Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 54

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Του Πρακτικού αριθ. 3 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 54/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης τηλεφωνικών συσκευών και χρήσης κινητής τηλεφωνίας σε χειριστές χωματουργικών και εκχιονιστικών μηχανημάτων. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 7 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1156/3-2-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 4) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 5) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 6) Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό ) μέλος. Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 2) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 3) Σταύρος Καβαρατζής μέλος και 4) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 54 : Εισηγούμενος το τέταρτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ο Εκτελεστικός Γραμματέας της ΠΑΜΘ με το υπ’ αριθμ. 425/3-2-2012 έγγραφό του, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Σας διαβιβάζω αίτημα Xωρικών Αντιπεριφερειαρχών για τη χορήγηση τηλεφωνικών συσκευών και δικαίωμα χρήσης κινητής τηλεφωνίας από χειριστές χωματουργικών και εκχιονιστικών μηχανημάτων οι οποίοι επιχειρούν σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών. Η ανάγκη προέκυψε πολλές φορές, τόσο σε περιπτώσεις χιονοπτώσεων όσο και σε περιπτώσεις άλλων έκτακτων γεγονότων όπως, κατολισθήσεων, ολισθήσεων οδοστρώματος, πλημμυρών κλπ. Κατόπιν των παραπάνω, ο Εκτελεστικός Γραμματέας της ΠΑΜΘ: 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Τη χορήγηση τριών (3) συσκευών ανά Περιφερειακή Ενότητα τις οποίες θα διαχειρίζεται ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και μίας (1) συσκευής για το μηχάνημα που ανήκει στην Επιτελική ΔΤΕ που θα χειρίζεται ο αντίστοιχος Προϊστάμενος της Δ.Τ.Ε, σύνολο δέκα έξι (16) συσκευές και συνδέσεις. Η δαπάνη χρήσης προτείνεται να ανέρχεται σε πενήντα (50) ευρώ ανά συσκευή μέγιστη ατελής χρέωση. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη χορήγηση τριών (3) συσκευών ανά Περιφερειακή Ενότητα τις οποίες θα διαχειρίζεται ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και μίας (1) συσκευής για το μηχάνημα που ανήκει στην Επιτελική ΔΤΕ που θα χειρίζεται ο αντίστοιχος Προϊστάμενος της Δ.Τ.Ε., σύνολο δέκα έξι (16) συσκευές και συνδέσεις. Η δαπάνη χρήσης θα ανέρχεται έως τριάντα (30) ευρώ ανά συσκευή μέγιστη ατελής χρέωση, ανά μήνα. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 54/2012. 

                                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ
                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                                  ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                             ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                            ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
                                                                              

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.


ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

 

 

Διαβάστηκε 377 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 11:06
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 53 2012 Απόφαση 55 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή