Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 52

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 3 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 52/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών ενός γιατρού εργασίας και ενός τεχνικού ασφαλείας στην ΠΕ Καβάλας. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 7 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1156/3-2-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 4) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 5) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 6) Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό ) μέλος. Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 2) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 3) Σταύρος Καβαρατζής μέλος και 4) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 52 : Εισηγούμενος το δεύτερο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ο Σ. Καγκαΐδης, Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της ΠΕ Καβάλας έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ 03/οικ.253/23-1-2012 έγγραφο της Δ/νσης, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Στις 25.1.2010 υπεγράφη μεταξύ της Νομαρχίας Καβάλας και της NOVA (Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης) Ε.Π.Ε. σύμβαση δια της οποίας ανελάμβανε η δεύτερη την υποχρέωση παροχής των υπηρεσιών προς τους εργαζομένους και τις εγκαταστάσεις ενός γιατρού εργασίας και ενός τεχνικού ασφαλείας , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1568/85 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3850/10. Η παραπάνω σύμβαση είχε ισχύ έως 24.1.2011. Στις 7.2.2011 υπεγράφη παράταση της ανωτέρω σύμβασης με ισχύ έως 24.1.2012. Επειδή, σύμφωνα με τον Νόμο είναι υποχρεωτική η παροχή υπηρεσιών των γιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις και Υπηρεσίες που απασχολούν πάνω από 50 Εργαζομένους, το κόστος για ένα έτος είναι 9.500,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ και ήδη έχει γίνει μία παράταση της αρχικής σύμβασης, η υπηρεσία:

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την απ’ ευθείας ανάθεση στην παραπάνω εταιρεία για την παροχή υπηρεσιών των γιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης η οποία να ισχύει από 25/01/2012 και με την δυνατότητα παράτασής της. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 

                     Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι   Κ Α Τ Α   Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
                       (Με ψήφους 4 υπέρ , 1 κατά και 1 λευκό) 

Εγκρίνει την απ’ ευθείας ανάθεση στην εταιρεία NOVA της παροχής υπηρεσιών ενός γιατρού εργασίας και ενός τεχνικού ασφαλείας στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας , για ένα (1) έτος. Μειοψήφησαν τα μέλη Κων/νος Μιχελής ψηφίζοντας Κατά και Αθανάσιος Μακρής ψηφίζοντας Λευκό, για τους λόγους που αναφέρθηκαν και καταγράφηκαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 52/2012. 

                                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ
                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                                  ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                             ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                            ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
                                                                              

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.


ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

 

Διαβάστηκε 388 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 10:44
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 51 2012 Απόφαση 53 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή