Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 79

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 5 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 79/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με το Σύλλογο Γυναικών Λιμεναρίων Θάσου «ΤΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ» παραδοσιακών εκδηλώσεων.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 20 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1365/16-2-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 8)Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: η κ. 1) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος , η οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 79 : Εισηγούμενη το πρώτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Καβάλας με το υπ’ αριθμ. 07/751/16-2-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής , τα εξής: Ο Σύλλογος Γυναικών Λιμεναρίων Θάσου «ΤΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ» για περισσότερο από πέντε χρόνια παράγει πολιτισμό, συντηρεί και διαδίδει τις παραδόσεις, ενισχύει και υποστηρίζει ενεργά κάθε πολιτιστική δραστηριότητα του νησιού. Μέσα στις δραστηριότητες του συλλόγου είναι ενταγμένες δράσεις όπως μόνιμη φιλανθρωπική εκδήλωση για την βοήθεια αναξιοπαθούντων πολιτών, στο νησί αλλά και σε όλη τη χώρα, η συμμετοχή του συλλόγου στην αναβίωση εθίμων «Για βρεξ Απρίλημ» και «Φωτιές του Αυγούστου», ημερίδες για θέματα υγείας και οικογενειακών σχέσεων. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, ο σύλλογος διοργανώνει την Καθαρά Δευτέρα πολιτιστικές εκδηλώσεις μέσα από τις οποίες αναβιώνουν τοπικά έθιμα και υποστηρίζεται η Εθνική παράδοση. Από τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης που προγραμματίζει ο σύλλογος με την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας , είναι προφανές ότι προκύπτει όφελος για την προαγωγή αλλά και παραγωγή του πολιτισμού
στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και την αναβίωση τοπικών εθίμων. Κατόπιν τούτου, η υπηρεσία:

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την κάλυψη του κόστους των εκτυπώσεων αφισών και προσκλήσεων, της πιο πάνω εκδήλωσης, με το ποσό των 1.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, η εκτύπωση των παραπάνω θα γίνει από την εταιρία Σ. Χατζησταματίου με ΑΦΜ 800125437 σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας του Ειδικού Φορέα 3351, ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2012.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ με το Σύλλογο Γυναικών Λιμεναρίων Θάσου «ΤΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ» παραδοσιακών εκδηλώσεων και την κάλυψη του κόστους των εκτυπώσεων αφισών και προσκλήσεων, της πιο πάνω εκδήλωσης, με το ποσό των 1.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. H εκτύπωση των παραπάνω θα γίνει από την εταιρία Σ. Χατζησταματίου με ΑΦΜ 800125437, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας του Ειδικού Φορέα 3351, ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2012.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 79/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 375 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 11:28
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 78 2012 Απόφαση 80 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή