Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 46

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 2 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 46/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την εκπροσώπηση της ΠΑΜΘ ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καβάλας για την αριθ. Διαταγή 23/2012 διαταγή πληρωμής μετά από αίτημα του Θεόδωρου Χατζηχρήστου του Γεωργίου.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 30 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1015/25-1-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος , 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 46 : Εισηγούμενη το ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού της ΠΕ Καβάλας, με το υπ’ αριθμ. 03/183/23-1-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Στις 19/01/2012, επιδόθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας η με αριθμό 23/2012 διαταγή πληρωμής , μετά από αίτηση στις 10-01-2012 που υπέβαλε ο Θεόδωρος Χατζηχρήστου του Γεωργίου , κατοίκου Καβάλας, οδός Σπετσών 23,κατά της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, ως καθολικού διαδόχου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης, Νομαρχιακό Διαμέρισμα Καβάλας. Με τα υπ΄αριθμ. 03/οικ.2794/08-08-2011 και 03/4446/10-11-2011 έγγραφά μας επιστρέψαμε τα 66 και 67/05-03-2009 τιμολόγια στο ζαχαροπλαστείο «ΑΛΛΟΤΙΝΟ» που αφορούν παράθεση catering στον Δημοτικό Κήπο Καβάλας για την υποδοχή της φλόγας των εθελοντικών αιμοδοτικών οργανώσεων της χώρας και την παράθεση επίσης catering στις Κρηνίδες Καβάλας στις 2 Νοεμβρίου 2008 για την συνδιοργάνωση ημερίδας από το πρώην Ν.Δ. Καβάλας και την Δημοτική Εταιρεία Πολιτισμού του Δ. Φιλίππων που αφορούσε τα σπηλαιογραφήματα που υπήρχαν στον ανωτέρω Δήμο. Στην πρώτη περίπτωση το πρακτικό της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής είναι στις 26 Σεπτεμβρίου 2008 και η φλόγα θα περνούσε από την Καβάλα από 28/08/2008 έως 12/09/2008 και το δελτίο Αποστολής – Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών το ανωτέρω Ζαχαροπλαστείο το εξέδωσε στις 05/03/2009 και στην δεύτερη περίπτωση το πρακτικό της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής είναι στις 21/10/2008, η ημερίδα είναι στις 02/11/2008 και το Δελτίο Αποστολής- Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών εκδόθηκε στις 05/03/2009. Επειδή είναι αδύνατον να εξοφληθούν Τιμολόγια εκδοθέντα σε ημερομηνίες μεταγενέστερες των εκδηλώσεων, η υπηρεσία:

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την νομική εκπροσώπηση για την άσκηση του ένδικου μέσου της ανακοπής κατά της 23/2012 απόφασης διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καβάλας εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 6 υπέρ και 3 κατά)

Αναθέτει στο Νομικό Σύμβουλο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Κυριάκο Αποστολίδη και σε περίπτωση κωλύματός του, στον κ. Κωνσταντίνο Γούναρη, την άσκηση ενδίκων μέσων, κατά της αριθ. 23/2012 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καβάλας , μετά από αίτηση στις 10-01-2012 που υπέβαλε ο Θεόδωρος Χατζηχρήστου του Γεωργίου , κατοίκου Καβάλας, οδός Σπετσών 23,κατά της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, ως καθολικού διαδόχου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης, Νομαρχιακό Διαμέρισμα Καβάλας. Μειοψήφησαν τα μέλη Σταύρος Καβαρατζής, Κων/νος Μιχελής και Χρήστος Τρέλλης ψηφίζοντας Κατά,
για τους λόγους που αναφέρθηκαν και καταγράφηκαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 46/2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 529 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 11:05
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 45 2012 Απόφαση 47 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή