Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 53

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Του Πρακτικού αριθ. 3 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 53/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση , λόγω εκτάκτων αναγκών, προμήθειας και μεταφοράς με απ’ ευθείας ανάθεση 1.040,00 τόνων μη εμπορεύσιμου αλατιού για τις ανάγκες της ΠΕ Έβρου ενδεικτικού προϋπολογισμού: 55.626,00€ χωρίς ΦΠΑ (40.000€ για προμήθεια και 15.626€ για μεταφορά). Στην Κομοτηνή σήμερα στις 7 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1156/3-2-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 4) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 5) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 6) Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό ) μέλος. Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 2) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 3) Σταύρος Καβαρατζής μέλος και 4) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 53 : Εισηγούμενος το τρίτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το από 6-2-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Σας γνωρίζουμε ότι, μετά από την παρατεταμένη και έντονη κακοκαιρία που έπληξε την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου κατά τις προηγούμενες ημέρες , για τις ανάγκες αποχιονισμού του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου, σε ορισμένους σταθμούς αποχιονισμού καταναλώθηκαν οι περισσότερες από τις διαθέσιμες ποσότητες αλατιού που είχαμε προμηθευτεί για την χειμερινή περίοδο 2011-2012. Συνεπώς και προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες μέχρι το πέρας της χειμερινής περιόδου και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ε.Μ.Υ. αναμένεται και νέα κακοκαιρία με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες στην περιοχή μας και επειδή οι αποθηκευμένες ποσότητες αλατιού , από παρελθόντα έτη, δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες που θα προκύψουν, κρίνεται απαραίτητη λόγω του επείγοντος της κατάστασης, η προμήθεια και μεταφορά με απευθείας ανάθεση χιλίων σαράντα (1.040,00) τόνων μη εμπορεύσιμου αλατιού για τις ανάγκες της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ ενδεικτικού προϋπολογισμού: 55.626,00€ χωρίς ΦΠΑ (40.000€ για προμήθεια και 15.626€ για μεταφορά). Η προμήθεια προϋπολογισμού: 40.000,00€ προτείνεται να γίνει από τις Ελληνικές Αλυκές Α.Ε. ενώ για την μεταφορά του αλατιού μετά από έρευνα αγοράς, στα ιδιωτικά γραφεία μεταφορών για την μεταφορά του μη εμπορεύσιμου αλατιού από τις αλυκές Μέσης Ροδόπης, στις εγκαταστάσεις μας ανά τον Νομό η= ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΜΕ ΕΠΕ ΕΝΩΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ, κατέθεσε την συμφερότερη προσφορά, (240 τόνους στην Αλεξανδρούπολη προς 9,90€/τόνο, 200 τόνους στην Ορεστιάδα προς 14,75€/τόνο, 200 τόνους στο Ορμένιο Δ Ορεστιάδας προς 18,00€/τόνο και 400 τόνους στον Κυπρίνο Δ Ορεστιάδας προς 16,75€/τόνο) στην συνολική τιμή των #15.626,00€# Δεκαπέντε χιλιάδων εξακοσίων είκοσι έξι ευρώ χωρίς ΦΠΑ . Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία: 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

1. Την προμήθεια με απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, από τις ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. 1.040,00 τόνων μη εμπορεύσιμου αλατιού για τις έκτατες ανάγκες της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ ενδεικτικού προϋπολογισμού 40.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. Η προμήθεια με απευθείας ανάθεση είναι απαραίτητη καθώς κατά τις προηγούμενες ημέρες , για τις ανάγκες αποχιονισμού του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου, σε ορισμένους σταθμούς αποχιονισμού καταναλώθηκαν όλες οι διαθέσιμες ποσότητες αλατιού που είχαμε προμηθευτεί για την χειμερινή περίοδο 2011-2012. 2. Την απευθείας ανάθεση στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΜΕ ΕΠΕ ΕΝΩΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ της μεταφοράς από τις αλυκές στην Μέση Ροδόπης χιλίων σαράντα (1.040,00) τόνων μη εμπορεύσιμου αλατιού στις εγκαταστάσεις μας (240 τόνους στην Αλεξανδρούπολη προς 9,90€/τόνο, 200 τόνους στην Ορεστιάδα προς 14,75€/τόνο, 200 τόνους στο Ορμένιο Δ. Ορεστιάδας προς 18,00€/τόνο και 400 τόνους στον Κυπρίνο Δ. Ορεστιάδας προς 16,75€/τόνο) στην συνολική τιμή των 15.626,00€ χωρίς ΦΠΑ για τις ανάγκες της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ .Η μεταφορά με απευθείας ανάθεση είναι απαραίτητη λόγω του επείγοντος της κατάστασης καθώς επίσης και επειδή η μεταφορά του μη εμπορεύσιμου αλατιού με αυτοκίνητα της υπηρεσίας μας από τις εγκαταστάσεις ΑΔΑ: ΒΟΖΣ7ΛΒ-Σ2Ε των αλυκών, είναι αδύνατη λόγω της παλαιότητας των φορτηγών αυτοκινήτων και απασχόλησης τους στην ρίψη αλατιού . 3. Την συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής σύμφωνα με το από 03/02/2012 Πρωτόκολλο κλήρωσης της Επιτροπής παραλαβής (1.040,00) τόνων μη εμπορεύσιμου αλατιού, αποτελούμενη από τους : i. Σκουρτούδη Μόσχο ΤΕ Πολιτικό Μηχανικό με Β’β ως πρόεδρο με αναπληρώτρια την Καραβά Αργυρώ ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό με Δ’β ii. Σιάτρη Δημήτριο ΤΕ Μηχανολόγο Μηχανικό με Β’β ως μέλος με αναπληρωτή τον Λεπίρογλου Νικόλαο ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό με Β’β. iii. Καλεντζίδη Βλάση ΤΕ Τοπογράφο Μηχανικό με Β΄β. ως μέλος με αναπληρωτή τον Τσολακίδη Γεώργιο ΤΕ Πολιτικό Μηχανικό με Β’β. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 5 υπέρ και 1 λευκό) 

Α. Εγκρίνει την απ’ ευθείας ανάθεση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης: 1. Στις ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. της προμήθειας 1.040,00 τόνων μη εμπορεύσιμου αλατιού για τις έκτατες ανάγκες της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ ενδεικτικού προϋπολογισμού 40.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 2. Στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΜΕ ΕΠΕ ΕΝΩΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ της μεταφοράς από τις αλυκές στην Μέση Ροδόπης χιλίων σαράντα (1.040,00) τόνων μη εμπορεύσιμου αλατιού στις εγκαταστάσεις της ΠΕ Έβρου (240 τόνους στην Αλεξανδρούπολη προς 9,90€/τόνο, 200 τόνους στην Ορεστιάδα προς 14,75€/τόνο, 200 τόνους στο Ορμένιο Δ. Ορεστιάδας προς 18,00€/τόνο και 400 τόνους στον Κυπρίνο Δ. Ορεστιάδας προς 16,75€/τόνο) στην συνολική τιμή των 15.626,00€ χωρίς ΦΠΑ. Β. Συγκροτεί Επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με το από 03/02/2012 Πρωτόκολλο κλήρωσης, αποτελούμενη από τους : i. Σκουρτούδη Μόσχο ΤΕ Πολιτικό Μηχανικό με Β’β ως πρόεδρο, με αναπληρώτρια την Καραβά Αργυρώ ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό με Δ’β ii. Σιάτρη Δημήτριο ΤΕ Μηχανολόγο Μηχανικό με Β’β ως μέλος, με αναπληρωτή τον Λεπίρογλου Νικόλαο ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό με Β’β. iii. Καλεντζίδη Βλάση ΤΕ Τοπογράφο Μηχανικό με Β΄β ως μέλος, με αναπληρωτή τον Τσολακίδη Γεώργιο ΤΕ Πολιτικό Μηχανικό με Β’β. Μειοψήφησε το μέλος Κων/νος Μιχελής ψηφίζοντας Λευκό, για τους λόγους που αναφέρθηκαν και καταγράφηκαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 53/2012. 

                                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ
                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                                  ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                             ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                            ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
                                                                              

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.


ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

 

Διαβάστηκε 370 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 10:57
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 52 2012 Απόφαση 54 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή