Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 51

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Του Πρακτικού αριθ. 3 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 51/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων για την Π.Α.Μ.Θ., Ν.Π.Δ.Δ. και Ιδρύματα τους Στην Κομοτηνή σήμερα στις 7 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1156/3-2-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 4) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 5) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 6) Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό ) μέλος. Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 2) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 3) Σταύρος Καβαρατζής μέλος και 4) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 51 : Εισηγούμενη το πρώτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Οικονομικού της ΠΑΜΘ με το υπ’ αριθμ 427/6-2-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το από 25-1-2012 συνημμένο Πρακτικό 2 της επιτροπής αξιολόγησης για την ανάδειξη μειοδότη σχετικά με την προμήθεια υγρών καυσίμων της ΠΕ Δράμας, στα πλαίσια του Διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων της ΠΑΜΘ, ΝΠΔΔ και Ιδρυμάτων τους (αρ. προκ.3/2011). Στο πιο πάνω Πρακτικό αναφέρεται ότι: «Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση του κου Κεσκίνογλου Κ. Ιωάννη ως μειοδότη για την προμήθεια υγρών καυσίμων της Π.Ε. Δράμας, των αντιστοίχων Ν.Π.Δ.Δ. και ιδρυμάτων τους, με την προσφερόμενη έκπτωση 0,30% επί της μέσης λιανικής τιμής η οποία θα δίνεται από το Τμήμα Εμπορίου της Π.Ε Δράμας κατά την ημέρα παράδοσης των καυσίμων. Πριν από την υπογραφή της σύμβασης, ο μειοδότης υποχρεούται να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης η οποία ανέρχεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (40.434,00 €), ήτοι σε ποσοστό 10% επί της προϋπολογισθείσας αξίας του διαγωνισμού της Π.Ε. Δράμας μη συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ και χρονικής διάρκειας δεκατεσσάρων (14) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.» Κατόπιν τούτου, η υπηρεσία: 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την έγκριση του συνημμένου Πρακτικού 2/2012 και την ανάδειξη του Κεσκίνογλου Κ. Ιωάννη ως μειοδότη για την προμήθεια υγρών καυσίμων της Π.Ε. Δράμας, των αντιστοίχων Ν.Π.Δ.Δ. και ιδρυμάτων τους, με την προσφερόμενη έκπτωση 0,30% επί της μέσης λιανικής τιμής η οποία θα δίνεται από το Τμήμα Εμπορίου της Π.Ε Δράμας κατά την ημέρα παράδοσης των καυσίμων. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό 2/2012 και την ανάδειξη του Κεσκίνογλου Κ. Ιωάννη ως μειοδότη για την προμήθεια υγρών καυσίμων της Π.Ε. Δράμας, των αντιστοίχων Ν.Π.Δ.Δ. και ιδρυμάτων τους, με την προσφερόμενη έκπτωση 0,30% επί της μέσης λιανικής τιμής η οποία θα δίνεται από το Τμήμα Εμπορίου της Π.Ε Δράμας κατά την ημέρα παράδοσης των καυσίμων. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 51/2012. 

                                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ
                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                                  ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                             ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                            ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
                                                                              

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.


ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

 

Διαβάστηκε 440 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 10:33
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 50 2012 Απόφαση 52 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή