Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 60

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Του Πρακτικού αριθ. 3 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 60/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συμμετοχής της ΠΑΜΘ στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «HOLIDAY AND SPA EXPO», στη Σόφια της Βουλγαρίας (16-18 Φεβρουαρίου). Στην Κομοτηνή σήμερα στις 7 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1156/3-2-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 4) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 5) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 6) Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό ) μέλος. Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 2) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 3) Σταύρος Καβαρατζής μέλος και 4) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 60 : Εισηγούμενη το δέκατο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Ανάπτυξης της ΠΕ Δράμας με το υπ’ αριθμ. 435/7-2-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: Η διεθνής έκθεση «HOLIDAY AND SPA EXPO», 16-18 Φεβρουαρίου 2012, στη Σόφια της Βουλγαρίας είναι μία από τις πιο σημαντικές επαγγελματικές τουριστικές εκθέσεις της Βαλκανικής, Ευρωπαϊκής και Ασιατικής αγοράς και αποτελεί παραδοσιακά τόπο συνάντησης σημαντικών προμηθευτών και αγοραστών τουριστικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η προβολή του τουριστικού προϊόντος της ΠΑΜΘ, στην εν λόγω έκθεση, θεωρείται αναγκαία και επιβεβλημένη. Η Βαλκανική ενδοχώρα αποτελεί μια νέα και δυναμική αγορά από την οποία η περιφέρειά μας, εισπράττει μεγάλο κομμάτι επισκεψιμότητας. Προοπτικές συνεργασίας σε νέα τουριστικά προϊόντα και ανανέωση παλαιοτέρων στην παραδοσιακή μας αγορά είναι στόχος προς επίτευξη. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

ΕΚΘΕΣΗ ΣΟΦΙΑΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
16-18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΚΟΣΤΟΣ
Συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 23 %

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 Ενοίκιο Περιπτέρου 12m2 2.500,00 €

Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού
Τράπεζα της Ελλάδος
Ελ. Βενιζέλου 21
Τ.κ. 102 50 ΑΘΗΝΑ
Account number: 261800
ΙΒΑΝ: GR1401000240000000000261800
SWIFT: BNGRGR

 Μεταφορά προσωπικού και
υλικού προβολής
 Διαμονή πέντε ατόμων
 Ενοίκιο αίθουσας και
οργάνωση εκδήλωσης -
παρουσίασης του τουριστικού
προϊόντος της ΠΑΜΘ

3.300,00 €

Γενικό Γραφείο Τουρισμού
Κ. Αμανατίδης - Δ. Οικονόμου -
Μ. Σαββαΐδης Ο.Ε.
Λαμπριανίδη 27
661 00 ΔΡΑΜΑ
ΑΦΜ 999522736
ΔΥΟ ΔΡΑΜΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.800,00 €

Βάση των ανωτέρω, η υπηρεσία: 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Τη συμμετοχή της Περιφέρειας ΑΜ-Θ στην εν λόγω έκθεση, με προϋπολογισμό κόστους 5.800,00 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 23%. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 1072 ΚΑΕ 0844 του προϋπολογισμού της ΠΑΜΘ (Π.Ε. Δράμας) οικονομικού έτους 2012. ΑΔΑ: ΒΟΖΣ7ΛΒ-5Ξ3 Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη συμμετοχή της Περιφέρειας ΑΜ-Θ στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «HOLIDAY AND SPA EXPO», στη Σόφια της Βουλγαρίας (16-18 Φεβρουαρίου) και την κάλυψη δαπάνης ποσού 5.800,00 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 23%. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 1072 ΚΑΕ 0844 του προϋπολογισμού της ΠΑΜΘ (Π.Ε. Δράμας) οικονομικού έτους 2012. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 60/2012. 

                                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ
                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                                  ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                             ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                            ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
                                                                              

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.


ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

 

 

Διαβάστηκε 364 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 13:09
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 59 2012 Απόφαση 61 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή