Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 81

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 5 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 81/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση διαγωνισμού για την «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη».
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 20 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1365/16-2-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 8)Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: η κ. 1) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος , η οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 81: Εισηγούμενοι το πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Θεόδωρος Σερετίδης Δ/ντης της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας της ΠΕ Ροδόπης και ο Λουκάς Γεωργίου Προϊστάμενος της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας της ΠΑΜΘ με το υπ’ αριθμ. 381/17-2-2012 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας της ΠΑΜΘ έθεσαν υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: Τα κουνούπια αποτελούν ένα σοβαρότατο παράγοντα επιρροής τόσο της οικονομικής ζωής περιοχών με αυξημένους πληθυσμούς κουνουπιών, όσο και του κινδύνου εξάπλωσης ασθενειών που είναι φορείς τους . Ιδιαίτερα κατά την φετινή περίοδο η καταπολέμηση των κουνουπιών θα πρέπει να διεξαχθεί σωστά και έγκαιρα, ακολουθώντας τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, λόγω της εμφάνισης κατά το προηγούμενο έτος (2011) του Ιού του Δυτικού Νείλου και της Ελονοσίας στη χώρα μας, που είχαν σαν αποτέλεσμα ακόμα και την απώλεια ανθρώπινων ζωών. Παρακαλούμε για την επείγουσα εξέταση του έργου, από την Οικονομική Επιτροπή, με τίτλο "ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ για το έτος 2012" Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω σας αποστέλλουμε σχέδιο προκήρυξης Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού υποβολής προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά του έργου με τίτλο: "ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ" για το έτος 2012 Που περιλαμβάνει τα παρακάτω δύο τμήματα: ΤΜΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΝΥΜΦΩΝ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ AΠΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΝΥΜΦΟΚΤΟΝΙΑΣ, ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑΣ. TMHMA B: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΝΥΜΦΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑΣ. συνολικού προϋπολογισμού 1.230.000 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) Κατόπιν των παραπάνω, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Ο.Ε. σύμφωνα με τα άρθρα 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 / Α /7-6-2010 ) , η υπηρεσία: 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση των συνημμένων όρων της διακήρυξης του έργου: "ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ" για το έτος 2012
Που περιλαμβάνει τα παρακάτω δύο τμήματα: ΤΜΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΝΥΜΦΩΝ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ AΠΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΝΥΜΦΟΚΤΟΝΙΑΣ, ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑΣ. TMHMA B: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΝΥΜΦΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑΣ συνολικού προϋπολογισμού 1.230.000 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 5 υπέρ και 3 κατά)

Εγκρίνει τους συνημμένους όρους διακήρυξης του έργου: "ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ" για το έτος 2012 που περιλαμβάνει τα παρακάτω δύο τμήματα: ΤΜΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΝΥΜΦΩΝ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ AΠΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΝΥΜΦΟΚΤΟΝΙΑΣ, ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑΣ. TMHMA B: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΝΥΜΦΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑΣ. συνολικού προϋπολογισμού 1.230.000 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Μειοψήφησαν τα μέλη Σταύρος Καβαρατζής , Κων/νος Μιχελής και Χρήστος Τρέλλης , ψηφίζοντας Κατά, για τους λόγους που αναφέρθηκαν και καταγράφηκαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 81/2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 434 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 11:35
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 80 2012 Απόφαση 82 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή