Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 45

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 2 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 45/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα και σύναψη 1ης σύμβασης συμπληρωματικών εργασιών της μελέτης: «Μελέτη οριοθέτησης χειμάρρων και αντιπλημμυρικών έργων Νομού Ροδόπης» ΚΑΕ:2007ΚΠ00000097.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 30 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1015/25-1-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος , 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 45 : Εισηγούμενος το όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Κων/νος Δερνεκτσής , Δ/ντης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. ΔΤΕ- 81/13-1-2012 έγγραφο της Δ/νσης, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 29 (συμπληρωματικές μελέτες ή υπηρεσίες) του Ν.3316/2005 γιατί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης προέκυψε ανάγκη εκπόνησης συμπληρωματικών μελετών οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση. Πιο συγκεκριμένα, για τη σύνταξη της υδραυλικής μελέτης απαιτείται η εκπόνηση συμπληρωματικών τοπογραφικών εργασιών όπως η μόνιμη σήμανση ενός αριθμού στάσεων, η εφαρμογή τεμαχίων τα οποία επηρεάζονται από την διευθέτηση των χειμάρρων αλλά και οι εφαρμογές υδραυλικών μελετών, εργασίες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στη συμβατική αμοιβή. Επιπλέον, δεν είχε προβλεφθεί η σύνταξη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) που είναι απαραίτητα για την έγκριση και παραλαβή μελέτης Δημοσίου έργου η οποία εκπονείται σε στάδιο οριστικής μελέτης ή σε στάδιο μελέτης εφαρμογής. Οι εργασίες παρουσιάζουν αναγκαία συνάφεια με το υπό μελέτη αντικείμενο και δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση, κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκπόνηση της μελέτης όπως αυτή περιγράφεται στην αρχική σύμβαση και δεν μπορούν τεχνικά και οικονομικά να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα στον Εργοδότη.
Έτσι τα επί μέρους κονδύλια σε σχέση με την αρχική σύμβαση διαμορφώνονται ως εξής:
α) Το ποσό των εργασιών αυξάνεται κατά 20.807,38€.
β) Το ποσό για ΦΠΑ αυξάνεται κατά 4.785,70€.
Ήτοι αύξηση κατά 6,70% Υπέρ της έγκρισης του 1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών και της σύναψης 1ης Σύμβασης συμπληρωματικών εργασιών εκδόθηκε η υπ’ αρ. 6/37/15-12-2011 ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ροδόπης.
Μετά τα ανωτέρω, η υπηρεσία: 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών συνολικής δαπάνης 407.862,32€ της μελέτης του θέματος και τη διάθεση συμπληρωματικής πίστωσης και την έγκριση σύναψης 1ης Σύμβασης συμπληρωματικών εργασιών ποσού 25.593,08€ εκ των οποίων 20.807,38€ για εργασίες και 4.785,70€ για ΦΠΑ στην Ανάδοχο Σύμπραξη Μελετητών «ΚΛΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΜΟΥΖΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΕ - ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΚΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» σύμφωνα με το άρθρο 29 (συμπληρωματικές μελέτες ή υπηρεσίες) του Ν.3316/2005
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον συνημμένο 1ο Συγκριτικό Πίνακα Εργασιών συνολικής δαπάνης 407.862,32€ της μελέτης: «Μελέτη οριοθέτησης χειμάρρων και αντιπλημμυρικών έργων Νομού Ροδόπης» ΚΑΕ:2007ΚΠ00000097, τη διάθεση συμπληρωματικής πίστωσης και την σύναψη 1ης Σύμβασης συμπληρωματικών εργασιών ποσού 25.593,08€ εκ των οποίων 20.807,38€ για εργασίες και 4.785,70€ για ΦΠΑ στην Ανάδοχο Σύμπραξη Μελετητών «ΚΛΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΜΟΥΖΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΕ - ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΚΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» σύμφωνα με το άρθρο 29 (συμπληρωματικές μελέτες ή υπηρεσίες) του Ν.3316/2005.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 45/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΛΛΙΔΗΣ (αναπληρωματικό)
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΗΡΑΣ (αναπληρωματικό)
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 418 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 10:59
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 44 2012 Απόφαση 46 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή