Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 55

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 3 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 55/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για τον Ορισμό υπολόγων του διατροφικού επιδόματος σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους για Ιανουάριο – Φεβρουάριο 2012. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 7 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1156/3-2-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 4) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 5) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 6) Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό ) μέλος. Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 2) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 3) Σταύρος Καβαρατζής μέλος και 4) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 55 : Εισηγούμενη το πέμπτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας της ΠΑΜΘ με το υπ’ αριθμ. 288/6-2-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Προκειμένου η υπηρεσία μας να καταβάλλει το διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους, για Ιανουάριο – Φεβρουάριο 2012 σας παρακαλούμε να ορίσετε υπολόγους ανά Περιφερειακή Ενότητα. Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία: 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Τον ορισμό των παρακάτω υπολόγων για την καταβολή του διατροφικού επιδόματος σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους, για τους μήνες Ιανουάριο – Φεβρουάριο 2012 : 1. Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης Την υπάλληλο κ. Σεβδυνίδου Μαρία του ΤΕ Επισκεπτριών Υγείας για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ). Το ποσό ανέρχεται σε 123.080,00 € (εκατόν είκοσι τρεις χιλιάδες ογδόντα ευρώ) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και τον ειδικό φορέα 1510 ΚΑΕ 2713 οικ. Έτους 2012. Προθεσμία απόδοσης λογαριασμού 30-4-2012. 2. Περιφερειακή Ενότητα Έβρου Τον υπάλληλο κ. Μυλωνά Θεόδωρο του Πασχάλη του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ). Το ποσό ανέρχεται σε 125.000,00 € (εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και τον ειδικό φορέα 1510 ΚΑΕ 2713 οικ. Έτους 2012. Προθεσμία απόδοσης λογαριασμού 30-4-2012. 3. Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης Την υπάλληλο κ. Καπετανίδου Δήμητρα του Δημοσθένη κλάδου ΔΕ Διοικητικού με αναπληρώτρια την Νεραντζίδου Ευφροσύνη του Αθανασίου κλάδου ΤΕ Νοσηλευτριών για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ). Το ποσό ανέρχεται σε 77.647,00 € (εβδομήντα επτά χιλιάδες εξακόσια σαράντα επτά ευρώ) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης και τον ειδικό φορέα 1510 ΚΑΕ 2713 οικ. Έτους 2012. Προθεσμία απόδοσης λογαριασμού 30-4-2012. 4. Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας Τον υπάλληλο κ. Παπαβαρύτη Ευάγγελο του Σωτηρίου κλάδου ΤΕ Διοικητικού -Λογιστικού για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ). Το ποσό ανέρχεται σε 147.000,00 € (εκατόν σαράντα επτά χιλιάδες ευρώ) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και τον ειδικό φορέα 1510 ΚΑΕ 2713 οικ. Έτους 2012. Προθεσμία απόδοσης λογαριασμού 30-4-2012. 5. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΑΔΑ: ΒΟΖΣ7ΛΒ-Γ4Η Το ποσό ανέρχεται σε 105.000,00 € (εκατόν πέντε χιλιάδες ευρώ) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας και τον ειδικό φορέα 1510 ΚΑΕ 2713 οικ. Έτους 2012. Η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας έπειτα από συνεννόηση με τον Προϊστάμενο Οικονομικού θα πληρώσει με τακτικό ένταλμα πληρωμής. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Ορίζει τους παρακάτω υπολόγους για την καταβολή του διατροφικού επιδόματος σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους, για τους μήνες Ιανουάριο – Φεβρουάριο 2012: 1. Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης Την υπάλληλο κ. Σεβδυνίδου Μαρία του ΤΕ Επισκεπτριών Υγείας για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ). Το ποσό ανέρχεται σε 123.080,00 € (εκατόν είκοσι τρεις χιλιάδες ογδόντα ευρώ) και θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και τον ειδικό φορέα 1510 ΚΑΕ 2713 οικ. Έτους 2012. Προθεσμία απόδοσης λογαριασμού 30-4-2012. 2. Περιφερειακή Ενότητα Έβρου Τον υπάλληλο κ. Μυλωνά Θεόδωρο του Πασχάλη του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ). Το ποσό ανέρχεται σε 125.000,00 € (εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ) και θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και τον ειδικό φορέα 1510 ΚΑΕ 2713 οικ. Έτους 2012. Προθεσμία απόδοσης λογαριασμού 30-4-2012. 3. Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης Την υπάλληλο κ. Καπετανίδου Δήμητρα του Δημοσθένη κλάδου ΔΕ Διοικητικού με αναπληρώτρια την Νεραντζίδου Ευφροσύνη του Αθανασίου κλάδου ΤΕ Νοσηλευτριών για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ). Το ποσό ανέρχεται σε 77.647,00 € (εβδομήντα επτά χιλιάδες εξακόσια σαράντα επτά ευρώ) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης και τον ειδικό φορέα 1510 ΚΑΕ 2713 οικ. Έτους 2012. Προθεσμία απόδοσης λογαριασμού 30-4-2012. 4. Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας
Τον υπάλληλο κ. Παπαβαρύτη Ευάγγελο του Σωτηρίου κλάδου ΤΕ Διοικητικού -Λογιστικού για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ). Το ποσό ανέρχεται σε 147.000,00 € (εκατόν σαράντα επτά χιλιάδες ευρώ) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και τον ειδικό φορέα 1510 ΚΑΕ 2713 οικ. Έτους 2012. Προθεσμία απόδοσης λογαριασμού 30-4-2012. 5. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας
Το ποσό ανέρχεται σε 105.000,00 € (εκατόν πέντε χιλιάδες ευρώ) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας και τον ειδικό φορέα 1510 ΚΑΕ 2713 οικ. Έτους 2012. Η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας έπειτα από συνεννόηση με τον Προϊστάμενο Οικονομικού θα πληρώσει με τακτικό ένταλμα πληρωμής. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 55/2012. 

                                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ
                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                                  ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                             ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                            ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
                                                                              

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.


ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

 

Διαβάστηκε 454 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 11:17
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 54 2012 Απόφαση 56 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή