Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 38

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 2 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 38/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση των όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης, ενστάσεων και παραλαβής , ανοικτού τακτικού διαγωνισμού της ΠΑΜΘ (ΠΕ Έβρου) για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης , έτους 2012. (Επαναληπτικός διαγωνισμός).
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 30 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1015/25-1-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος , 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 38 : Εισηγούμενη το πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της ΠΕ Έβρου με το υπ’ αριθμ. 267/24-1-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: Σας στέλνουμε σχέδιο διακήρυξης επαναπροκήρυξης ανοικτού τακτικού διαγωνισμού με κριτήριο τη «χαμηλότερη τιμή» για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου) έτους 2012, με συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα 4072 και ΚΑΕ 1111. Επίσης σύμφωνα με το από 19-1-2012 πρακτικό της επιτροπής, που ορίστηκε με την αριθ.6041/28- 12-2011 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Έβρου για τη διεξαγωγή δημόσιων κληρώσεων συγκρότησης επιτροπών δημόσιων διαγωνισμών, ανάθεσης, αξιολόγησης, παρακολούθησης, παραλαβής προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων ευθύνης του Τμήματος Προμηθειών της Π.Ε. Έβρου και σε εφαρμογή:
1. Των διατάξεων του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011)
2. Της αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 Απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» (άρθρο 26 του Ν.4024/2011)
3. Των αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Αποφάσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό των μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή, προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων» προτείνεται η σύσταση Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών και Επιτροπής Ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ 118/2007 για τον παρόντα διαγωνισμό.
Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία:

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση των όρων διακήρυξης και την συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης, ενστάσεων και παραλαβής, ανοικτού τακτικού διαγωνισμού της ΠΑΜΘ (ΠΕ Έβρου) για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης , έτους 2012 σύμφωνα με το από 19-1-2012 συνημμένο Πρακτικό κλήρωσης, ως εξής:
Α. Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών στον παρόντα διαγωνισμό, αποτελούμενη από τους:
1. Τσολακίδου Γλυκερία ΤΕ Πληροφορικής, υπάλληλο του Τμήματος Πληροφορικής, πρόεδρο, με αναπληρώτρια την Αλεπάκου Μαρία ΤΕ Πληροφορικής, υπάλληλο του ιδίου Τμήματος
2. Κανίδου Ελένη, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, υπάλληλο Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού μέλος, με αναπληρώτρια τον Γλάνια Ελευθέριο ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, υπάλληλο της Δ/νσης Ανάπτυξης
3. Κουρτίδου Σταυρούλα ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού υπάλληλο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού μέλος, με αναπληρώτρια την Κωτσιοπούλου Αναστασία ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης.
Β. Επιτροπή Ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ 118/2007 για τον παρόντα διαγωνισμό, αποτελούμενη από τους:
1. Πούκη Αναστασία ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων πρόεδρο, με αναπληρώτρια την Γιαντσούδη Αθανασία ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης.
2. Γούδα Αθηνά ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, υπάλληλο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού, με αναπληρώτρια την Μαροπούλου Χριστίνα ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, υπάλληλο της Δ/νσης Ανάπτυξης.
3. Κωστούδη Βάγια ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, υπάλληλο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού μέλος, με αναπληρώτρια την Γκουτζέρη Σιδερή ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Προϊσταμένη Τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης. Χρέη γραμματέα θα εκτελέσει η Παπαδοπούλου Σοφία, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού.
Γ. Επιτροπές παραλαβής για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, αναλωσίμων εκτυπωτικών συσκευών και λοιπών αναλωσίμων γραφείου της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου) θα ισχύσουν όπως αυτές θα συγκροτηθούν για το έτος 2012 με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Έβρου και μετά από διενέργεια δημόσιας κλήρωσης. Η θητεία των παραπάνω επιτροπών (Α και Β) να ορισθεί από την ημερομηνία της απόφασης και μέχρι το πέρας των διαδικασιών για την συγκεκριμένη προμήθεια.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τους συνημμένους όρους διακήρυξης και συγκροτεί επιτροπές αξιολόγησης, ενστάσεων και παραλαβής, ανοικτού τακτικού διαγωνισμού της ΠΑΜΘ (ΠΕ Έβρου) για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης , έτους 2012 σύμφωνα με το από 19-1-2012 συνημμένο Πρακτικό κλήρωσης, ως εξής:
Α. Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών στον παρόντα διαγωνισμό, αποτελούμενη από τους:
1. Τσολακίδου Γλυκερία ΤΕ Πληροφορικής, υπάλληλο του Τμήματος Πληροφορικής, πρόεδρο, με αναπληρώτρια την Αλεπάκου Μαρία ΤΕ Πληροφορικής, υπάλληλο του ιδίου Τμήματος
2. Κανίδου Ελένη, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, υπάλληλο Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού μέλος, με αναπληρώτρια τον Γλάνια Ελευθέριο ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, υπάλληλο της Δ/νσης Ανάπτυξης
3. Κουρτίδου Σταυρούλα ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού υπάλληλο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού μέλος, με αναπληρώτρια την Κωτσιοπούλου Αναστασία ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης.
Β. Επιτροπή Ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ 118/2007 για τον παρόντα διαγωνισμό, αποτελούμενη από τους:
1. Πούκη Αναστασία ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων πρόεδρο, με αναπληρώτρια την Γιαντσούδη Αθανασία ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης.
2. Γούδα Αθηνά ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, υπάλληλο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού, με αναπληρώτρια την Μαροπούλου Χριστίνα ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, υπάλληλο της Δ/νσης Ανάπτυξης.
3. Κωστούδη Βάγια ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, υπάλληλο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού μέλος, με αναπληρώτρια την Γκουτζέρη Σιδερή ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Προϊσταμένη Τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης.
Χρέη γραμματέα θα εκτελέσει η Παπαδοπούλου Σοφία, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού.
Γ. Επιτροπές παραλαβής για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, αναλωσίμων εκτυπωτικών συσκευών και λοιπών αναλωσίμων γραφείου της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου) θα ισχύσουν όπως αυτές θα συγκροτηθούν για το έτος 2012 με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Έβρου και μετά από διενέργεια δημόσιας κλήρωσης. Η θητεία των παραπάνω επιτροπών (Α και Β) ορίζεται από την ημερομηνία της απόφασης και μέχρι το πέρας των διαδικασιών για την συγκεκριμένη προμήθεια.

 Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 38/2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 443 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 10:41
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 37 2012 Απόφαση 39 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή