Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 82

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Του Πρακτικού αριθ. 5 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 82/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση προκήρυξης επαναληπτικού δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών καθαριότητας των κτιρίων της ΠΕ Ροδόπης και ΠΑΜΘ.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 20 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1,
Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1365/16-2-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 8)Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: η κ. 1) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος , η οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 82: Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Οικονομικού της ΠΑΜΘ με το από 16-02-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: Ο 1ος Διαγωνισμός εκρίθη άγονος λόγω του ότι κανείς συμμετέχων δεν είχε υπολογίσει το εργατικό κόστος ορθά και βάσει των κειμένων διατάξεων της Επιθεώρησης Εργασίας και του ΙΚΑ. Ως εκ τούτου πρόκειται να προβούμε στην διενέργεια επαναληπτικού διαγωνισμού με τους αυτούς όρους και μερικές βελτιώσεις και επεξηγήσεις ώστε να μην επαναληφθεί, στο μέτρο του δυνατού, το πρόβλημα υπολογισμού που παρατηρήθηκε στον 1ο διαγωνισμό. Ο προϋπολογισμός παραμένει ο ίδιος, ήτοι 150.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η διάρκεια θα είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία:

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την έγκριση προκήρυξης επαναληπτικού διαγωνισμού καθαριότητας κτιρίων της ΠΑΜΘ και της ΠΕ Ροδόπης.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 7 υπέρ και 1 λευκό)

Εγκρίνει την προκήρυξη διαγωνισμού καθαριότητας κτιρίων της ΠΑΜΘ και της ΠΕ Ροδόπης προϋπολογισμού:150.000,00€.
Μειοψήφησε το μέλος Χρήστος Τρέλλης , ψηφίζοντας Λευκό, για τους λόγους που αναφέρθηκαν και καταγράφηκαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 82/2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 431 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 11:39
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 81 2012 Απόφαση 83 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή