Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 56

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 3 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 56/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση εκτέλεσης έργου : «Διάνοιξη εσοδευτικών στομίων Ιχθυοτροφείων Κεραμωτής Βάσοβας – Ερατεινού - Αγιάσματος» . Προϋπολογισμός : 14.000,00€. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 7 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1156/3-2-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 4) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 5) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 6) Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό ) μέλος. Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 2) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 3) Σταύρος Καβαρατζής μέλος και 4) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 56 : Εισηγούμενη το έκτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας με το υπ’ αριθμ. 02/6-2-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Το έργο χρηματοδοτείται από το 5% των καταθέσεων του αλιευτικού συνεταιρισμού «Αγιος Νικόλαος» στην Αγροτική Τράπεζα και ο προϋπολογισμός του είναι 14.000,00€ με το Φ.Π.Α. Το έργο θα εκτελεστεί στα Ιχθυοτροφεία Κεραμωτής – Βάσοβας – Ερατεινού - Αγιάσματος και οι  εργασίες που θα εκτελεστούν είναι εκσκαφές εντός θαλάσσης με εκσκαφείς με συρματόσχοινο κοινώς «ντρακλάιν» με σκοπό το άνοιγμα των εσοδευτικών στομίων για εισαγωγή γόνου και εν συνεχεία κλείσιμο αυτών για την αύξηση της Ιχθυοπαραγωγής. Οι εργασίες γίνονται κάθε χρόνο την ίδια εποχή ( Φεβρουάριο ) με τους εν λόγω εκσκαφείς (ντρακλάιν) , οι οποίοι είναι μοναδικοί στην περιοχή ανήκουν σε ένα ιδιοκτήτη και βρίσκονται σε μόνιμη βάση στον χώρο των παραπάνω Ιχθυοτροφείων. Με μικρές μετακινήσεις γίνονται οι απαιτούμενες εργασίες για το άνοιγμα και κλείσιμο των στομίων. Η χρησιμοποίηση μηχανημάτων από άλλες περιοχές θα είχε σημαντικές επιπτώσεις στο κόστος των εργασιών καθόσον η μετακίνηση τέτοιων μηχανημάτων είναι πολυδάπανη και ασύμφορη για τον κατασκευαστή. Πέραν τούτου και επειδή τα μηχανήματα βρίσκονται πάντα εντός της περιοχής των Ιχθυοτροφείων είναι δυνατή η άμεση επέμβαση σε κάθε έκτακτη περίπτωση που θα προκύψει. Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία: 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την έγκριση εκτέλεσης του έργου από τον Δημήτριο Τσιγγάνη , καθόσον είναι ιδιοκτήτης των παραπάνω αναφερομένων μηχανημάτων τα οποία είναι τα μοναδικά άμεσα διαθέσιμα στην περιοχή για την εκτέλεση των εργασιών διάνοιξης των εσοδευτικών στομίων των Ιχθυοτροφείων. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση, αφού εξέτασε το ιστορικό του έργου και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Διάνοιξη εσοδευτικών στομίων Ιχθυοτροφείων Κεραμωτής Βάσοβας – Ερατεινού – Αγιάσματος» προϋπολογισμού: 14.000,00€ με το Φ.Π.Α. στον Δημήτριο Τσιγγάνη. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 56/2012. 

                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ
                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                                  ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                             ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                            ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
                                                                              

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.


ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 355 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 11:27
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 55 2012 Απόφαση 57 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή