Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 72

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Του Πρακτικού αριθ. 3 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 72/2012 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού και επανάληψη διαγωνισμού του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις – αποκαταστάσεις Εθν. Οδ. Δικτύου Ν. Καβάλας» Προϋπολογισμού:200.000,00€ με ΦΠΑ. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 7 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1156/3-2-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 4) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 5) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 6) Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό ) μέλος. Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 2) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 3) Σταύρος Καβαρατζής μέλος και 4) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 72 : Εισηγούμενη το ενδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΑΜΘ με το υπ’ αριθμ. 02/407/οικ./30-1-2012 έγγραφό της , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Έχοντας υπόψη: 1) Το Ν.3669/2008 "Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων έργων" όπως ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 116Α/18-06-2008). 2) Το Ν.3582/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) και τις λοιπές διατάξεις περί διοικητικής αποκέντρωσης, όπως ισχύουν. 3) Το ΠΔ 144/10 "Οργανισμός της Περιφέρειας Αν. Μακ. – Θράκης". 4) Την υπ’ αριθμό οικ.39/14-01-2011 Απόφαση "Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες. 5) Το ΠΔ 186/96 "Περί οργάνων που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν επί θεμάτων Αυτοδιοίκησης". 6) Την με αριθμό ΔΔ.οικ.23/05-01-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.& Θράκης "Τοποθέτηση υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας". 7) Την Εγκύκλιο 6 αριθμ. πρωτ. 2067/14-01-2011 "Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών κα  υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 01-01-2011". 8) Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά του κύρους του διαγωνισμού. 9) Το από 24-01-2012 πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο ο διαγωνισμός δεν διεξήχθη επειδή δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά. 10) Το άρθρο 18 της Διακήρυξης σύμφωνα με το οποίο η Προϊσταμένη Αρχή (Οικονομική Επιτροπή) πρέπει να καθορίσει με πράξη της τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, η οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι ημέρα Τρίτη (Άρθρο 22 §1 του Ν.3669/2008 ΚΔΕ), η υπηρεσία: 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την επανάληψη του διαγωνισμού του έργου του θέματος με τους ίδιους όρους εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στην υπηρεσία μας. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό άγονου διαγωνισμού και την επανάληψη του διαγωνισμού του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις – αποκαταστάσεις Εθν. Οδ. Δικτύου Ν. Καβάλας» Προϋπολογισμού:200.000,00€ με ΦΠΑ με τους ίδιους όρους, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στην υπηρεσία. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 72/2012. 

                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ
                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                                  ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                             ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                            ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
                                                                              

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.


ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

 

Διαβάστηκε 377 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012 12:27
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 71 2012 Απόφαση 73 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή