Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 33

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 2 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 33/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση α) τρόπου επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης β) διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας και της περίληψης αυτής για τον Ελληνικό τύπο γ) συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την διεξαγωγή της Δημοπρασίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΙΘΜ. 10 ΕΠ. Ο . ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΡΕΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΥ ΜΕΧΡΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΔΡΟΜΟ ΤΕΜΕΝΟΥΣ», υποέργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΙΘΜ. 10 ΕΠ.Ο. ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΡΕΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΥ ΜΕΧΡΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΑΤΡΩΝ» Προϋπολογισμός 1.900.000€.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 30 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1015/25-1-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος , 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 33 : Εισηγούμενη το τρίτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Γρηγορία Καραχρήστου, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ξάνθης έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. 6616/Ξ-ΔΤΕ-358/30-1-2012 έγγραφο της Δ/νσης, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Έχοντας υπόψη :
1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Την τεχνική μελέτη, τα τεύχη δημοπράτησης και το σχέδιο Διακήρυξης Δημοπρασίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΙΘΜ. 10 ΕΠ. Ο . ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΡΕΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΥ ΜΕΧΡΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΔΡΟΜΟ ΤΕΜΕΝΟΥΣ», υποέργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΙΘΜ. 10 ΕΠ.Ο. ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΡΕΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΥ ΜΕΧΡΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΑΤΡΩΝ», προϋπολογισμού 1.900.000 €, που εγκρίθηκαν με την αρ. 80289/Ξ- ΔΤΕ- 3421/13-12-2011 απόφαση της Δ.Τ.Ε Π.Ε. Ξάνθης.
3. Την αριθ. 3393/Α/23-11-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., με την οποία εντάχθηκε το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΙΘΜ. 10 ΕΠ. Ο . ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΡΕΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΥ ΜΕΧΡΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΔΡΟΜΟ ΤΕΜΕΝΟΥΣ», υποέργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΙΘΜ. 10 ΕΠ.Ο. ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΡΕΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΥ ΜΕΧΡΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΑΤΡΩΝ», στο Ε.Π. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013».
4. Τη Διακήρυξη Δημοπρασίας με ανοικτό διαγωνισμό και σύστημα δημοπράτησης με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, όπως συντάχθηκε από την Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης.
5. Την παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 3669/2008 για τη σύσταση της επιτροπής διαγωνισμού.
6. Την αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα: «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων», η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 2540/Β΄/7-11-2011 .
7. Το με αρ. Πρωτ. 4862/Ξ-ΔΤΕ-228/20-1-2012 Πρακτικό κλήρωσης της ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης με το οποίο προέκυψαν τρείς τεχνικοί υπάλληλοι της ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης ως μέλη της επιτροπής διαγωνισμού, καθώς και οι αναπληρωτές αυτών, η υπηρεσία:

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΙΘΜ. 10 ΕΠ. Ο . ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΡΕΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΥ ΜΕΧΡΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΔΡΟΜΟ ΤΕΜΕΝΟΥΣ», υποέργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΙΘΜ. 10 ΕΠ.Ο. ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΡΕΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΥ ΜΕΧΡΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΑΤΡΩΝ»:
α) Την έγκριση του τρόπου επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης με ανοικτή δημοπρασία, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»
β) Την έγκριση της Διακήρυξης της Δημοπρασίας με ανοικτό διαγωνισμό και σύστημα δημοπράτησης με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, βάσει του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» και της περίληψης διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για τον Ελληνικό τύπο
γ) Την έγκριση της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία αποτελείται από τρείς τεχνικούς υπαλλήλους της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης, οι οποίοι προέκυψαν από την κλήρωση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης σύμφωνα με το αρ. Πρωτ. 4862/Ξ-ΔΤΕ-228/20-1-2012 Πρακτικό και είναι οι εξής:
1. Σαγιόγλου Λεονώρα Πολιτικός μηχανικός με Β΄βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης, ως Πρόεδρος της Επιτροπής,
2. Ρόϊδου Βασιλική Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ με Β΄βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης, ως μέλος, και αναπληρώτρια Προέδρου.
3. Τσιμηρίκα Μαρία Πολιτικός μηχανικός ΤΕ με Δ΄βαθμό– στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης, ως μέλος Με αναπληρωματικά μέλη
1. Τσιφτελίδης Σοφοκλής Πολιτικός μηχανικός με Β΄βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης ως μέλος
2. Τοπαλίδου Σταματία Πολιτικός μηχανικός με Δ ΄βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης ως μέλος
3. Χατζηαβραμίδου Μαρία Αρχιτέκτων μηχανικός με ΣΤ΄βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης ως μέλος
2) από έναν εκπρόσωπο του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Ν. Ξάνθης με τον αναπληρωτή του σύμφωνα με έγγραφο από το Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Ν. Ξάνθης Ως Γραμματέας προτείνεται η Αθηνά Παπαδοπούλου εργοδηγός με αναπληρώτρια την Μαρία Τάσου. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΙΘΜ. 10 ΕΠ. Ο . ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΡΕΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΥ ΜΕΧΡΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΔΡΟΜΟ ΤΕΜΕΝΟΥΣ», υποέργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΙΘΜ. 10 ΕΠ.Ο. ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΡΕΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΥ ΜΕΧΡΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΑΤΡΩΝ»:
α) Εγκρίνει ως τρόπο επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης την ανοικτή δημοπρασία, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»
β) Εγκρίνει την Διακήρυξη της Δημοπρασίας με ανοικτό διαγωνισμό και σύστημα δημοπράτησης με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, βάσει του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» και της περίληψης διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για τον Ελληνικό τύπο
γ) Συγκροτεί επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού σύμφωνα με το αρ. Πρωτ. 4862/Ξ-ΔΤΕ-228/20-1- 2012 Πρακτικό κλήρωσης , αποτελούμενη από τους:
1. Σαγιόγλου Λεονώρα Πολιτικός μηχανικό με Β΄ βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης, ως Πρόεδρο της Επιτροπής,
2. Ρόϊδου Βασιλική Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ με Β΄ βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης, ως μέλος, και αναπληρώτρια Προέδρου.
3. Τσιμηρίκα Μαρία Πολιτικό μηχανικό ΤΕ με Δ΄ βαθμό– στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης, ως μέλος.
Με αναπληρωματικά μέλη τους:
1. Τσιφτελίδη Σοφοκλή Πολιτικό μηχανικό με Β΄βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης ως μέλος.
2. Τοπαλίδου Σταματία Πολιτικό μηχανικό με Δ ΄βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης ως μέλος.
3. Χατζηαβραμίδου Μαρία Αρχιτέκτων μηχανικό με ΣΤ΄βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης ως μέλος. Και από έναν εκπρόσωπο του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Ν. Ξάνθης με τον αναπληρωτή του σύμφωνα με έγγραφο από το Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Ν. Ξάνθης Ως Γραμματέας ορίζεται η Αθηνά Παπαδοπούλου εργοδηγός , με αναπληρώτρια την Μαρία Τάσου.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 33/2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 496 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 10:24
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 32 2012 Απόφαση 34 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή