Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 69

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 3 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 69/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την οριστική παραλαβή της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Αναδασμός Γρατινής και παράλληλα έργα» ΚΑΕ:2009ΚΠ00000133. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 7 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1156/3-2-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 4) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 5) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 6) Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό ) μέλος. Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 2) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 3) Σταύρος Καβαρατζής μέλος και 4) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 69 : Εισηγούμενος το όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Κων/νος Δερνεκτσής Δ/ντής της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. 03/03/38/26-1-2012 έγγραφο της Δ/νσης , στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Με την υπ’ αρ. 78/2010 απόφαση Ανάθεσης και την από 4-8-2010 υπογραφείσα Σύμβαση, ανατέθηκε η μελέτη του θέματος στο Αγγελόπουλο Χριστόδουλο. Αντικείμενο της μελέτης ήταν η αξιολόγηση των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων των έργων και δραστηριοτήτων αναδασμού και η πρόταση μέτρων για την αντιμετώπιση δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον. Ο ανάδοχος τηρώντας τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές συνέταξε την Προμελέτη (ΠΠΕ) και την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και βάσει αυτών εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή των εργασιών αναδασμού με την υπ’ αρ. 3338/6-9-2011 απόφαση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΑΔ-ΑΜΘ. Επίσης, με την πρακτ.34/αρ.489/24-10-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ εγκρίθηκε η Μελέτη του θέματος, οπότε και η υπηρεσία μας εξέδωσε την από 9-12-2011 Βεβαίωση περαίωσης των εργασιών της Σύμβασης την οποία υποβάλλουμε συνημμένα. Μετά από τα παραπάνω, η υπηρεσία: 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την οριστική παραλαβή της μελέτης, όπως ορίζεται στην παρ.3 του Άρθρου 37 του Ν. 3316/2005. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την οριστική παραλαβή της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Αναδασμός Γρατινής και παράλληλα έργα» ΚΑΕ:2009ΚΠ00000133, όπως ορίζεται στην παρ.3 του Άρθρου 37 του Ν. 3316/2005. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 69/2012. 

                                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ
                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                                  ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                             ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                            ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
                                                                              

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.


ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

 

 

Διαβάστηκε 343 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012 11:02
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 68 2012 Απόφαση 70 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή