Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 34

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 2 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 34/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας παράδοσης χρώματος διαγράμμισης οδών του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας ποσού 60.000,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 30 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1015/25-1-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος , 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 34 : Εισηγούμενη το τέταρτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού της ΠΕ Καβάλας με το υπ’ αριθμ. τ.τ. 03/οικ.369/26-12-2011 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: Με την 08/2011 διακήρυξη η οποία εγκρίθηκε με την αρ 521/4.11.2011 απόφαση (πρακτικό 35) της Οικονομικής Επιτροπής Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, προκηρύχθηκε πρόχειρος διαγωνισμός «για την ανάδειξη προμηθευτή λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης για τις ανάγκες διαγράμμισης του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας» ποσού 60.000,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Με την αρ 610/12.12.2011 απόφαση (πρακτικό 41) της Οικονομικής Επιτροπής Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης εγκρίθηκε ως ανάδοχος η εταιρεία ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ – ΑΕ με προσφερόμενη τιμή 1,68 € ανά κιλό λευκού ακρυλικού χρώματος μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Στις 29.12.2011 υπογράφηκε σύμβαση με αριθ. πρωτ.3/οικ.42/29-12-2011 μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Καβάλας, κ. Αρχέλαο Γρανά και την ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ – Α.Ε. με ημερομηνία περαίωσης την 31.12.2011. Στις 30.12.2011 η ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε αίτηση για παράταση προθεσμίας για δύο μήνες. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 ¨κανονισμός προμηθειών Δημοσίου¨ άρθρο 26 παράγραφος 5 ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Επειδή είναι αντικειμενικώς αδύνατη η εμπρόθεσμη παράδοση του υλικού αφού από την υπογραφή της σύμβασης ουσιαστικά απομένει μόνο μία εργάσιμη ημέρα μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας για την ολοκλήρωση της παράδοσης κατόπιν και του αρ. πρωτ. 02/9/ 26.01.2012 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Καβάλας σύμφωνα με το οποίο η αποθήκευση μιας τόσο μεγάλου όγκου ποσότητας θα δημιουργήσει προβλήματα στη λειτουργία του χώρου αποθήκευσης που είναι το εργοτάξιο της υπηρεσίας καθώς είναι αδύνατη άμεση χρησιμοποίηση του χρώματος λόγω της χειμερινής περιόδου που διανύουμε, η υπηρεσία: 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας παράδοσης χρώματος διαγράμμισης οδών που ορίζεται στην αριθ. πρωτ.3/οικ.42/29-12-2011 σύμβαση προμήθειας «λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα, για τις ανάγκες διαγράμμισης του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας » κατά δύο (2) μήνες δηλαδή μέχρι 29.02.2012. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας παράδοσης χρώματος διαγράμμισης οδών που ορίζεται στην αριθ. πρωτ.3/οικ.42/29-12-2011 σύμβαση προμήθειας «λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα, για τις ανάγκες διαγράμμισης του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας» ποσού 60.000€, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., μέχρι 29-02-2012.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 34/2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 491 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 10:28
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 33 2012 Απόφαση 35 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή