμένης Αρχής για μελέτες και υπηρεσίες του πεδίου εφαρμογής του Ν.3316/2005 από το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. για συμβάσεις προϋπολογισμού μέχρι 500.000,00 Ευρώ.
7. Το Πρόγραμμα ΚΑΠ της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 2011 (Κ.Α.Π. Περιφερειακό Σκέλος 20%) στο οποίο είναι ενταγμένη προς χρηματοδότηση η παρούσα μελέτη.
8. Την Συλλογική Απόφαση ΜΠ0313 ΤΡΟΠ. 0/01-08-2011, που αφορά μελέτες της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με εγκεκριμένες πιστώσεις για το 2011 ύψους 3.426.701,46 Ευρώ, το 10% των οποίων είναι 342.670,1 Ευρώ.
9. Το ότι οι συμβάσεις μελετών και υπηρεσιών της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., που έχουν ανατεθεί απ’ ευθείας το τρέχον έτος είναι προϋπολογισμού μικρότερου του 10% των συνολικών πιστώσεων για συμβάσεις μελετών και υπηρεσιών της αναθέτουσας αρχής, δηλ. προϋπολογισμού μικρότερου από 342.670,1 Ευρώ.
10. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 45/18-11-2011, πρακτικό 6ο, θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου δημοσίων Έργων.
11. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 238/185/18-11-2011(ορθή επανάληψη) έγγραφο της Ν.Ε. Δράμας, του Τ.Ε.Ε., τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας, με το οποίο ορίζεται εκπρόσωπός του με τον αναπληρωτή του, στην επιτροπή διαγωνισμού.
12. Την υπ’ αριθμ. 575/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ που ενέκρινε :
 Τον φάκελο του έργου και την Συγγραφή Υποχρεώσεων της μελέτης του θέματος
 Την διαδικασία ανάθεσης με διαπραγμάτευση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3316/05
 Τη συγκρότηση τριμελής επιτροπής διαγωνισμού
13. Τη διενέργεια διαδικασίας με διαπραγμάτευση στις 23-12-2011 για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης και το πρακτικό αυτής με την ανάδειξη, έπειτα από τις νόμιμες διαδικασίες, προσωρινού αναδόχου.
14. Την υπ’ αριθμ. 6/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ η οποία δεν εγκρίνει το αποτέλεσμα του διεξαχθέντος διαγωνισμού λόγω ιδιαιτέρως χαμηλής έκπτωσης και προτείνει την επανάληψή του
15. Τα στοιχεία της μελέτης όπως αναλύονται παρακάτω:
ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στα πλαίσια της σύνταξης της μελέτης : «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού Δράμας – Σιδηρονέρου – Δασικού χωριού από Χ.Θ. 11+800 έως το Δασικό εργοτάξιο Ελατιάς» απαιτείται η σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ). Αναλυτικά:
1. Περιγραφή Υφιστάμενης κατάστασης
Η υπάρχουσα σήμερα οδός, από Χ.Θ.11+800 έως Χ.Θ 15+500 (Δασικό χωριό) μήκους 3,83 χλμ είναι πλήρως κατεστραμμένος σε όλο του το μήκος, λόγω παλαιότητας κατασκευής (ασφαλτοστρώθηκε το 1990) αλλά κυρίως λόγω μη ικανής υποδομής . Το πλάτος του καταστρώματος κατά μ.ο είναι 6.50μ. Υπάρχουν συνολικά 8 τεχνικά απορροής ομβρίων υδάτων σωληνωτά Φ80.
2. Περιγραφή προτεινόμενου έργου-παρεμβάσεων
Με το προτεινόμενο έργο επιδιώκεται η πλήρης ανακατασκευή τμήματος του υπάρχοντος επαρχιακού δρόμου Σκαλωτή - Ελατιά – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα σε μήκος 3,83 χλμ που βρίσκεται εντός της ζώνης Γ2 του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης (ΦΕΚ/445/Δ΄/02-10-2009). Συγκεκριμένα:
 Θα γίνει απομάκρυνση όλου του υφιστάμενου καταστρώματος σε βάθος 0.30μ περίπου (ή μεγαλύτερου όπου χρειασθεί για εξυγίανση του εδάφους) χωρίς καμία διαπλάτυνση ή αλλαγή χάραξης. Το νέο κατάστρωμα που θα κατασκευασθεί θα είναι πλάτους 6.50 μ και θα αποτελείται από σκύρα λατομείου κατάλληλα διαβαθμισμένα πάχους 0.40μ και 3Α πάχους 0.10μ συμπυκνωμένου ως υπόβαση. Η βάση θα είναι από 3Α πάχους 0.10μ. Το οδόστρωμα θα αποτελείται από δύο στρώσεις ασφαλτικών πάχους 50mm συμπυκνωμένου έκαστη. Η πρώτη θα είναι ισοπεδωτική και η δεύτερη στρώση κυκλοφορίας της ΠΤΠ Α265 Β. Το πλάτος οδοστρωσίας θα είναι 5.50μ.
 Ανάντι του δρόμου θα κατασκευασθεί τάφρος (ήδη υπάρχει μερικώς διανοιγμένη) ικανού βάθους ( 0.80~1.10μ) η οποία και θα πληρωθεί με θραυστό υλικό λατομείου ώστε να λειτουργεί ως στραγγιστική. Πάνω από αυτήν θα κατασκευασθεί τσιμεντένια τάφρος καθαρού πλάτους 0.60μ η οποία θα λειτουργεί και ως τάφρος απορροής ομβρίων υδάτων αλλά και ως στερεό εγκιβωτισμού της οδού. Στα κατάντι θα υπάρχει στερεό εγκιβωτισμού 0,25Χ0,25 από σκυρόδεμα αλλά και έρεισμα 0.75μ.απο 3Α. Η επίκλιση στις ευθυγραμμίες θα είναι 2.5%.
 Θα κατασκευαστούν 2~3 νέα σωληνωτά τεχνικά Φ80 και θα καθαριστούν επιμελώς τα υπάρχοντα ώστε να γίνεται σωστά η απομάκρυνση των υδάτων.
 Μεταξύ του εδάφους έδρασης και της υπόβασης καθώς και μεταξύ της στρώσης σκύρων και του 3Α θα τοποθετηθεί γεωύφασμα για την καλύτερη λειτουργία του καταστρώματος από άποψη τάσεων.
 Τέλος θα γίνει πλήρης σήμανση και διαγράμμιση.
 Η οδός που θα κατασκευασθεί θα είναι κατηγορίας AV διατομής ζ2 , σύμφωνα με τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ. Γενικά δεν γίνεται καμία δραστική παρέμβαση στο υπάρχον περιβάλλον της οδού , διότι δεν γίνεται ούτε διαπλάτυνση ούτε νέα διάνοιξη. Τα προϊόντα των εκσκαφών θα απομακρυνθούν σε θέσεις που θα μας υποδείξει το Δασαρχείο, τα δε υλικά κατασκευής θα προέλθουν από περιοχές έξωθεν του εύρους της οδού και του υπάρχοντος δάσους και από αδειοδοτούμενα λατομεία . Δεν θα κοπούν δένδρα και δεν θα δημιουργηθούν δανειοθάλαμοι στην ευρύτερη περιοχή του έργου. Επίσης με το έργο αυτό δεν γίνεται καμία παρέμβαση με έργα διευθέτησης η οιασδήποτε επέμβασης σε υφιστάμενα υδατορέμματα μονίμου ή διαλείπουσας ροής. Τέλος σημειώνουμε ότι για το υπ΄ όψη έργο δεν απαιτείται προέγκριση χωροθέτησης, επειδή δεν γίνεται καμία βελτίωση σε ζώνη πέραν του διπλασιασμού του πλάτους του υφιστάμενου δρόμου. ( σύμφωνα με το Α.Π. 90516/15-11-95 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ )
3.Αναμενόμενα οφέλη
Επειδή στην εν λόγω περιοχή γίνεται συστηματική ελεγχόμενη υλοτομία από τα δάση σε πολύ μεγάλο βαθμό, η βελτίωση του δρόμου θα έχει ως άμεση συνέπεια την διευκόλυνση μεταφοράς των προϊόντων συμβάλλοντας στην τόνωση της οικονομικής αυτής δραστηριότητας. Επίσης θα λειτουργήσει θετικά στην αύξηση του τουρισμού προς το Παρθένο δάσος Φρακτού (Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης) και το δάσος Ελατιάς .
ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ
1. ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ αμοιβής μελέτης
Για το αντικείμενο της παρούσας Μελέτης αντιστοιχεί το κεφάλαιο ΣΤ΄ της κατηγορίας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Έργων Οδοποιίας του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, με χρήση των άρθρων ΠΕΡ2 ΚΑΙ ΠΕΡ3. Η αμοιβή υπολογίζεται στο παρακάτω πινάκιο ως εξής : ΠΙΝΑΚΙΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Δρόμου Σκαλωτής- Δασικού Χωριού (από Χ.Θ.:11+800 έως Δασικό Χωριό)»

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ
ΑΡΘΡΟ
Υ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ ΣΧΟΛΙΑ
ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ

ΚΕΦ
ΣΤ΄

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ τκ= 1.219 συντελεστής έτους 2011
ΠΕΡ 3 ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
ΠΕΡ 2.2 Συντελεστής τύπου μελέτης (Κ) 0.70 ΠΠΕ/ΜΠΕ τύπου ΙΙ

ΠΕΡ 3.1
ΠΕΡ 2.1

Μήκος κύριου έργου (φ) 3.83

Επαρχιακό οδικό δύκτυο από διατομή
Α178 μέχρι πέρας

Συντελεστής φυσικού και
πολιτισμικού περιβάλλοντος (μ)

1.60

εντός εθνικών δρυμών (Εθνικού Πάρκου
Οροσειράς Ροδόπης ζώνη Γ2)

Συντελεστής ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος (ν)

1.00 ν=1,0 για α>200 μ
Συντελεστής είδους έργου (C) 6600.00 Επαρχιακό οδικό δύκτυο

Αμοιβή Συνόλου Περιβαλλοντικών
Μελετών Σ(φ)=Κ*C*μ*ν*φ^0,80

Αμοιβή (Α) = τκ*Σ(φ) 26,383.03 € Καθορισμός τάξης πτυχίου

ΠΕΡ
2.4&5

Προμελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων ΠΠΕ

35% 26,383.03 € 9,234.06 €

Εκπόνηση ΠΜ για πρώτη φορά =>
Αμοιβή ΠΠΕ=35%Σ(φ)*τκ

ΠΕΡ
2.4&5

Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων ΜΠΕ

65% 26,383.03 € 17,148.97 € 26,383.03

Εκπόνηση ΠΜ για πρώτη φορά =>
Αμοιβή ΜΠΕ=65%Σ(φ)*τκ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 26,383.03 €
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ -383.03€
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 26,000€
ΦΠΑ 23% 5,980.00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 31,980.00 €

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.3316/2005, το ΦΕΚ 743/Β/5-5-2011 όπου υπολογίζονται τα όρια αμοιβής των μελετών καθώς και την πρεκτίμηση της αμοιβής, για το αντικείμενο της παρούσας Μελέτης απαιτείται πτυχίο κατηγορίας μελέτης 27, πτυχίο τάξεως Β΄. ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ανάθεση της μελέτης, η οποία αποτελεί περίπτωση μελέτης μικρού οικονομικού αντικειμένου, θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία ανάθεσης με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, που οφείλεται σε γεγονότα για τα οποία δεν έχει ευθύνη η αναθέτουσα αρχή (άρθρο 10 παρ. 2στ΄ του Ν. 3316/05 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 348/2006) και συγκεκριμένα για τους κάτωθι λόγους :
1. Η υφιστάμενη οδός είναι πλήρως κατεστραμμένη λόγω της παλαιότητας κατασκευής και των δυσχερών καιρικών συνθηκών τα οποία επικρατούν στην περιοχή (μεγάλο υψόμετρο, πυκνή βλάστηση, παρατεταμένη χειμερινή περίοδος –περίπου 6 μήνες- συνεχών χιονοπτώσεων, παγετού και βροχοπτώσεων), με αποτέλεσμα να γίνεται με μεγάλη δυσκολία, επικινδυνότητα, και μόνο ορισμένους μήνες του έτους, η κυκλοφορία της και η μεταφορά προϊόντων υλοτομίας από το δάσος της Ελατιάς.
2. Η πράξη βελτίωσης των 2/3 της οδού, δηλαδή του τμήματος από τη Σκαλωτή έως τη Χ. Θ. 11+800, έχει ήδη ενταχθεί στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013 με κωδικό ΟΠΣ 349841 και αναμένεται η δημοπράτηση του έργου. 3. Επειδή το υπό μελέτη τμήμα βρίσκεται εντός προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000, η έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και των περιβαλλοντικών όρων θα είναι αρκετά χρονοβόρα με αποτέλεσμα να καθυστερήσουν και οι επόμενες εγκρίσεις και ακολούθως η ένταξη του έργου στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013. Σημειώνεται ότι οι λοιπές μελέτες έχουν συνταχθεί.
4. Τα χρονικά περιθώρια για την κατασκευή του έργου, μετά την ένταξή του, είναι πολύ στενά λόγω λήξης του προγράμματος το έτος 2013.  

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του συνημμένου σχεδίου πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση για την επανάληψη του διαγωνισμού για ανάθεση της μελέτης του θέματος, με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 10 παρ. 2 στ του Ν. 3316 /2005 , όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3481/06 ΦΕΚ (Α-162), με το άρθρο 5 παρ. 4 Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(με ψήφους 8 υπέρ και 1 κατά )

Εγκρίνει το συνημμένο σχέδιο πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση για την επανάληψη του διαγωνισμού για ανάθεση της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΣΚΑΛΩΤΗΣ – ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (Από Χ.Θ. 11,50 έως Δασικό χωριό)», με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 10 παρ. 2 στ του Ν. 3316 /2005 , όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3481/06 ΦΕΚ (Α-162), με το άρθρο 5 παρ. 4.
Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χρήστος Τρελλης μειοψήφησε ψηφίζοντας λευκό για τους λόγους που αναφέρθηκαν και καταχωρήθηκαν στα μαγνητοφωνημένα Πρακτικά.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 111/2012.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 520 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012 08:44
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 110 2012 Απόφαση 112 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή