Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 39

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 2 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 39/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού και ανάδειξη αναδόχου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο «τη χαμηλότερη τιμή» για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού οδικού φωτισμού – οδοσήμανσης για τις ανάγκες της ΠΕ Έβρου Προϋπολογσιμού:11.000,00€ με ΦΠΑ.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 30 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1015/25-1-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος , 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 39 : Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το υπ’ αριθμ. Η - 235/17-1-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: Στην Αλεξανδρούπολη στις 10 Ιανουαρίου ημέρα Τρίτη του έτους 2012 και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασαν για την αξιολόγηση του ανωτέρω διαγωνισμού οι παρακάτω:
1.Θεόφιλος Πουλουτίδης ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός με Δ’β ως πρόεδρο
2.Δημήτριος Παπαζίκας ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός με Δ΄Β ως μέλος
3.Νικόλαος Παπατζελάκης ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Δ’β ως μέλος που αποτελούν τη επιτροπή διαγωνισμού που ορίσθηκε με την αριθμ 515/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής ,Μακεδονίας Θράκης για την με αριθμ. Η- 5956/2011 διακήρυξη.
Μετά τη λήξη της ώρας η επιτροπή παρέλαβει δύο προσφορές των :
1. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Ι.&ΣΙΑ Ε.Ε.
2. ΚΑΡΑΜΠΕΑΖΗΣ Γ-ΤΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. κ ΣΙΑ Ε.Ε.
Η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, εξετάζοντας προσεκτικά τα δικαιολογητικά και διαπίστωσε ότι αυτά είναι σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Διακήρυξη του Διαγωνισμού .
Στην συνέχεια η επιτροπή προέβει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που είχε ως εξής .
1. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Ι.&ΣΙΑ Ε.Ε.
Κόστος ηλεκτρολογικού υλικού οδικού φωτισμού-οδοσήμανσης Προσφερόμενη Τιμή 6.920,23.€ x 23% Φ.Π.Α. = 8.512,17 €
2. ΚΑΡΑΜΠΕΑΖΗΣ Γ-ΤΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. κ ΣΙΑ Ε.Ε. Κόστος ηλεκτρολογικού υλικού οδικού φωτισμού-οδοσήμανσης Προσφερόμενη Τιμή 8.453,00.€ x 23% Φ.Π.Α. = 10.397,19 € Για την προμήθεια και μεταφορά των παρακάτω υλικών: Λάμπες 100 Watt αντιεκρηκτικές τεμάχια 20, Λάμπες 75 Watt αντιεκρηκτικές τεμάχια 110, Λάμπες 40 Watt αντιεκρηκτικές τεμάχια 70, Λάμπες Na Υ.Π. 400 Watt (σωλήνας) τεμάχια 100, Λάμπες Na Υ.Π. 250 Watt (σωλήνας) τεμάχια 50, Μετασχηματιστής 250 Watt για φωτιστικά σώματα δρόμου νατρίου Υ.Π. τεμάχια 6, Μετασχηματιστής 400 Watt για φωτιστικά σώματα δρόμου νατρίου Υ.Π. τεμάχια 10, Εκινητής για φωτιστικά σώματα δρόμου νατρίου Υ.Π. τύπου βαρελάκι τεμάχια 190, Λάμπες Na Υ.Π. 400 Watt (αχλαδωτές) τεμάχια 15, Λάμπες Na Υ.Π. 250 Watt (αχλαδωτές) τεμάχια 15, Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ1,5mm2 μέτρα 200, Καλώδιο ΝΥΥ 4Χ10mm2 μέτρα 1.000, Λαστιχοτανία ανθυγρή τεμάχια 6, Ταινία μονωτική τεμάχια 10, Φωτοκύτταρο μέρας - νύχτας τεμάχια 10, Χρονοδιακόπτης τεμάχια 5, Μικροαυτόματος 10Α τεμάχια 35 όπως αναφέρονται στην Διακήρυξη : 11.000 Εντεκα χιλιάδες ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η επιτροπή διαγωνισμού διαπίστωσε ότι οι προσφορές και όλα τα δικαιολογητικά, που συνόδευαν αυτές, ήταν σύμφωνα με την αριθμ. Η-5956/2011 διακήρυξη. Λαμβάνοντας υπόψη:
 Το γεγονός ότι η προσφορά της ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Ι.&ΣΙΑ Ε.Ε. είναι η πλέον συμφέρουσα για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού οδικού φωτισμού-οδοσήμανσης και επίσης ότι είναι εντός της προϋπολογισθείσης δαπάνης.
 Το ότι δόθηκε η κατά τον νόμο δημοσιότητα στον διαγωνισμό, με την δημοσίευση της Διακήρυξης σε ημερήσια εφημερίδα του Νομού, την ανάρτηση της στον πίνακα ανακοινώσεων της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ καθώς επίσης και στον δικτυακό τόπο της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, η υπηρεσία: 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

α)Την έγκριση του από 30/11/2011 πρακτικού διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο «τη χαμηλότερη τιμή» για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού οδικού φωτισμού- οδοσήμανσης για τις ανάγκες της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ και β)Την ανάθεση της προμήθειας στην ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Ι.&ΣΙΑ Ε.Ε.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το από 30/11/2011 συνημμένο πρακτικό διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο «τη χαμηλότερη τιμή» για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού οδικού φωτισμού- οδοσήμανσης για τις ανάγκες της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ Προϋπολογσιμού:11.000,00€ με ΦΠΑ και αναθέτει στην εταιρεία ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε. την προμήθεια με συνολική τιμή 8.512,17€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 39/2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 477 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 10:45
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 38 2012 Απόφαση 40 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή