Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 80

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 5 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 80/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 1 της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη για την αγορά και θέση σε λειτουργία δύο (2)Web servers και ενός (1) Nas server για τις ανάγκες της ΠΑΜΘ.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 20 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1365/16-2-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 8)Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: η κ. 1) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος , η οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 80 : Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΠΑΜΘ με το υπ’ αριθμ. 65/2-2-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής , τα εξής: Μετά την απόφαση 9/πρ.1/19-01-2012 όπου εγκρίθηκε η αγορά δύο Web server και ενός Nas server με την διαδικασία της πρόσκλησης ενδιαφέροντος (πρόχειρος διαγωνισμός) σας προωθούμε προς έγκριση το συνημμένο Πρακτικό 1 για την ανάδειξη του τελικού μειοδότη και το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που διεξήχθη στην Πέμπτη 02-02-2012 .
Σύμφωνα με το από 2-2-2012 συνημμένο Πρακτικό πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, κατατέθηκαν δύο (2) προσφορές από τις εταιρείες «INFORMATICA A.E.»με προσφορά 7.478,40€ με ΦΠΑ και από την Α. Μπαμπαθανάσης & ΣΙΑ Ο.Ε. με προσφορά 7.293,86€. Η επιτροπή διαγωνισμού προτείνει την ανάδειξη της εταιρίας Α. Μπαμπαθανάσης & ΣΙΑ Ο.Ε. ως μειοδότη, διότι ο χρόνος παράδοσης των υλικών ανέρχεται σε 10 ημέρες, ο χρόνος απόκρισης και επισκευής των μηχανημάτων σε ενδεχόμενη βλάβη είναι ο μικρότερος (απόκρισης 30 λεπτά, επισκευής 24 ώρες). Η οικονομική προσφορά ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά (7.293,86 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, είναι εντός του προϋπολογισμού και είναι η χαμηλότερη (το κριτήριο ανάδειξης του μειοδότη του διαγωνισμού είναι ο χρόνος απόκρισης και επισκευής των μηχανημάτων σε ενδεχόμενη βλάβη, ο χρόνος παράδοσης των υλικών, και η χαμηλότερη τιμή) ενώ στην προσφορά της εταιρείας «INFORMATICA A.E.» ο χρόνος παράδοσης των υλικών ανέρχεται σε 20 ημέρες, δεν καθόρισε χρόνο απόκρισης και επισκευής των μηχανημάτων σε ενδεχόμενη βλάβη και η οικονομική προσφορά της είναι μεγαλύτερη. Για τους παραπάνω λόγους , η υπηρεσία:

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του συνημμένου Πρακτικού 1 και την ανάδειξη της εταιρείας Α. Μπαμπαθανάσης & ΣΙΑ Ο.Ε. ως μειοδότριας για την αγορά και θέση σε λειτουργία δύο (2)Web servers και ενός (1) Nas server για τις ανάγκες της ΠΑΜΘ με το ποσό των 7.293,86 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1723 του έτους 2012 .
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό και την ανάδειξη της εταιρείας Α. Μπαμπαθανάσης & ΣΙΑ Ο.Ε. ως μειοδότριας για την αγορά και θέση σε λειτουργία δύο (2)Web servers και ενός (1) Nas server για τις ανάγκες της ΠΑΜΘ με το ποσό των 7.293,86 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1723 του έτους 2012 . Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 80/2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 359 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 11:31
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 79 2012 Απόφαση 81 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή