Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 63

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 3 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 63/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την δικαστική εκπροσώπηση της ΠΑΜΘ ΠΕ Ξάνθης ενώπιον του Δ’ τμήματος του Σ.τ.Ε. για την εκδίκαση της με αρ. κατάθεσης 22/2008 αίτησης ακύρωσης των 1. Παύλου Αναστασιάδη 2. ΑΦΟΙ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ Ο.Ε. και 3. Σωματείου πρατηριούχων υγρών καυσίμων Ν. Ξάνθης «Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ» που αφορά χορήγηση άδειας ίδρυσης σε μικτό πρατήριο διάθεσης υγραερίου και υγρών καυσίμων σε τροχοφόρα οχήματα. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 7 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1156/3-2-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 4) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 5) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 6) Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό ) μέλος. Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 2) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 3) Σταύρος Καβαρατζής μέλος και 4) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 63 : Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης η Νομική Υπηρεσία της ΠΑΜΘ με το υπ’ αριθμ. 16/31-1-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: Στις 14 Φεβρουαρίου 2012 συζητείται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Δ’ Τμήμα σε επταμελή σύνθεση) - μετά από παραπομπή από το Δ’ Τμήμα του ΣτΕ σε πενταμελή σύνθεση - η με αριθμό κατάθεσης 22/2008 αίτηση ακύρωσης των: 1) Παύλου Αναστασιάδη του Χρήστου, κατοίκου Ξάνθης (1ο χλμ. Ε.Ο. Ξάνθης-Καβάλας), 2) ομόρρυθμης εμπορικής εταιρίας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ Ο.Ε.», που εδρεύει στην Ξάνθη (2ο χλμ. Ε.Ο. Ξάνθης-Καβάλας) και εκπροσωπείται νόμιμα και 3) Σωματείου Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων Νομού Ξάνθης «Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ»,
που εδρεύει στην Ξάνθη και εκπροσωπείται νόμιμα, κατά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας - Καβάλας – Ξάνθης (σήμερα Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης) και κατά της με αριθμό πρωτοκόλλου 58216/7761/22-10-2007 απόφασης του Νομάρχη Ξάνθης για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης σε μικτό πρατήριο διάθεσης υγραερίου και υγρών καυσίμων σε τροχοφόρα οχήματα. Η Νομαρχιακή Επιτροπή Διοίκησης και Οικονομικών του Ν.Δ. Ξάνθης με τη με αριθμό 133/4-11-2008 απόφασή της ανέθεσε στο νομικό σύμβουλο του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ξάνθης Κωνσταντίνο Γούναρη να παραστεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Δ’ Τμήμα) και να εκπροσωπήσει τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας - Καβάλας – Ξάνθης κατά τη συζήτηση της προαναφερθείσας αίτησης ακύρωσης. Επί της παραπάνω αίτησης ακύρωσης εκδόθηκε η με αριθμό 2916/2011 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Δ’ Τμήμα), η οποία παραπέμπει την υπόθεση στην επταμελή σύνθεση του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με ημερομηνία δικασίμου 14-2-2012. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 283 παρ.2 του Ν.3852/2010 στη θέση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας - Καβάλας – Ξάνθης, ως διαδίκου στην παραπάνω δίκη, υπεισέρχεται η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και συνεχίζει την παρούσα εκκρεμή δίκη, η υπηρεσία: 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. 1 του Ν.3852/2010 στο νομικό σύμβουλο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Κωνσταντίνο Γούναρη να παραστεί και να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Δ’ Τμήμα σε επταμελή σύνθεση) κατά τη συζήτηση της με αριθμό κατάθεσης 22/2008 αίτησης ακύρωσης των: 1) Παύλου Αναστασιάδη του Χρήστου, κατοίκου Ξάνθης (1ο χλμ. Ε.Ο. Ξάνθης- Καβάλας), 2) ομόρρυθμης εμπορικής εταιρίας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ Ο.Ε.», που
εδρεύει στην Ξάνθη (2ο χλμ. Ε.Ο. Ξάνθης-Καβάλας) και εκπροσωπείται νόμιμα και 3) Σωματείου Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων Νομού Ξάνθης «Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ», που εδρεύει στην Ξάνθη και εκπροσωπείται νόμιμα, κατά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας - Καβάλας – Ξάνθης (σήμερα Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης) και κατά της με αριθμό πρωτοκόλλου 58216/7761/22- 10-2007 απόφασης του Νομάρχη Ξάνθης για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης σε μικτό πρατήριο διάθεσης υγραερίου και υγρών καυσίμων σε τροχοφόρα οχήματα κατά τη δικάσιμο της 14ης Φεβρουαρίου 2012 ή σε κάθε άλλη μετά από αναβολή δικάσιμο. ΑΔΑ: ΒΟΖΣ7ΛΒ-ΙΨ2 Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Αναθέτει στο νομικό σύμβουλο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Κωνσταντίνο Γούναρη να παραστεί και να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Δ’ Τμήμα σε επταμελή σύνθεση) κατά τη συζήτηση της με αριθμό κατάθεσης 22/2008 αίτησης ακύρωσης των: 1) Παύλου Αναστασιάδη του Χρήστου, κατοίκου Ξάνθης (1ο χλμ. Ε.Ο. Ξάνθης-Καβάλας), 2) ομόρρυθμης εμπορικής εταιρίας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ Ο.Ε.», που εδρεύει στην Ξάνθη (2ο χλμ. Ε.Ο. Ξάνθης-Καβάλας) και εκπροσωπείται νόμιμα και 3) Σωματείου Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων Νομού Ξάνθης «Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ», που εδρεύει στην Ξάνθη και εκπροσωπείται νόμιμα, κατά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας - Καβάλας – Ξάνθης (σήμερα Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης) και κατά της με αριθμό πρωτοκόλλου 58216/7761/22-10-2007 απόφασης του Νομάρχη Ξάνθης για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης σε μικτό πρατήριο διάθεσης υγραερίου και υγρών καυσίμων σε τροχοφόρα οχήματα κατά τη δικάσιμο της 14ης Φεβρουαρίου 2012 ή σε κάθε άλλη μετά από αναβολή δικάσιμο. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 63/2012. 

                                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ
                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                                  ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                             ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                            ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
                                                                              

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.


ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

 

Διαβάστηκε 386 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012 09:19
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 62 2012 Απόφαση 64 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή