Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 61

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Του Πρακτικού αριθ. 3 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 61/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης καθαριότητας των κτιρίων της ΠΑΜΘ και της ΠΕ Ροδόπης. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 7 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1156/3-2-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 4) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 5) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 6) Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό ) μέλος. Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 2) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 3) Σταύρος Καβαρατζής μέλος και 4) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 61 : Εισηγούμενη το ενδέκατο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Οικονομικού της ΠΑΜΘ με το υπ’ αριθμ. 436/7-2-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: Την 01 Σεπτεμβρίου 2010 υπογράφηκε σύμβαση για την καθαριότητα των χώρων στέγασης των υπηρεσιών του πρώην Ν.Δ. Ροδόπης μεταξύ του αναδόχου κου Φώλη Δημητρίου και κου Γιαννακίδη Αριστείδη η οποία περιλαμβάνει τους εξής χώρους: Διοικητήριο Κομοτηνής, Αγροτικό Κτηνιατρείο Κομοτηνής, Δ/νση Τοπογραφικής, Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων, ΚΕΕΔΥ (κτίριο ΠΙΚΠΑ), Δ/νση Πρόνοιας, με ισχύ από 01-09-2010 έως 31-08-2011. Στις 30 Αυγούστου 2011 ακολούθησε παράταση τριών μηνών η οποία προβλέπεται στην αρχική σύμβαση της 01-09-2010, άρθρο 1., από 01-09-2011 έως 30-11-2011 και σύμφωνα με την αριθ.
348/28/25-08-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ. Τον Οκτώβριο του 2011 προκηρύχθηκε νέος διαγωνισμός καθαριότητας για την ανάδειξη μειοδότη σχετικά με την καθαριότητα των χώρων της Π.Α.Μ.Θ και της Π.Ε Ροδόπης, σύμφωνα με την αριθμ. 462/33/13-10-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ο οποίος ακυρώθηκε με την αριθμ. 661/44/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθώς καμία από τις έξι οικονομικές προσφορές που υποβλήθηκαν, δεν πληρούσε τους όρους του διαγωνισμού. Για το λόγο αυτό και με δεδομένο ότι δεν προβλέπεται παράταση της αρχικής σύμβασης πέραν της των τριών μηνών και η οποία έληξε στις 30-11-2011, η υπηρεσία: 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

α) Την πληρωμή για την καθαριότητα των χώρων της Π.Ε Ροδόπης στο Φώλη Δημήτριο για τους μήνες Δεκέμβριο 2011 και Ιανουάριο 2012, συνολικού ποσού 6.332,00 συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ. β) Βάσει του Ν. 2286/1995 περί «Προμηθειών του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» άρθρο 2 « Προγραμματισμός προμηθειών-Σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών» παρ. 12 εδάφιο δ, και παρ.13 εδάφιο V, με δεδομένο ότι συντρέχουν λόγοι διατήρησης της δημόσιας υγείας και ότι το ποσό των 23.394,60 € είναι μέσα στα όρια της απευθείας ανάθεσης (20.000€ +ΦΠΑ),μπορεί να γίνει η ανάθεση στην εταιρεία “ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΑΡΙΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε” η οποία προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή συγκρινόμενη με τις υπόλοιπες πέντε (5) προσφορές του διαγωνισμού: ενενήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτών (93.578,40€), με χρονική διάρκεια έως στις 15-05-2012 ώστε να έχει ολοκληρωθεί ο επαναληπτικός διαγωνισμός για την καθαριότητα της Π.Α.Μ.Θ και της Π.Ε Ροδόπης και να έχει αναδειχθεί μειοδότης. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

α) Την πληρωμή για την καθαριότητα των χώρων της Π.Ε Ροδόπης στο Φώλη Δημήτριο για τους μήνες Δεκέμβριο 2011 και Ιανουάριο 2012, συνολικού ποσού 6.332,00 συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ. ΑΔΑ: ΒΟΖΣ7ΛΒ-41Υ Με δεδομένο ότι συντρέχουν λόγοι διατήρησης της δημόσιας υγείας, ότι το ποσό των 23.394,60 € που αντιστοιχεί σε διάρκεια 3 μηνών με βάση τη προσφορά της εταιρείας “ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΑΡΙΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε” (η οποία προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή συγκρινόμενη με τις υπόλοιπες πέντε (5) προσφορές του διαγωνισμού) είναι εντός των ορίων της απ’ ευθείας ανάθεσης και με τη δέσμευση της εταιρείας ότι οι διορθώσεις των σφαλμάτων της προσφοράς του διαγωνισμού θα γίνουν εντός του ποσού αυτού. β) Την απ’ ευθείας ανάθεση με τους όρους του διαγωνισμού στην εταιρεία “ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΑΡΙΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.” της καθαριότητας των χώρων της ΠΑΜΘ και της ΠΕ Ροδόπης για χρονικό διάστημα από 15/02/2012 έως την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των τριών μηνών (15/05/2012), με το μέγιστο ποσό των 23.394,60 €. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 61/2012.

                                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ
                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                                  ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                             ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                            ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
                                                                              

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.


ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

 

 

 

Διαβάστηκε 344 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 13:39
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 60 2012 Απόφαση 62 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή